Inspiratör

Hållbar skolutveckling

 

På grund av digitaliseringens framfart och en snabbt föränderlig värld, med stora utmaningar och möjligheter, prövas den traditionella skolnormen och vänder upp och ner på det mesta. Genom förändrad kultur, ledarskap och arbetssätt är det möjligt att forma en hållbar skola i det digitaliserade samhället. Mitt mål är att inspirera till förändring och stödja skolutvecklingsprocesser som fokuserar på inkluderande lärmiljöer där digitaliseringens kraft tas till vara och kopplas samman med lärande för hållbar utveckling i syfte att stärka barn och ungas lärande och utveckling i ett livslångt perspektiv. Det handlar om kvalitetsförbättring utifrån ett långsiktigt och breddat perspektiv.

Min bestämda uppfattning är att alla barn och unga kan lära och utvecklas om de får rätt förutsättningar. Jag vill därför uppmuntra lärare att engagera sig i kollegialt lärande för att designa tillgängliga lärmiljöer där olikheter är norm och eleverna är medskapare i värdeskapande lärprocesser som fördjupar viktiga samtidsfrågor. Genom utbildning och lärande för hållbar utveckling, som knyter samman skola, arbetsliv och omvärld, formas eleverna till världsmedborgare.

Kultur – Inkluderande lärmiljöer

-Olika är norm och elever är delaktiga, inkluderande och medskapande

 

Ledarskap – Förändringsledning

-Lärande organisation, kollegialt lärande och medarbetare som ambassadörer

 

Arbetssätt – Kreativ design för lärande 

-Pedagogisk modell som syftar till att designa inkluderande lärmiljöer som utbildar elever till världsmedborgare. Med stöd av teknologi och digitalisering och lärande för hållbar utveckling, knyts skola, arbetsliv och omvärld samman i värdeskapande projekt.