Alla barn och unga har rätt till en utbildning av god kvalitet!

Utbildningssystem världen över måste möta människors behov under hela livet – från förskola, grundskola, gymnasium och högre utbildning, samt alla människors lika möjlighet till livslångt lärande som gynnar deltagande i arbets- och samhällsliv. Utbildning är nyckeln till välstånd och öppnar en värld av möjligheter som gör det möjligt för var och en av oss att bidra till ett hållbart samhälle. Mål 4

Enligt Agenda 2030 för hållbar utveckling ska alla studerande få de kunskaper och färdigheter som behövs för att främja en hållbar utveckling. Det finns även formuleringar i förskolans och skolans styrdokument och i Barnkonventionen som ger starkt stöd för att ge hållbarhetsfrågorna en naturlig plats i förskolans och skolans utbildning. Trots detta verkar det vara slumpen som avgör vilka barn och unga som erbjuds en utbildning som genomsyras av lärande för hållbar utveckling.

I Naturskyddsföreningens rapport Hållbar utveckling i skolan – vi måste snabba på!  från 2017 framgår att endast tre av tio kommuner har en genomtänkt strategi för hur grundskolorna ska utveckla och förbättra arbetet med lärande för hållbar utveckling. Undersökningen visar också att det verkar vara slumpen som avgör vilka elever som får en utbildning som genomsyras av lärande för hållbar utveckling. I rapporten framgår även att det saknas viktig kunskap om hur skolor arbetar med lärande för hållbar utveckling i praktiken. Skolinspektionen har nyligen granskat 30 grundskolors arbete med lärande för hållbar utveckling och kvalitetsgranskningen pekar på brister som är viktiga att åtgärda. I rapporten Skolors arbete med lärande för hållbar utveckling – Att ge elever handlingskomptens för de stora utmaningarna (2023) visar det sig att få skolor (endast tre av 30) når hög kvalitet i samtliga tre bedömningspunkter. Det är bra att många skolor bedöms hålla hög kvalitet i en eller två av tre bedömningspunkter (vilket berör lärarens kunskaper och elevernas delaktighet och inflytande) men oroväckande och ledsamt att så få skolor når god kvalitet i det tredje bedömningsområdet. Det berör rektors ledarskap och styrning för samsyn, delaktighet och samverkan i arbetet med lärande för hållbar utveckling. Ett medvetet och sammanhållet sätt att arbeta med lärande för hållbar utveckling på hela skolan är avgörande och en viktig del i att skapa framtidens skola på hållbar väg. Det är således rektors ledarskap och styrning som kan främja och stärka en gemensam förståelse av lärande för hållbar utveckling och se till så att det blir en gemensam fråga på hela skolan. Rektor har således ett otroligt viktigt uppdrag att peka ut riktningen och skapa förutsättningar för kollegialt kapacitetsbyggande. Det ska inte vara slumpen som avgör vilka barn och unga som erbjuds en utbildning som genomsyras av lärande för hållbar utveckling. Det handlar om likvärdighet. Alla barn och unga har rätt till en utbildning av god kvalitet – en utbildning som ger värden, kunskaper och färdigheter som behövs för att främja en hållbar utveckling.

I Skolverkets modul Leda lärande för hållbar utveckling (Leo & Mogren, 2021) presenteras ett stöd för rektorer i arbetet med att säkerställa att utbildningsorganisationen ger stöd till arbetet med lärande för hållbar utveckling. Ledning av arbetet med hållbar utveckling är direkt kopplat till en förskolas eller skolas pedagogiska helhetsidé, vilket knyts till det systematiska kvalitetsarbetet (Se filmen Leda lärande för hållbar utveckling – Skolverket). Ett annat stöd för rektorer i arbetet med att skapa, leda och upprätthålla en skolorganisation där lärande för hållbar utveckling blir en naturlig del av verksamheten är kursen Leda lärande för hållbar utveckling som är en uppdragsutbildning finansierad av Skolverket.