Hur kan lärare designa en meningsfull, utmanande och stödjande utbildning som stärker alla elever, oavsett förutsättningar och behov, som medskapare i såväl undervisning som i sitt eget lärande? Och hur kan samskapande och inkluderande undervisning med fokus på hållbarhetsfrågor ge möjlighet för eleverna att bygga kunskaper, utveckla kompetenser och bli medskapare i den lokala demokratin och samhällsutvecklingen på hållbar väg?

I boken Innovativ design för lärande, som jag skrivit tillsammans med forskaren Staffan Selander, presenteras hur lärare kan designa tillgänglig undervisning där eleverna inte bara lär sig om komplexa samtids- och framtidsfrågor i undervisningen utan också utvecklar värderingar, kunskaper och kompetenser för att vilja och kunna engagera sig i det demokratiska samhället – för en hållbar framtid. I boken framgår till exempel hur elever ges möjligheter till inflytande i såväl undervisningen som över sitt eget lärande (design för och i lärande). Boken är även ett bidrag till utveckling av undervisning som rustar elever med digital kompetens, dvs. kunskaper och kompetenser som behövs för att leva och verka i ett digitalt samhälle.

I boken berör vi även skolledarens betydelsefulla roll för att skapa förutsättningar för lärare att samarbeta med hållbarhetsfrågor över ämnesgränser med stöd av digitala verktyg och resurser. Vi berör också hur skolledare kan skala upp god och framgångsrik undervisning i hela verksamheten. Innovativ design för lärande kan användas både i lärarutbildning och vidareutbildning för lärare. Läs ett smakprov här: Innovativ design för lärande