Hur kan lärare designa en meningsfull, utmanande och stödjande utbildning som främjar och stärker alla elever (oavsett förutsättningar och behov) som aktiva medskapare i såväl undervisning som i sitt eget lärande? Hur kan samskapande och inkluderande undervisning ge möjlighet för eleverna att påverka den lokala demokratin och samhällsutvecklingen på hållbar väg?

I boken Innovativ design för lärande, som jag skrivit tillsammans med forskaren Staffan Selander presenteras hur lärare kan designa tillgänglig undervisning där eleverna inte bara lär sig om komplexa samtids- och framtidsfrågor i undervisningen utan också utvecklar värderingar, kunskaper och kompetenser för att vilja och kunna engagera sig i det demokratiska samhället – för en hållbar framtid. I boken framgår också hur elever oavsett förutsättningar och behov ges möjligheter till inflytande i såväl undervisningen som över sitt eget lärande (design för och i lärande).

I boken berörs även skolledarens viktiga roll för att skapa förutsättningar för lärare att samarbeta över ämnesgränser samt vikten av att skala upp god och framgångsrik undervisning i hela verksamheten. Innovativ design för lärande kan användas både i lärarutbildning och vidareutbildning för lärare. Läs ett smakprov och beställ boken här: Innovativ design för lärande