Type your search keyword, and press enter

Sveriges bästa lärare – En fantastisk utmärkelse!

Stolthet och glädje

Jag är väldigt stolt och glad över utmärkelsen Sveriges bästa lärare 2018. Motiveringen är helt enorm och enligt kollegor och elever så är den “mitt i prick”:

Med sin förmåga att skapa en trygg och inkluderande lärmiljö och samtidigt vara drivande i nya, kreativa projekt hjälper hon sina elever att nå sin fulla potential. I sin undervisning förenar hon värdeskapande lärande med verklig samhällsförankring när hon projektleder uppdrag med aktörer i näringslivet. Genom att sätta lärandet i ett större sammanhang lyckas hon skapa en glädje i att lära sig och utvecklas. Maria andas utveckling, innovation och mod, och är en förebild för både elever och lärare. För sitt gedigna engagemang och sin pedagogiska skicklighet är Maria värdig utmärkelsen Sveriges Bästa Lärare 2018 (Handelskammaren).

Priset är en fin bekräftelse på att min passion för lärande, mitt dynamiska ledarskap och kreativa sätt att designa undervisning gör skillnad för elevernas lärande och bidrar till att utveckla den svenska skolan. Att vara lärare innebär att vara del av något större, vilket är fantastiskt. Det är således ett privilegium att få vara en betydande person i unga människors lärande och utveckling.

Hälsa och lärande går hand i hand, därför behöver utbildning designas utifrån ett holistiskt perspektiv. Jag är väldigt tacksam för berikande samarbete med elever, kollegor och andra aktörer i och utanför skolan. Genom samarbete och fokus på långsiktighet kan vi tillsammans skapa en bättre värld genom utbildning.

Prisutdelning och vårmiddag på Börshuset i Malmö

Prisutdelningen och vårmiddagen, tillsammans med medlemmar i Handelskammaren, på Börshuset i Malmö var en härlig upplevelse. Jag blev väldigt rörd av alla hyllningar som förmedlades under kvällen. Det finns ett stort intresse bland företagare för den svenska skolans utveckling, vilket gör mig glad. Jag vill tacka medlemmarna i Handelskammaren för utmärkelsen och för en utmärkt vårmiddag. Ett stort tack för all värme och kärlek. Det känns helt fantastiskt!

 

 

 

Bilder från Handelskammaren: fotograf Roger Nellsjö

 

Målet är en modern, likvärdig skola som fungerar för alla

I dag väntade en glädjande överraskning i brevlådan. Det var Lokaltidningen som bland annat publicerat en intervju med mig angående nomineringen till Guldäpplet 2017. Tusen tack, säger jag igen, för nomineringen och till alla som på olika sätt uppmärksammat nomineringen. Att bli nominerad till Guldäpplet är STORT! Det lyfter fram lärare, som på olika sätt, tar ansvar för professionsutvecklingen och bidrar till en modern och likvärdig skola för alla.

Om att bryta mönster och trampa upp ny mark

Världen förändras i snabb takt och skolan måste förändras med den, tänker jag. Roger Säljö, professor i pedagogisk psykologi och föreståndare av Linnécentret om lärande och medier vid Göteborgs universitet uttrycker i boken Lärande – En introduktion till perspektiv och metaforeratt digitaliseringen och globaliseringen ändrar villkoren för vad vi menar med att lära och att kunna. Vi använder, som Säljö uttrycker det, teknik för att lära och kunna i de flesta situationer. Digitaliseringen för således med sig en kraft som vi kan nyttja för att organisera en hållbar skola och utbildning. Han berättar om spänningen mellan den traditionella ”kunskapsprövningen” och nya metaforer för lärande och menar att vi kan vara säkra på att nya metaforer för lärande kommer att utvecklas i framtiden.

Den viktiga kopplingen mellan skola, arbetsliv och omvärld

Skolan måste knyta an till de sätt att arbeta, kommunicera och lösa problem som finns i andra delar av samhället (Säljö och Lantz-Andersson, 2014 Lärare i den uppkopplade skolan). Om inte kan skolan uppfattas som ointressant, abstrakt och betydelselös skriver Säljö och Lantz-Andersson. Jag är nominerad till Guldäpplet eftersom jag ständigt förändrar och utvecklar min undervisning genom att nyttja digitaliseringen möjligheter. Jag har format ett nytt sätt att arbeta, där språkutveckling, digitalisering, kopplingen mellan skola, arbetsliv och omvärld, hållbar utveckling samt inkludering samspelar och berikar för att stärka elevernas lärande. Lärandet tas till en ny nivå och ger nya lärandeupplevelser! Vidare är jag nominerad för att jag bidrar till professionsutvecklingen genom att dels dela med mig av mina erfarenheter och kompetens till kollegor och dels samverka med kollegor på skolan, i kommunen och i olika nationella sammanhang.

I min undervisning är olikheter norm och ses som en tillgång, likaså erbjuds flera vägar mot mål. Kreativ design för lärande-perspektivet förändrar och skapar ny och annorlunda undervisning. I en tillgänglig globaliserad lärmiljö ges alla elever möjlighet att ingå i en demokratisk gemenskap som kännetecknas av elevernas delaktighet och medskapande genom hela lärandeprocessen.

Vår gemensamma framtid är viktigast

Det jag gör tillsammans med eleverna i undervisningen kopplas samman med lärande för hållbar utveckling, vilket bland annat handlar om hur vi på olika sätt genom utbildning kan påverka världen i positiv riktning. Det kan handla om viktiga samhällsfrågor, men också om kultur, etik, miljöfrågor etc. Jag hämtar mycket inspiration från Inger Björneloos forskningsområde hållbar utveckling och språkutveckling. Hon återkommer ständigt till språket och menar att om barn och elever har tillgång till språket kan de ta in, förstå och hantera det som pågår i deras omgivning. (Skolportens årsbok, 2008). När vi arbetar med Real Case; entreprenöriellt och värdeskapande lärande är språkutveckling alltid i fokus. Det finns ett starkt stöd både nationellt och internationellt för att arbeta med hållbar utveckling i skolan, likaså är det om vi blickar ut i världen och studerar olika företag och organisationer. Björneloos budskap till lärare är att vidga och vrida perspektivet och undervisa om ansvar för världen istället för kunskaper om den.

All förändring börjar hos dig själv

Det handlar om dig; att du tar ansvar för och driver förändring och utveckling. Att digitalisera skolan handlar om var och en av oss, vår nyfikenhet och kreativitet samt hur vi kopplar samman vårt unika arbete med verksamhetens vision. Mitt bästa råd är att alltid utgå från en hållbar pedagogisk idé! Din skola är unik, som Malin Frykman, lyfter fram i boken Skolledare i en digitaliserad värld – Att leda lärande. Hon skriver att er process måste designas utifrån er kontext och era förutsättningar. I Trelleborgs kommun har vi ett uttalat fokus på språkutveckling, samverkan skola, arbetsliv och omvärld, inkludering och digitalisering. Mitt perspektivKreativ design för lärandetäcker in alla dessa aspekter.

Precis som Björneloo, som jag tidigare nämnt, vill jag med mitt bidrag, dela med mig till kollegor hur jag gjort för att förändra och utveckla min undervisning (från tanke till handling) så att fler elever får möjlighet att arbeta med hållbar utveckling i inkluderande lärmiljöer. Min blogg delar jag med glädje och hoppas det ska generera något gott i vårt viktiga gemensamma arbete mot en likvärdig modern skola som fungerar för alla.

Till sist vill jag förmedla min stolthet, både över att vara nominerad till detta fina pris och mitt viktiga arbete där jag varje dag får samarbeta med fantastiska elever och kollegor (på skolan, i kommunen, nationellt och internationellt) för att skapa framtidens skola. Tusen tack! 🙂

 

Ett hjärtligt tack! – Jag är stolt över att vara nominerad till Guldäpplet 2017

Först vill jag erkänna en sak, precis som Malin Frykman gör i sin bok Skolledare i en digitaliserad värld – Att leda lärande. Jag är också en passionerad skolutvecklingsnörd som under mina yrkesverksamma år i skolans värld, ständigt sökt mig till digitaliseringsprocesser.

Digitala resurser + Medskapande pedagogik = Framgång

När digitala resurser kopplas samman med en genomtänkt pedagogisk idé som relaterar till samtiden och framtidens möjligheter och utmaningar växer den hållbara skolan fram. I Trelleborgs kommun, där jag är verksam, har jag glädjen att få vara en viktig pusselbit i denna kreativa förändringsprocess. Jag arbetar utifrån vår gemensamma vision: ”9000 stolta barn, elever och studerande i Trelleborg ska ges möjlighet att nå sin fulla potential; tro på sin förmåga, vara ansvarsfulla medborgare, samspela med andra, ha drömmar och lust att lära i ett livslångt perspektiv.”

Digitaliseringen genomsyrar allt och ställer krav på skolan att utveckla nya arbetssätt. Mitt bidrag är utvecklingen av ett nytt sätt att arbeta där digitala resurser behövs och används för att göra det nya arbetssättet optimalt. Det goda resultatet kommer således genom kombinationen digitala resurser och modern pedagogik. Tekniken används för att förbättra och berika undervisning och lärande samtidigt som en ny dimension träder fram; samverkan mellan skola, näringsliv och samhällsutveckling. Digitala resurser används för att skapa de bästa förutsättningarna för eleverna att bli digitalt kompetenta och integrerade i samhället/omvärlden.

Kreativa rum för skapande 

Genom att arbeta med digitala resurser på ett genomtänkt sätt förvandlas det traditionella klassrummet till kreativa rum för lärande där innovation förväntas av alla; både lärare och elever. Vår gemensamma vision uppmuntrar till kreativa rum bortom tänket; ett klassrum, en klass och ett ämne. Eleverna ska ges möjlighet att arbeta över ämnesgränserna och klassgränserna i dynamiska uppdrag designade för lärande och samverkan mellan skola, näringsliv och samhällsliv. I dessa rum bygger lärare, tillsammans med eleverna, upp lärande och kunskap genom skapande som kan delas med andra. Den viktiga länken till omvärlden gör att vi fokuserar på att utveckla kompetenser som är viktiga i en ständigt föränderlig värld. Mekaniskt utformade rutinuppgifter och vanligt förekommande ensamarbete med digitala resurser ersätts med kreativt arbete, gemenskap, samarbete och individuell fördjupning under ledning av lärare som har en relationell handledande roll. Tekniken hjälper eleverna att tänka ut kreativa lösningar och uppmuntrar till interaktiv dialog och samtal med omvärlden, vilket ger lärandet en skjuts framåt. Arbetssättet skapar engagemang hos eleverna och får dem att anta nya utmaningar.

För elever som inte lyckats väl i den ”traditionella skolmodellen” blir detta nya arbetssätt en riktig boost. Jag har bland annat arbetat så här tillsammans med elever som har svårt att nå skolans mål, likaså elever som inte fått möjlighet att nå sin fulla potential, exempelvis särbegåvade elever. Osäkerheten som många lärare kan uppleva i mötet med det “okända” kan minskas när elever blir delaktiga och får inflytande i hela processen. Eleverna ingår i lärarens team; de är medskapande och delaktiga i hela processen; planering, genomförande, lärande och utvärdering. I denna process är de digitala resurserna berikande (och nödvändiga) på många olika sätt. Varje elev har en individuell drivkraft och erfarenhet av att använda digitala resurser. När dessa sammanförs i det kreativa rummet uppstår mångfaldens rikedom och ”taket lyfter”. När elever får ta egna beslut rörande sitt lärande och utveckling, känna ansvar och ingå i något större som delas med andra förflyttas fokus från yttre motivation till inre motivation och ett rikt engagemang uppstår. Svårigheter vänds till möjligheter! När elevernas olika livsvärldar och språkliga repertoarer tas till vara på och kopplas samman med näringslivet och samhällslivet i verkliga ”skarpa” uppdrag (Real Case) förnyas och fördjupas lärandet. Förutom att de når kunskapskraven stärks viktiga framtidskompetenser; ”21st century skills”, bland annat digital literacy. I bloggen kan du ta del av olika autentiska exempel.

En förändrad lärarroll

Digitaliseringens framfart ifrågasätter den traditionella lärarrollen och tänkandet kring design av undervisning. Mitt tankeexperiment som mynnat ut i ett nytt perspektiv lyfter fram lärarens betydelsefulla roll nu och i framtiden. Lärarens relationella handledning är viktigare än någonsin, likaså viljan att samverka med kollegor och andra betydelsefulla aktörer i och utanför skolan för att hitta bra och effektiva lösningar. Digitala resurser skapar nya möjligheter för lärare att tillsammans med eleverna designa tillgängliga lärmiljöer som stimulerar och väcker elevernas lust att lära och utvecklas i ett livslångt perspektiv.

När jag 2005 började blogga med elever i grundskolan var tillgängligheten minimal därför fantiserade jag redan då om dessa möjligheter och utmaningar som digitaliseringens snabba framfart medfört. Mötet mellan människa och teknik har alltid fascinerat mig. Vad är det som sker i mellanrummet? Digitala resurser bidrar till att förnya undervisningen och elevernas lärande genom lärarens välorganiserade ledarskap som efterfrågar kreativt tänkande, problemlösning och analys, samarbete, kommunikation och fokus på lärande och utveckling; ”lära sig att lära” i en föränderlig tid. Lärarens förändrade roll ger alltså eleverna större utrymme att påverka sin egen utbildning.

1-1 och digitala mötesplatser möjliggör för läraren att följa och stödja lärprocesser i realtid, dessutom är läraren mer tillgänglig för eleverna än tidigare. Digitala resurser sammanlänkar eleverna med världen utanför skolan (om de används på rätt sätt förstås) och öppnar upp för eleverna att utveckla adekvata kompetenser som efterfrågas i arbetslivet och samhällslivet. Genom värdeskapande lärande, påverkar eleverna samhällsutvecklingen ”på riktigt”. När eleverna får lära och utvecklas utifrån individuella förutsättningar och samtidigt tillsammans skapa något av värde för andra utanför teamet blir skolarbetet meningsfullt och berikande.

En gemensam utmaning

Vi står inför en gemensam utmaning därför behöver vi samarbeta och nätverka på ett annat sätt än tidigare. Tack vare digitala mötesplatser finns kreativa rum för lärare att mötas i. Jag inspireras ständigt av hur andra lärare arbetar och delar mer än gärna med mig av mina lärupplevelser tillsammans med elever och kollegor. Vi måste våga tänka nytt gällande lärares kompetensutveckling och erbjuda fortbildningskickar som gör skillnad för alla barn och elevers lärande och utveckling. Hållbar skolutveckling byggs upp genom att sätta eleverna i centrum i hela organisationen. Skolan behöver således bli bättre på att hantera olikheter och anpassa sig till efterfrågan av kompetenser i arbetslivet och samhällslivet. Real Case och värdeskapande lärande, där digitala resurser används för att optimera lärande och utveckling, är förändringsresan som gör skillnaden. Elevernas olika livsvärldar och erfarenheter utgör viktig “information” för oss när vi designar lärmiljöer. Tillsammans kan vi skapa spännande lärupplevelser som får eleverna att engagera sig och arbeta ihärdigt för att nå så långt som är möjligt. Det är ett komplext och utmanade arbete, därför behöver vi varandra för att bli framgångsrika.

Om att ständigt utvecklas

Avslutningsvis vill jag dela min glädje med er; nomineringen är fantastisk! Sedan 2005 har jag förnyat lärandet med stöd av IT och kommer att fortsätta göra det framöver. Jag kan liksom inte låta bli…;) Min nyfikenhet och drivkraft leder mig till nya intressanta områden att utforska. Bäst blir det då jag får göra det tillsammans med elever och kollegor på skolan, men också tillsammans med elever och lärare på andra skolor både i kommunen och nationellt/internationellt. Mitt specialpedagogiska perspektiv Kreativ design för lärande handlar om förändrad utbildning; dynamiska lärmiljöer som förbereder alla elever, oavsett funktionsvariationer, för ett samhälle och ett arbetsliv i ständig förändring. I en sådan lärmiljö finns det god struktur, höga förväntningar, utmaningar, handledning och stor möjlighet till variation. Eleverna ges ett större utrymme till pedagogiskt medskapande, vilket betyder större delaktighet i val av innehåll och utveckling av nya sätt att arbeta och lära. Även om skolans digitalisering kan upplevas som tekniktung handlar den främst om att förändra arbetssätt. Det tar tid och kräver uthållighet. Grunden är att ge barn och elever bra förutsättningar att lära sig och att de har en digital kompetens med sig i studier och arbetsliv (Skolverket, Att leda digitaliseringen på skolor och förskolor).

På väg in till vårt kreativa rum där jag dagligen får utforska nya lärandeupplevelser tillsammans med eleverna finns en bild på en av mina favoritförfattare Tomas Tranströmer och dikten Romanska bågar. Den finns där för att påminna oss om hur viktigt det är att bli sedd och bekräftad för den man är och vill bli. Inom varje elev finns möjligheter. Skäms inte för att du är människa, var stolt. Inne i dig öppnar sig valv bakom valv oändligt. Du blir aldrig färdig, och det är som det skall”,  skrev Tranströmer. Låt oss tillsammans lära och utvecklas i den samtid vi lever i och samtidigt rusta oss väl för den framtid som väntar.

Tack för nomineringen till Guldäpplet 2017 och tack till alla jag samverkar med; tillsammans gör vi det här fantastiska arbetet möjligt!

Maria

Maria är nominerad till Sveriges finaste lärarpris– 24Trelleborg

Hon kan plocka guläpplet– Trelleborgs Allehanda