Didaktiken efter Vygotskij?

Det är dags för VFU-period igen. Att handleda lärarstudenter är en otroligt rolig, lärorik och meningsfull uppgift för en lärare. Jag tänker tillbaka på olika VFU-äventyr genom åren, bland annat då all undervisning ställdes om över en natt på grund av pandemin. I det sammanhanget fick min lärarstudent Philippa vara med och designa undervisning för eleverna som stod inför en ny utmaning – att ha ”skola hemma” och därmed helt delta i digital undervisning. I grunden handlade det om att ställa sig frågor som exempelvis: hur ska eleverna känna det angeläget att delta i undervisningen och i olika typer av uppgifter? Hur kan de bli medskapare i undervisningen och i sitt eget lärande och utveckling?

”På Söderslättsgymnasiet ligger korridorerna öde. Men en del lärare är på plats. I ett klassrum håller Maria Glawe tillsammans med lärarstudenten Philippa Börjesson på att förbereda eftermiddagens lektion i svenska. I artikeln berättas det om att eleverna fått i uppgift att skriva insändare utifrån äldres perspektiv på coronakrisen” (Gymnasieelever ger röst åt äldres corona-oro – Sydsvenskan).

För att göra historien kort så fick lärarstudenten Philippa ta del av hur ett designteoretiskt perspektiv blev vägledande för att möta de utmaningar som vi stod inför i det här läget, bland annat vad gäller att arbeta inkluderande och samskapande med alla elever i en lärprocess utan att tappa fokus på olika individuella behov, förutsättningar och mål. En viktig del i ett sådant arbete är att möjliggöra för variation och flexibilitet och att utveckla nya sätt att tänka gällande nya lärandepraktiker (Läs Glawe, M. & Selander, S. (2021) Innovativ design för lärande). Philippa fick således under sin VFU sätta sig in i forskningen kring ett designorienterat perspektiv på lärande, undersöka handlingsutrymmet och pröva nya handlingsmöjligheter med fokus på lärande för hållbar utveckling. Vi arbetade utifrån modellen Learning Design Sequences (LDS) som ursprungligen tillkom i forskningssyfte för att studera och analysera olika aspekter av undervisning, lärande och bedömning (Glawe & Selander, 2021, s. 72). I detta sammanhang blev Philippa djupare involverad i undervisningsutveckling och fick ta ett större ansvar för planering, genomförande och uppföljning av undervisning och ”fånga” tecken på lärande. (Detta var inget Philippa hade med sig från lärarutbildningen…)

Nu är det således dags för min lärarstudent Anna att bland annat få inblick i ett designorienterat perspektiv på lärande och framöver få möjlighet att designa, genomföra och följa upp undervisning med stöd av modellen LDS. Förutsättningarna är annorlunda – eleverna är på plats i skolan, men vi planerar för att använda digital teknik på ett lösningsfokuserat sätt efter de behov som uppstår längs vägen. En vecka har passerat med mestadels fokus på att möta eleverna, observera undervisning, följt av reflekterande didaktiska och pedagogiska samtal. Sju veckor återstår… Tillsammans ska vi utforska didaktiken efter Vysotskij. I samtal med Anna förstår jag att det fortfarande är stort fokus på Vysotskij på lärarutbildningen (det var det också när jag studerade till lärare för många år sedan och när min lärarstudent Philippa hamnade mitt i äventyret att skapa förutsättningar för skola hemma). Vad finns det efter Vysotskij blir en fråga jag och Anna tar oss an under VFU:n. Landets förste professor i didaktik Staffan Selander ger oss stöd i processen. Utifrån de landvinningar Vygotskij bidrog med utforskas framöver frågor om lärande i en global och snabbt föränderlig värld (Läs Selander, S. (2017) Didaktiken efter Vygotskij – Design för lärande).

Den här veckan har Anna och jag pratat mycket om hur komplext läraryrket är – frågorna tar liksom aldrig slut och lärarens uppdrag är minst sagt dynamiskt. Att undervisa handlar bland annat om att välja – att välja klokt. Den stora utmaningen är att förstå eleverna som ska lära sig och fatta rätt beslut när lärandet tar alla möjliga vägar i undervisningen. Det går att närma sig genom att vara genuint nyfiken och intresserad av eleverna, ständigt slipa på ämneskompetens och demokrati och värdegrundsarbete samt utveckla didaktisk skicklighet tillsammans med såväl elever som kollegor. (Det handlar bland annat om att kunna balansera skolans dubbla uppdrag och förena dessa till en helhet (kunskapsutveckling och demokrati) – tillsammans med eleverna som medskapare.) God undervisning samskapas i ömsesidighet och i designprocesserna är forskning och beprövad erfarenhet vägledande.

Det du lär dig på lärarutbildningen är grunden – efter några år i yrket har du utvecklat ny kunskap och förfinade kompetenser – med tiden får du det som Anna och jag så ofta den här veckan samtalat om ”fingertoppkänsla” och förhoppningsvis ett kritiskt förhållningssätt till din egen praktik så att du ständigt har en fot i förnyelsespåret. Ett designorienterat perspektiv på lärande öppnar upp för att hantera alla möjliga slags utmaningar både de som vi som lärare kan förutspå och de som oväntat inträffar och utmanar oss. Perspektivet öppnar också för det som kommer att vara i fokus under kommande VFU veckor – innovativ design för lärande – om förändrade lärare- och elevroller, design genom samskapande, det pedagogiska ledarskapet samt idén om en skola för alla – i en ny inramning (Glawe & Selander, 2021. s. 147 ff.). Mångfalden öppnar upp för förändrade relationer i det pedagogiska rummet och en ny dynamisk lärarroll framträder. Lärarens roll som informationsförmedlare har i ett sådant sammanhang förändrats till att bli en didaktisk designer av samskapande lärprocesser.” (Läs Glawe, M. & Insulander, E. (2023) Samskapande och inkluderande undervisning. Insulander, E. & Selander, S. (Red.) Att bli lärare. 3 upplagan.)  

Jag brukar avsluta varje vecka med en reflektionsstund och den här veckan mynnar det ut i en hälsning till Anna och ett medskick från SETT-mässan i Stockholm 2019 då jag, Maria Guthke, ordförande för Lärarförbundet Student och Linda Jerand samtalade i Lärarstudentpodden om bland annat att våga tänka nytt i undervisningen, hur en bra lärare är och hur man kan berika lärandet med stöd av digital teknik – ”Det handlar mycket om att få med eleverna som medskapare. De ska längta till skolan och tycka att skolan är viktig.” Ta del av intervjun här: Lärarstudentpodden avsnitt 3 – om IT, om att våga tänka nytt – och hur är en bra lärare?