“The secret of change is to focus all of your energy, not on fighting the old but on building the new” – Dan Millman.

Det bästa vi kan göra för barn och unga nu och framåt är att erbjuda utbildning som underlättar, stimulerar och möjliggör lärande och utveckling i ett livslångt perspektiv. Vi lever i en tid som kännetecknas av snabb utveckling och ökad komplexitet, vilket påverkar skolan på ett genomgripande sätt. Det behövs således ett holistiskt perspektiv på lärande; en ny tankeram som kan hjälpa oss att ställa de frågor som behövs för att skapa modern utbildning som håller i längden. Det handlar om ett helhetsperspektiv där vi bland annat tar hänsyn till dels det digitala samhället som utvecklas i snabb takt, dels hållbar utveckling som berör precis allt. En utmaning är att omfamna förändring, dra nytta av möjligheterna som digitaliseringen medför, “avlära” och lära nytt. Digital kompetens handlar bland annat om att gå utanför trygghetszonen och våga arbeta på nya sätt. Ytterligare ett viktigt perspektiv är inkludering, vilket betyder att skolan, arbetsplatsen och samhället i stort behöver formas tillgänglig för alla oavsett våra olikheter. I en ständigt föränderlig värld är det en fördel att vara anpassningsbar, men hur skapar vi exempelvis likvärdiga möjligheter för barn och unga som har svårt att anpassa sig? Vi har en lång tradition av “one size fits all”- tänkande i skolan, som jag gärna vill utmana. När OLIKA och mångfalden blir normen börjar det hända otroliga saker. Oavsett organisation behövs en lärandekultur som är öppen för att förnya i takt med de förändringar som sker i omvärlden.

Skolan behöver fokusera på avgörande kompetenser som stärker livslångt lärande. Det gäller att ta ett helhetsgrepp och tänka ämnesintegration, tvärfunktionella samarbeten och åldersintegration. Få människor att mötas över gränserna i den “analoga världen”, precis som i den “digitala världen”.

Mitt bidrag för att främja och stödja förändringsprocessen är att inspirera och skapa möjligheter för olika aktörer att mötas. Min tanke med Facebook- gruppen Lärande för hållbar utveckling syftar till att skapa en mötesplats och ett samtalsforum för alla som är intresserade av lärande för hållbar utveckling. Jag tänker att vi tillsammans genom erfarenhetsutbyte och lärande kan stärka digital kompetens och ge hållbarhetsfrågorna en central plats i skolan utifrån ett inkluderande perspektiv. För att få i gång berikande och meningsfulla samtal behöver vi alla vara medskapande och ta plats i samtalsforumet.

Jag hoppas du vill följa med på en spännande upptäcktsresa med en tankeutmaning varje vecka från och med vecka 30 via min blogg. Utmaningen handlar om att utmana föreställningar, väcka frågor och dela tankar och erfarenheter om ett av de viktigare uppdragen skola och utbildning har att hantera – att undervisa om hållbar utveckling (Skolverket). Jag kommer bland annat att använda mig av Skolverkets material om Hållbar utveckling som delas via Lärportalen, men även annan aktuell forskning inom området. Vi kommer bland annat att utforska varför undervisning i hållbar utveckling behövs, vad undervisningen kan innehålla, hur undervisningen kan organiseras samt hur tecken på lärande kan fångas in. Håll utkik! Den första tankeutmaningen kommer inom kort. Anslut dig till samtalet i FB-gruppen och bjud gärna in fler kollegor.

Tillsammans skapar vi framtidens skola för alla “på riktigt”!