Föreläsningar 2019

Digital kompetens och lärande för hållbar utveckling, 10 april, SETT Stockholm

Hur blir digital kompetens och lärande för hållbar utveckling en naturlig del i undervisningen och hur arbetar vi så att elever engageras att bli aktiva medskapare i undervisningen och i den framtid som vi skapar tillsammans?

Marias föreläsning ger inblick i kreativa lärmiljöer och demokratiska arbetssätt där elever, oavsett behov och förutsättningar, utmanas och blir medskapande i värdeskapande projekt som knyter samman skolan med det omgivande samhället. Genom konkreta undervisningsexempel skildras hur en lärande gemenskap skapas där elever tillägnar sig fördjupade kunskaper och utvecklar kompetenser som behövs för att navigera på ett utforskande, men också kritiskt och ansvarsfullt sätt i en komplex och ständigt föränderlig värld.

Lärande i ett livslångt perspektiv – fokus på digital kompetens och kreativitet, Skolporten, Göteborg 7 februari

I samtidens och i framtidens komplexa samhälle är digital kompetens avgörande. Ta del av en föreläsning om ett holistiskt perspektiv på lärande, där elever engageras och blir medskapande i kreativa undervisningsmiljöer som fokuserar på lärande för hållbar utveckling. Praktiska erfarenheter och framgångsfaktorer direkt från svenskundervisningen presenteras.

• Hur designas tillgängliga lärmiljöer och demokrati i undervisningen som främjar lärande?
• Hur blir elever medskapare i sin egen utbildning och samtidigt aktiva världsmedborgare?
• Hur stärker vi elevers kompetens för ett livslångt lärande?S

Att designa undervisning med fokus på digital kompetens och hållbarhet – Seminarium, DIU, London 25 januari

Hur kan vi se till att utveckling av digital kompetens blir en naturlig del i undervis- ningen? Och hur kan vi arbeta så att våra elever stimuleras att bli aktiva medskapa- re i undervisningen och i den framtid som vi skapar tillsammans?

I seminariet presenteras konkreta undervisningsexempel som skildrar hur elever tillägnar sig kunskaper och utvecklar förmågor som behövs för att kunna navigera på ett utforskande, men också kritiskt och ansvarsfullt sätt, i en föränderlig och komplex värld. Här ges också exempel på både undervisningsmiljöer och demokratiska arbetssätt där elever, oavsett behov och förutsättningar, utmanas och tar aktiv del i värdeskapande uppdrag som knyter samman skolan med det omgivande samhället.