Forskning för klassrummet – verksamhetsnära fortbildning

En viktig utmaning som alla lärare möter handlar om att skapa situationer där lärare kan tillägna sig sådan kunskap om undervisningsmetoder som gör skillnad för eleverna. – Helen Timperley

Bra behöver bli bättre

Det framgår i skollagen att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Jag har använt boken Forskning för klassrummet – Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i praktiken som stöd i samband med kollegial handledning. Boken är skriven och framtagen av Eva Minten vid Skolverket, med bidrag av Per Kornhall.

Kollegial handledning

Lärare i två arbetslag (Resurscentrum och Introduktionsprogrammen) på Söderslättsgymnasiet fick avsatt tid för att, under VT16 och HT17, läsa, reflektera och skriva digital läslogg samt medverka i workshop utifrån fyra centrala teman: lärarledd undervisning, lärarnas professionsutveckling och kollegialt lärande, formativ bedömning och inkluderande arbetssätt. Genom strukturerat samarbete och stöd av mig som handledare fick vi möjlighet att lära av och med varandra. Lärarteamen fick ansvara för olika teman och förbereda en presentation av innehållet samt delge hur diskussionerna förts. Min roll var bland annat att ge återkoppling så att samtalen och diskussionerna fördjupades och utvecklades.

När jag tillsammans med rektor valde fortbildningslitteratur hade vi hållbar skolutveckling och Läslyftet i åtanke. Arbetslagen deltar i Läslyftet under läsåret 16/17, därför kändes det angeläget och meningsfullt är inleda kompetensutvecklingen med boken som beställdes i tryckt form; ett exemplar till varje medarbetare. Boken finns också att läsa digitalt via Läs och skrivportalen. Innehållet i kunskapsöversikten berör alla lärare oavsett ämneskompetens.