Gränslösa möten som förändrar – A Sustainable Tomorrow 2018

“Hur planeten mår och hur vi mår hänger tätt samman” 

Vi kan inte göra samma sak om och om igen och förvänta oss ett annat resultat. Det är galenskap, menade Einstein. I går, under den berikande konferensen A Sustainable Tomorrow 2018 (Malmö Live), förmedlade Laura Storm (skapare av Regenerators) dessa ord under en mycket känslomässig och tänkvärd presentation. Inspirationen flödade när Storm, med äkthet, förmedlade sin dröm, betonade närheten till naturen och det faktum att vi alla måste ställa om eftersom stress och psykisk ohälsa är ett av samtidens största hot. Hon kom tillbaka till ordet ”silence” flera gånger eftersom vi behöver hitta lugn och tillförsikt inom oss själva för att hitta kraft till att bygga en hållbar värld. När jag lyssnade riktade jag blicken mot konferensens moderator Catarina Rolfsdotter-Jansson, som skrivit Handbok för en hållbar människa – Ta hand om dig själv och planeten samtidigt. Jag upptäckte nämligen flera kopplingar mellan Storms budskap och Rolfsdotter-Jansson budskap. Precis som Storm, Rolfsdotter-Jansson och professor Christine Wamsler (Lunds universitet), är jag intresserad av hållbarhet från ett inre perspektiv; ”hur individuell inre utveckling kan påverka global hållbarhet” (s. 30).

Holistiskt fokus 

Konferensen genomsyrades av en lärandekänsla, dvs. att alla berikade varandra med sina olika kompetenser. Jag fick med glädje berätta hur jag tillsammans med elever, som medskapare, designar undervisning med hållbarhetsfrågorna i fokus.  En stor utmaning i mitt arbete är att få till medveten reflektion hos eleverna, vilket  är ett viktigt inslag i varje undervisningssekvens. Syftet är att eleverna ska bli medvetna om sig själv, sin omvärld och sina val; insikt, utsikt och framsikt. Hälsa och lärande går hand i hand därför bör också undervisning designas utifrån ett holistiskt perspektiv. Under min kommande SETT-föreläsning Med blicken mot skolan 2030 – Ett holistiskt perspektiv på lärande berättar jag hur lärare på ett framkomligt sätt kan skapa dessa möjligheter för barn och unga utifrån ett inkluderande perspektiv. Storm förespråkar ett holistiskt perspektiv och använde sig, under presentationen, av skogen som metafor för att visa hur allt sammanlänkas som en helhet; ”Nature is the force… Nature get a lot of shit done”. Hon lyfte fram det betydelsefulla partnerskapet; ett dynamiskt flow som kan bidra till att slå ut ”stressade system” och bygga friska system där vi alla bidrar till hållbar utveckling och mår bra på köpet. Win-win! Vem kan motstå den tanken? Tankegången återfinns också i Rolfsdotter- Janssons läsvärda bok. Utmaningen, som alltid, är att gå från tanke till handling.

Nudging – den lilla knuffen som gör den stora skillnaden

Jag tror vi alla vill må bra, få ett rikt liv och samtidigt rädda planeten, men det är komplext. Hållbar utveckling handlar om långsiktighet, vilket är en utmaning för mänskligheten. Vi har ofta fokus på det enkla, kortsiktiga perspektivet; det som ger snabba resultat, men som oftast inte är det bästa alternativet. Det komplicerade och krävande väljer ”vi” således gärna bort. I detta sammanhang vill jag lyfta fram ytterligare en fantastisk föreläsare Eric Singler (General Manager of BVA group) som inspirerade kring Nudging for good. Ni vet den där magiska ”knuffen” som gör den stora skillnaden. Det är inte svårt att förstå att både Daniel Kahneman och Richard Thaler fått nobelpris för sina upptäckter inom beteendeekonomi. Den senare myntade, tillsammans med professor Sunstein, begreppet nudge, som sprids som en löpeld över världen. Jag har ”knuffat” en hel del genom åren för att få elever att bli sina bästa jag, skapa framgång för sig själva och samtidigt bidra till vårt gemensamma bästa; en hållbar värld för alla. Hållbar skolutveckling handlar om att förändra beteenden på alla nivåer i styrkekedjan, där ett viktigt perspektiv, som ofta glöms bort i traditionella skolutvecklingsmodeller, är elevernas medskapande. Nudging for good utifrån ett skolperspektiv handlar om att påverka elevernas beteende i en riktning som optimerar deras måluppfyllelse, berikar deras liv, och bidrar till vårt gemensamma bästa utan att hindra dem från att göra olika val. Nudge är alltså inte styrande utan ett val. Det handlar om att skapa möjligheter för barn och unga att göra underbyggda val gällande sin egen utbildning och framtid. I sammanhanget är inkludering, delaktighet och medskapande betydelsefulla nycklar. 

Ett dynamiskt mindset och kreativ design för lärande lyfter eleverna

Ytterligare en forskare som berikar mitt arbete är Carol Dweck. Hennes forskning om fixed- och growth mindset är en central del av designmodellen jag representerar. Ett dynamiskt mindset lyfter alla elever och i synnerhet elever som av olika anledningar har svårare att nå målen än andra. Som speciallärare möter jag elever som upplevt tuffa hinder i sin lärandeprogression, vilket många gånger resulterat i att de hamnat i ”stereotypfällan”; tron om att vissa kan och andra inte. Det värsta är om denna inställning fortfarande lever kvar i skolkulturen bland de som ska leda elevernas lärande. Nudge hjälper oss i skolan att genom små och enkla insatser få elever (och lärare) att göra bättre val. Det är viktigt att lärare involverar eleverna i designprocessen för att skapa transparens och valmöjligheter. Vi måste komma ihåg att ”knuffen” alltid ska ske med elevens bästa i åtanke och lämna öppenhet för valmöjligheter. Om vi ska få elever att vilja förändra beteende för att nå sin fulla potential måste valet vara fritt. Design av lärmiljöer ska utgå från behov och hållbarhet. Att designa undervisning tillsammans med elever innebär alltså en elevcentrerad, flexibel och dynamisk process. Som lärare är vi ämnesexperter och didaktiska designers, men vi behöver också elevernas perspektiv för att skapa tillgänglig och berikande undervisning. Vi kan inte förvänta oss att eleverna berättar om sina behov, inte heller att de per automatik kan göra medvetna underbyggda val. Vi är i skolan för att lära och utvecklas!

Flexibel design kännetecknas av att designen uppdateras genom ständig respons för att göra förbättringar och optimera. Det blir oftast inte rätt från början, därför är det viktigt att som ämnesexpert våga lära tillsammans med eleverna. Det är grundläggande i lärande för hållbar utveckling. Hannah Stanton (Programme Director på theGoals.ord och ledamot i regeringens 2030-delegation) talade om vikten av passion och att arbeta tillsammans för att nå framgång. Hon lyfter fram ungas medskapande för en hållbar framtid. I hennes budskap framgick det jag själv fokuserar på i mitt arbete, det vill säga att barn och unga ges möjlighet att nå sin fulla potential, att deras röster spelar roll i och utanför skolan och att handlingskompetens är i fokus. Ytterligare ett viktigt perspektiv är att lärare samarbetar med andra lärare och aktörer både i och utanför skolan. För att skapa hållbart värde för både individ och samhälle krävs insikter från många olika håll.

Framgång genom mångfald och partnerskap – Ett dynamiskt flow

Konferensen A Sustainable Tomorrow bjöd också på, förutom fantastiska inspiratörer, möten och intressanta panelsamtal, en spännande workshop där vi deltagare fick utbyta erfarenheter med varandra. Tvärfunktionellt och dynamiskt, precis som jag gillar. Vi tog oss an mål 10 minskad ojämlikhet och fokuserade på mångfald och inkludering, mestadels kring utbildningsfrågan eftersom det är en nyckelfaktor.”Utbildning av god kvalitet, för alla genom hela livscykeln, är en nyckel till att bygga ett demokratiskt samhälle och att främja jämlikhet och jämställdhet” (UNDP – Gloabala målen). Workshopen, som hölls på engelska, gav oss möjlighet att utmanas i våra egna föreställningar om vad som kännetecknar god utbildning för alla, skillnaden mellan inkludering och integrering, allas lika rättigheter oavsett kön, etnicitet, funktionsolikheter med mera. När vi berättade vad vi tog med oss från workshopen passade jag på att bjuda in till samarbete med oss i skolan. När skolan kopplas samman med näringslivet och omvärlden i värdeskapande projekt som knyts till hållbar utveckling händer spännande saker som berikar elevernas utbildning och stärker vår gemensamma framtid. 

Avslutningsvis vill jag tacka för personlig inbjudan till denna fantastiska konferens som berikat mig och vårt framtida skolutvecklingsarbete. Jag vill åter igen lyfta fram boken Handbok för en hållbar människa – Ta hand om dig själv och planeten samtidigt. Syftet med boken är att ge oss kunskap och strategier för att fullt ut vara medskapare till en mer hållbar värld. Jag tror vi alla vill leva ett gott liv utan att förstöra vår framtid. Dessutom tror jag vi vill göra bättre val för att skapa den bästa utbildningen för våra barn och unga. För att lyckas väl krävs genomförande och partnerskap; ett dynamiskt flow. De globala målen är kartan som hjälper oss att navigera rätt in i framtiden förmedlar Catarina Rolfsdotter-Jansson i A Sustainable Magazine.