Hållbar skolutveckling

Mot ett gemensamt utbildningsperspektiv och långsiktig verksamhetsutveckling

Lärande för hållbar utveckling är ett utbildningsperspektiv som möjliggör för barn och unga att tillgodogöra sig kunskaper och utveckla kompetenser som bidrar till hållbar samhällsutveckling. En central fråga är hur arbetet med utbildning och lärande för hållbar utveckling kan kopplas samman med skolans systematiska kvalitetsarbete? Forskning pekar på vikten av att det ska finnas en gemensam pedagogisk helhetsidé som kopplar samman utbildningsperspektivet lärande för hållbar utveckling och det systematiska kvalitetsarbetet. På ledningsnivå innebär det att säkerställa att hela organisationen, i vardagsarbetet och på alla nivåer (barn/elevnivån, lärarnivån samt ledningsnivån) bidrar till att stärka och utveckla det gemensamma utbildningsperspektivet. (Läs mer: Glawe, M & Selander, S (2021) Innovativ design för lärande. Liber: Stockholm; Leo, U & Mogren, A (2021) Leda lärande för hållbar utveckling. Skolverket. Lärportalen. Modul: Leda förändring).

Att leda lärande för hållbar utveckling

Att undervisa för hållbar utveckling