Inkluderande lärmiljö och ekosystem för lärande

Jag föreläser om hur lärare kan designa för:

  • flexibilitet, variation, kreativitet och upplevelser i dynamiska rum istället för traditionell undervisning i ett klassrum
  • att leda elevteam som är åldersblandade istället för klasser
  • individen i centrum; hur elever oavsett olikheter (behov och förutsättningar) kan nå sin fulla potential och bli medskapare i samarbetsprojekt med rikt innehåll och verkliga uppdrag för hållbar utveckling (tematiskt) istället för enskilda ämnesuppgifter som saknar helhet, sammanhang och relevans
  • 21st Century Skills (bland annat kritiskt tänkande, kommunikation, kreativitet och samarbete i undervisningen)
  • digitaliseringens möjligheter att möta undervisningen på ett hållbart och berikande sätt som stärker lärandet
  • att arbeta i team med kollegor och samverka med aktörer utanför skolan; tvärfunktionellt och samarbetsinriktat med eleverna som medskapare (co-creative)