Kreativ design för lärande

Ett designorienterat holistiskt perspektiv på lärande 

Genom mötet med elever som av olika anledningar haft svårt att följa den ”traditionella” skolmodellen har Kreativ design för lärande perspektivet vuxit fram. Det är ett dynamiskt ramverk; ett tankesätt som inriktar sig på tillgänglig undervisning för alla oavsett olikheter.

Ramverket vilar på tre vägledande principer VARFÖR, HUR och VAD och används för att designa lärmiljöer och undervisning som bidrar till utveckling av kreativitet och innovation samt bidrar till att elever kan nå sin fulla potential. Det som fungerar väl för elever i behov av stöd har visat sig gynna alla elever. Designprocessen består av fyra steg där reflektion ingår i samtliga steg: undersöka, lära, utforska, skapa. 

Att arbeta med skolutveckling är ett komplext arbete, därför är det viktigt att inte förenkla processer och tro på ”quick fix”. Ett designorienterat holistiskt tänkande ger ett annorlunda perspektiv på frågan hur lärare kan designa lärmiljöer och undervisning som stimulerar, stödjer och möjliggör lärande och utveckling för alla i en ständigt föränderlig värld.