Didaktisk design

Ett designorienterat holistiskt perspektiv på lärande – medskapande pedagogik

Genom mötet med elever som av olika anledningar hamnat i svårigheter och varit i behov av särskilt stöd har Kreativ design för lärande perspektivet vuxit fram. Det har också vuxit fram genom mötet med kollegor som önskat samarbeta med mig som speciallärare för att hitta inkluderande effektiva lösningar i undervisningen. Ramverket bygger på ett dynamiskt tankesätt som fokuserar på professionellt lärande och inriktar sig på tillgänglig undervisning för alla oavsett förutsättningar och behov. Mitt bidrag handlar om en medskapande pedagogik som minimerar anpassningar och särskilda lösningar och fokuserar istället på förebyggande insatser i en gemenskapsorienterad inkluderande riktning. Professionalitet handlar om att människor arbetar tillsammans, inte ensamma.

Läraryrket är ett designyrke

Läraryrket är ett designyrke, vilket innebär att du som lärare designar meningsskapnde processer där elever är aktiva medskapare. Alla designprocesser är dynamiska och det innebär att det inte finns någon enkel lösning; “quick fix”. Undervisningen ska designas på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Designprocessen är en cyklisk process där reflektion ingår i samtliga steg: undersöka, lära, utforska, skapa.