Kreativ design för lärande

Ett designorienterat holistiskt perspektiv på lärande – medskapande pedagogik

Genom mötet med elever som av olika anledningar hamnat i svårigheter och varit i behov av särskilt stöd har Kreativ design för lärande perspektivet vuxit fram. Det har också vuxit fram genom mötet med kollegor som önskat samarbeta med mig som speciallärare för att hitta inkluderande lösningar i undervisningen. Ramverket bygger på ett dynamiskt tankesätt som fokuserar på professionellt lärande och inriktar sig på tillgänglig undervisning för alla oavsett förutsättningar och behov. Det är inget “enkelt recept” utan ett förhållningssätt och verktyg. Syftet är att få alla elever att utveckla ett dynamiskt tänkande, bli medskapare i undervisningen och nå optimal utveckling utifrån sina egna förutsättningar. Mitt bidrag handlar om en medskapande pedagogik som minimerar anpassningar och särskilda lösningar och fokuserar istället på förebyggande insatser i en gemenskapsorienterad inkluderande riktning. Professionalitet handlar om att människor arbetar tillsammans, inte ensamma.

Lärarens professionella lärande i fokus – Mål 4: God utbildning för alla

Ramverket vilar på tre vägledande principer VARFÖR, HUR och VAD och används för att designa lärmiljöer och undervisning som möjliggör för alla elever att nå längre i sin kunskapsutveckling och personliga utveckling utifrån egna förutsättningar och behov. Designprocessen är en cyklisk process där reflektion ingår i samtliga steg: undersöka, lära, utforska, skapa. Undersöka handlar om elevinsikt; att sätta sig in i elevens förutsättningar och behov och söka förklaringar i lärmiljön där svårigheterna uppstår. Lära handlar om att lärare, genom kollegialt lärande, förändrar undervisningen utifrån behov som ringats in. Utforska innebär att läraren fördjupar lärandet ytterligare genom nya insikter (gå på föreläsning, läsa aktuell litteratur, delta i digitala samtalsforum, bokcirklar etc.) och slutligen skapa handlar om att gå från tanke till handling, således att genomföra förändringar (med eleverna som medskapare) och läsa av effekter. Eftersom det ständigt uppstår nya utmaningar är det viktigt att fortsätta arbeta systematiskt och inte felaktigt tro att något är klart när det börjar bli bättre. Att arbeta med skolutveckling är ett komplext arbete, därför är det viktigt att inte förenkla processer och tro på “quick fix”. Pedagogik och specialpedagogik är två fält som ska samverka och ömsesidigt berika i ett gemensamt pedagogiskt rum, därför behövs kollegialt lärande. Ett designorienterat holistiskt tänkande svarar på frågan: hur kan lärare tillsammans designa tillgängliga lärmiljöer och undervisning som stimulerar, stödjer och möjliggör lärande och optimal utveckling för alla i en ständigt föränderlig värld?

Ramverket bygger på Helen Timperleys forskning om främjandet av lärares professionella lärande, Carol Dwecks forskning om mindset samt aktuell forskning om inkludering. (Läs Helen Timperleys bok Det professionella lärandets inneboende kraft, Carol Dwecks bok Mindset – Du blir vad du tänker och ta del av skolverkets lärmoduer inom området specialpedagogik, bland annat Inkludering och skolans kultur).

I läroplanen förmedlas att:

Skolans verksamhet måste utvecklas så att den svarar mot de nationella målen. Detta kräver att verksamheten ständigt prövas och att resultaten följs upp och utvärderas samt att olika metoder prövas, utvecklas och utvärderas.

Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar, behov och kunskapsnivå. Det finns också olika vägar att nå målen. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla. Skolan har ett särskilt ansvar för elever med funktionsnedsättning.

Varje elev ska få stimulans att växa med uppgifterna och möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar. Varje elev ska möta respekt för sin person och sitt arbete. Eleverna ska bli medvetna om att nya kunskaper och insikter är förutsättningar för personlig utveckling. Detta ska syfta till att grundlägga en positiv inställning till lärande och att återskapa en sådan inställning hos elever med negativa skolerfarenheter. Skolan ska stärka elevernas tro på sig själva och på framtiden.