Ett designteoretiskt perspektiv på lärande

Föreläsning Framtidens lärande, Skolforum i Stockholm. Bild: Daniel Nilsson

I mötet med ungdomar som hamnat i svårigheter på grund av otillgängliga lärmiljöer och genom specialpedagogisk handledning med kollegor som vill utveckla sin undervisning har ett dynamiskt ramverk vuxit fram. Ramverket bygger på didaktisk designteoretisk forskning utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv och ger stöd i lärares samarbete kring undervisningsutveckling och elevernas lärande. 

Medskapande pedagogik

Inom ramverket för undervisningsutveckling har arbetssättet Real Case – Värdeskapande lärande för hållbar utveckling  byggts upp. Det är ett demokratiskt språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt som genomsyras av lärande för hållbar utveckling, digital kompetens och samverkan mellan skolan och det omgivande samhället. Det handlar om ett upplevelsebaserat arbetssätt där eleverna är aktiva medskapare i både undervisning och lärande samtidigt som de genom teamwork skapar verkliga lösningar för hållbar utveckling.

Läraryrket är ett designyrke

Jag ser läraryrket som ett designyrke, vilket innebär att lärare designar inkluderande lärmiljöer och meningsskapande undervisning där barn och unga, oavsett behov och förutsättningar, är aktiva medskapare. Eftersom designprocesser är dynamiska finns det ingen “quick fix” eller färdig lösning att föra över. Det handlar istället om att dels förstå och bejaka individers olikheter (livsvärldar, behov och förutsättningar), dels om att förstå lärande i en tid som kännetecknas av accelererande förändring, snabb teknikutveckling och globaliserad kommunikation och dels om att förstå hur olika metoder och processer kan användas och hur ämnesområden kan kombineras för att uppnå målet med uppdraget. Min undervisning, som har uppmärksammats och prisats, designas utifrån detta perspektiv. Läs mer: Inkluderande lärmiljö och ekosystem för lärande