Kreativ design för lärande

Ett designorienterat holistiskt perspektiv på lärande – medskapande pedagogik

I mötet med ungdomar som tidigare hamnat i svårigheter och genom specialpedagogisk handledning med kollegor har det dynamiska ramverket Kreativ design för lärande vuxit fram. Ramverket bygger på designorienterad forskning och ger stöd i lärares samarbete kring undervisningsutveckling och elevernas lärande. 

Inom ramverket för undervisningsutveckling har arbetssättet Real Case – Värdeskapande lärande för hållbar utveckling byggts upp. Det är ett demokratiskt språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt som genomsyras av lärande för hållbar utveckling, digital kompetens och samverkan mellan skolan och det omgivande samhället. Ett arbetssätt där eleverna är aktiva medskapare i både undervisning och lärande samtidigt som de genom teamwork skapar verkliga lösningar för hållbar utveckling.

Läraryrket är ett designyrke

Läraryrket är ett designyrke, vilket innebär att du som lärare designar meningsskapnde lärprocesser där elever är aktiva medskapare. Eftersom alla designprocesser är dynamiska finns ingen “quick fix”. Det handlar både om att förstå lärande i en tid som kännetecknas av snabb teknikutveckling och globaliserad kommunikation och att använda metoder och processer för att utveckla hållbar undervisning och arbetssätt. Min undervisning designas på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.