Målet är en modern, likvärdig skola som fungerar för alla

I dag väntade en glädjande överraskning i brevlådan. Det var Lokaltidningen som bland annat publicerat en intervju med mig angående nomineringen till Guldäpplet 2017. Tusen tack, säger jag igen, för nomineringen och till alla som på olika sätt uppmärksammat nomineringen. Att bli nominerad till Guldäpplet är STORT! Det lyfter fram lärare, som på olika sätt, tar ansvar för professionsutvecklingen och bidrar till en modern och likvärdig skola för alla.

Om att bryta mönster och trampa upp ny mark

Världen förändras i snabb takt och skolan måste förändras med den, tänker jag. Roger Säljö, professor i pedagogisk psykologi och föreståndare av Linnécentret om lärande och medier vid Göteborgs universitet uttrycker i boken Lärande – En introduktion till perspektiv och metaforeratt digitaliseringen och globaliseringen ändrar villkoren för vad vi menar med att lära och att kunna. Vi använder, som Säljö uttrycker det, teknik för att lära och kunna i de flesta situationer. Digitaliseringen för således med sig en kraft som vi kan nyttja för att organisera en hållbar skola och utbildning. Han berättar om spänningen mellan den traditionella ”kunskapsprövningen” och nya metaforer för lärande och menar att vi kan vara säkra på att nya metaforer för lärande kommer att utvecklas i framtiden.

Den viktiga kopplingen mellan skola, arbetsliv och omvärld

Skolan måste knyta an till de sätt att arbeta, kommunicera och lösa problem som finns i andra delar av samhället (Säljö och Lantz-Andersson, 2014 Lärare i den uppkopplade skolan). Om inte kan skolan uppfattas som ointressant, abstrakt och betydelselös skriver Säljö och Lantz-Andersson. Jag är nominerad till Guldäpplet eftersom jag ständigt förändrar och utvecklar min undervisning genom att nyttja digitaliseringen möjligheter. Jag har format ett nytt sätt att arbeta, där språkutveckling, digitalisering, kopplingen mellan skola, arbetsliv och omvärld, hållbar utveckling samt inkludering samspelar och berikar för att stärka elevernas lärande. Lärandet tas till en ny nivå och ger nya lärandeupplevelser! Vidare är jag nominerad för att jag bidrar till professionsutvecklingen genom att dels dela med mig av mina erfarenheter och kompetens till kollegor och dels samverka med kollegor på skolan, i kommunen och i olika nationella sammanhang.

I min undervisning är olikheter norm och ses som en tillgång, likaså erbjuds flera vägar mot mål. Kreativ design för lärande-perspektivet förändrar och skapar ny och annorlunda undervisning. I en tillgänglig globaliserad lärmiljö ges alla elever möjlighet att ingå i en demokratisk gemenskap som kännetecknas av elevernas delaktighet och medskapande genom hela lärandeprocessen.

Vår gemensamma framtid är viktigast

Det jag gör tillsammans med eleverna i undervisningen kopplas samman med lärande för hållbar utveckling, vilket bland annat handlar om hur vi på olika sätt genom utbildning kan påverka världen i positiv riktning. Det kan handla om viktiga samhällsfrågor, men också om kultur, etik, miljöfrågor etc. Jag hämtar mycket inspiration från Inger Björneloos forskningsområde hållbar utveckling och språkutveckling. Hon återkommer ständigt till språket och menar att om barn och elever har tillgång till språket kan de ta in, förstå och hantera det som pågår i deras omgivning. (Skolportens årsbok, 2008). När vi arbetar med Real Case; entreprenöriellt och värdeskapande lärande är språkutveckling alltid i fokus. Det finns ett starkt stöd både nationellt och internationellt för att arbeta med hållbar utveckling i skolan, likaså är det om vi blickar ut i världen och studerar olika företag och organisationer. Björneloos budskap till lärare är att vidga och vrida perspektivet och undervisa om ansvar för världen istället för kunskaper om den.

All förändring börjar hos dig själv

Det handlar om dig; att du tar ansvar för och driver förändring och utveckling. Att digitalisera skolan handlar om var och en av oss, vår nyfikenhet och kreativitet samt hur vi kopplar samman vårt unika arbete med verksamhetens vision. Mitt bästa råd är att alltid utgå från en hållbar pedagogisk idé! Din skola är unik, som Malin Frykman, lyfter fram i boken Skolledare i en digitaliserad värld – Att leda lärande. Hon skriver att er process måste designas utifrån er kontext och era förutsättningar. I Trelleborgs kommun har vi ett uttalat fokus på språkutveckling, samverkan skola, arbetsliv och omvärld, inkludering och digitalisering. Mitt perspektivKreativ design för lärandetäcker in alla dessa aspekter.

Precis som Björneloo, som jag tidigare nämnt, vill jag med mitt bidrag, dela med mig till kollegor hur jag gjort för att förändra och utveckla min undervisning (från tanke till handling) så att fler elever får möjlighet att arbeta med hållbar utveckling i inkluderande lärmiljöer. Min blogg delar jag med glädje och hoppas det ska generera något gott i vårt viktiga gemensamma arbete mot en likvärdig modern skola som fungerar för alla.

Till sist vill jag förmedla min stolthet, både över att vara nominerad till detta fina pris och mitt viktiga arbete där jag varje dag får samarbeta med fantastiska elever och kollegor (på skolan, i kommunen, nationellt och internationellt) för att skapa framtidens skola. Tusen tack! 🙂