Med stor nyfikenhet och intresse läser jag dagligen om hur AI kommer att skapa nya möjligheter inom utbildning. Det är otroligt spännande! Lärarens roll som innovativ didaktisk designer och elevernas roll som designers av sitt eget lärande blir viktigare än någonsin.

I artikeln ”Chattrobotarna är inte kunskapens fiende” (DN) skriver Lars Strannegård, rektor för Handelshögskolan i Stockholm, om att ”utbildning måste handla om mänsklig utveckling, inte bara mätbar, explicitgjord kunskap. Universiteten borde därför sträva efter att bli rum för sinnesnärvaro och fokus – där kunskap rör om i själen och får något nytt att spira inom varje människa.”

Låt oss rikta ljuset mot den bildningsorienterade utbildningen och ta till vara på den stora potential som finns i samarbetet mellan människa och maskin. 💫 En bildningsrik skola lägger grunden för det livslånga lärandet.