Sustainable Stories

Sustainable Stories är ett holistiskt utbildningskoncept som skapats och utvecklats utifrån övertygelsen att det behövs ett nytt perspektiv på undervisning och lärande för att möta de utmaningar som finns i ett komplext och ständigt föränderligt samhälle som kännetecknas av globalisering, migration, digitalisering och ökat fokus på hållbar utveckling.

Utbildningskonceptet bygger på ett designorienterat perspektiv med fokus på tillgängliga och upplevelsebaserade lärmiljöer där barn och unga är aktiva medskapare i samskapande projekt kopplade till hållbar utveckling. Utbildningskonceptet kopplas samman med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling och ett riktat fokus på mål 4 och delmål 4.7 som innebär att säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla samt att senast 2030 säkerställa att alla studerande får de kunskaper och färdigheter som behövs för att främja en hållbar utveckling.

Berättelser om samhällets utveckling och framtid

Berättelsen som pedagogiskt verktyg är central i utbildningsperspektivet Sustainable Stories och syftar till att väcka elevernas nyfikenhet och engagemang för hållbarhetsfrågor, stärka såväl språk- och kunskaper som handlingskompetens och andra nyckelkompetenser i en ständigt föränderlig värld. Genom Sustainable Stories kan de således utveckla sitt unika uttryck och göra sina röster hörda för en hållbar framtid. Genom berättelser skapar vi mening och sammanhang i världen, delar våra erfarenheter och formar vår identitet.

Genom autentiska samhällsuppdrag (samskapande med aktörer utanför skolan, exempelvis bibliotek, museer, ideella organisationer, olika verksamheter och företag) ges elever inte bara möjlighet att läsa och skriva om världen utan också genom demokratiska lärprocesser utforska, samtala, samskapa och gemensamt bidra till en annorlunda och hållbar framtid. De ges således möjlighet att arbeta undersökande i samhället med autentiska, vardagsnära och komplexa frågeställningar och bli aktiva medskapare i en demokratisk gemenskap där alla, oavsett förutsättningar och behov, kan känna tilltro till sin egen förmåga, våga ställa frågor trots att de inte finns några enkla svar, samarbeta och förändra. Barns och ungas röster är betydelsefulla i samskapandet av ett hållbart samhälle.

Lärande för hållbar utveckling – Med fokus på det livslånga lärandet

Utbildningskonceptet främjar och stärker elevernas möjligheter att utveckla språk, kunskaper och kompetenser (21st Century Skills), däribland handlingskompetens. Tanken är att barn och unga ska få goda förutsättningar att utveckla förmågan att ta ett personligt ansvar för sitt lärande och utveckling samt ett gemensamt ansvar (som aktiva medskapare) för samhällsutvecklingen på hållbar väg. Det övergripande målet är inte att skolan ska reproducera minneskunskaper, utan att i bred mening stödja individers lärande så att de blir kapabla att lära sig, ta del av samhället och vara med om att vidareutveckla detta samhälle – på ett hållbart och ansvarsfullt vis (Insulander, E. & Selander, S (2018) “Att bli lärare”).

Kreativa Skåne – Miljöstipendier 2019

Region Skånes miljöstipendium 2019 har tilldelats Maria Glawe för Sustainable Stories:

Region Skånes miljöstipendium 2019 har tilldelats Maria Glawe för hennes arbete med Sustainable Stories. Ett koncept som tar sin utgångspunkt i hållbarhet och Agenda 2030 där berättelsen är det pedagogiska verktyget och samskapande står i fokus. Sustainable Stories ger unga framtidshopp och stärkt handlingskompetens samtidigt som det främjar hållbar utveckling och visionen om det öppna Skåne.

Anna Jähnke, Ordförande regionala utvecklingsnämnden, Region Skåne

Juryn har bestått av: Ordförande Annika Kruuse, Region Skåne, Sara Näsvall, Region Skåne, Johanna Alkan Olsson, Lunds universitet, Helena Thelander, Hållbar Utveckling Skåne och Maja Manner, ÅF.