Maria Glawe

Vinnare av Guldäpplet 2018
Bild: Bo Helmersson

Jag heter Maria Glawe och arbetar som förstelärare och speciallärare (inriktning literacyutveckling) på Söderslättsgymnasiet i Trelleborg. Mitt uppdrag är dynamiskt och spännande eftersom jag undervisar i svenska och svenska som andraspråk såväl åldersblandat som programöverskridande samt utifrån en hållbarhetsprofil som knyter ihop skolan med det omgivande samhället i samskapande projekt. Under 16 år har jag tillsammans med elever och kollegor, först i grundskolan och sedan i gymnasiet, utforskat nya möjligheter att designa tillgänglig undervisning som ger alla elever potential att lära, utvecklas och må bra utifrån olika förutsättningar och behov – utan särskilda lösningar. 2013 meriterades jag som förstelärare med uppdraget att främja en mer likvärdig undervisning genom att bland annat stödja lärare i att förankra undervisningen i forskning och beprövad erfarenhet samt stärka lärares förmåga att använda kollegor som resurser i arbetet med undervisningsutveckling.

Grundskollärare och gymnasielärare

Jag är leg. lärare i svenska för gymnasiet och i svenska, svenska som andraspråk, religion och historia för grundskolan, åk 3-9. Under perioden 2005 – 2010 arbetade jag i grundskolan, både som undervisande lärare och processledare. Sedan 2010 arbetar jag således i gymnasiet och undervisar både elever i klasser och i mindre grupper samt ingår, tillsammans med förstelärare och skolledning, i den pedagogiska utvecklingsgruppen på skolan.

Speciallärare inriktning literacyutveckling

2014 tog jag min speciallärarexamen inriktning språk-, läs- och skrivutveckling (literacyutveckling) samt en fil. mag. i specialpedagogik. Min magisteruppsats handlar om speciallärarens och förstelärarens roll som kvalificerad samtalspartner samt om relationell handledning som öppnar upp möjligheter för lärare att förändra och utveckla undervisningen gällande läsfrämjande insatser. Uppsatsen finns att läsa här: Lärarprofessionalism kring läsfrämjande insatser växer fram i relationer -Aktionsforskning i gymnasieskolan

Processledare och projektledare

Jag har också utbildat mig till processledare vid Karlstad universitet och haft en rad spännande och lärorika uppdrag genom åren som på olika sätt kopplas till utbildning och lärande för hållbar utveckling, bland annat följande:

*Processledare för Läslyftet på Söderslättsgymnasiet och nätverkssamordnare för samtliga handledare inom Läslyftet i Trelleborgs kommun.

*Projektledare för Trelleborgs medverkan i det nationella projektet Glokala Sverige, vilket är ett kommunikation- och utbildningsprojekt med syfte att stärka kunskap och engagemang för Agenda 2030 bland politiker och tjänstepersoner i kommuner och regioner. (Projektanställning på Kommunledningsförvaltningen).

*Grundare och projektledare för olika samskapande hållbarhetsprojekt som ryms inom utbildningskonceptet Sustainable Stories. Ett exempel på ett sådant projekt är det globala projektet Sustainable Poetry.

* Under uppstarten av implementeringen av Google Education på Söderslättsgymnasiet var jag handledare för två arbetslag: Resurscentrum och Introduktionsprogrammen. I samband med uppstarten var jag också handledare för lärares kompetensutveckling inom UDL (Universell design för lärande).

* 2017-2018  ingick jag i ett utvecklingsteam kring kompetensutveckling för ledare på Bildningsförvaltningen. Bildningsförvaltningens gemensamma utvecklingsområden var: språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, samverkan mellan skolan och arbetslivet/omgivande samhälle och digital kompetens.

*2018-2019  ingick jag i ett utvecklingsteam för chef- och ledarskapsutveckling i Trelleborgs kommun. Uppdraget var bland annat att tillsammans med chefer från olika förvaltningar planera, genomföra och följa upp chef- och ledarskapsdagar i Trelleborgs kommun. Bland annat var det fokus på ett tillitsbaserat ledarskap som kopplades till kommunens värdegrundsarbete som sammanfattas med följande ledord: öppenhet, respekt och ansvar.

Författare och föreläsare

Under de senaste åren har jag fått möjlighet att hålla föreläsningar och workshop både nationellt och internationellt och hösten 2021 släpptes min första bok Innovativ design för lärande som jag skrivit tillsammans med forskaren Staffan Selander. I boken finns konkreta exempel på hur lärare kan arbeta med lärande för hållbar utveckling som en naturlig del av undervisningen och designa en relevant och tidsenlig utbildning som ger barn och unga möjlighet till aktivt medskapande i sin egen utbildning samtidigt som de rustas för att fungera som aktiva medborgare i ett digitaliserat samhälle, både här och nu och i framtiden. Det praktiskt didaktiska arbetet kopplas samman med ett teoretiskt perspektiv och utvecklingsinriktad forskning. Innovativ design för lärande kan användas både i lärarutbildning och lärares vidareutbildning. Läs ett smakprov här: Innovativ design för lärande.

Syftet med min sida och Facebook-gruppen Hållbar utveckling i förskolan, grundskolan och gymnasiet är att dela inspiration och bidra till att främja och stärka utbildning och lärande för hållbar utveckling (LHU) i förskolan och skolan. I FB-gruppen, som är en mötesplats och ett samtalsforum för alla som är intresserade av utbildning och lärande för hållbar utveckling i förskolan, grundskolan och gymnasiet, kan vi dela exempel och genom samtal, erfarenhetsutbyte och gemensamt lärande hjälpas åt att ge lärande för hållbar utveckling en central plats i förskolan och skolan.

Välkomna till min sida!

Maria

Kontakt: formulär eller Linkedin