Maria Glawe

Foto: Bo Helmersson

Jag heter Maria Glawe och arbetar sedan 2010 som förstelärare på Söderslättsgymnasiet i Trelleborgs kommun. Jag brinner för att skapa möjligheter för barn och unga att bli aktiva medskapare i utbildning och lärande för hållbar utveckling.

Jag är legitimerad lärare i svenska för gymnasiet och legitimerad lärare i svenska, svenska som andraspråk, religion och historia för grundskolan (åk 3-9). Under perioden 2005 – 2010 arbetade jag i grundskolan, både som undervisande lärare och processledare. Sedan 2010 arbetar jag således i gymnasiet och undervisar både klasser och mindre team. 2013 blev jag meriterad förstelärare med uppdraget att främja en mer likvärdig undervisning bland annat genom att stödja lärare i att förankra undervisningen i forskning och beprövad erfarenhet samt stärka lärares förmåga att använda kollegor som resurser i arbetet med undervisningsutveckling.

2014 tog jag min speciallärarexamen inriktning språk-, läs- och skrivutveckling (literacyutveckling) samt en fil. mag. i specialpedagogik. Min magisteruppsats handlar om speciallärarens- och förstelärarens roll som kvalificerad samtalspartner samt om relationell handledning som öppnar upp möjligheter för lärare att förändra och utveckla undervisningen gällande läsfrämjande insatser. Uppsatsen finns att läsa här: Lärarprofessionalism kring läsfrämjande insatser växer fram i relationer -Aktionsforskning i gymnasieskolan

Jag har också utbildat mig till processledare vid Karlstad universitet och haft en rad spännande och lärorika uppdrag genom åren som på olika sätt kopplats till utbildning och lärande för hållbar utveckling, bland annat som projektledare för Trelleborgs medverkan i det nationella projektet Glokala Sverige. (Det är ett kommunikation- och utbildningsprojekt med syfte att stärka kunskap och engagemang för Agenda 2030 bland politiker och tjänstepersoner i kommuner och regioner.) Jag har också grundat och är projektledare för en rad samskapande hållbarhetsprojekt som ryms inom utbildningskonceptet Sustainable Stories. Ett exempel är det globala projektet Sustainable Poetry.

Hösten 2021 publicerades min första bok Innovativ design för lärande som jag skrivit tillsammans med forskaren Staffan Selander. I boken finns konkreta exempel på hur lärare kan arbeta med lärande för hållbar utveckling som en naturlig del av undervisningen. Det praktiskt didaktiska arbetet kopplas samman med ett teoretiskt perspektiv och utvecklingsinriktad forskning. Innovativ design för lärande kan användas både i lärarutbildning och vidareutbildning. Läs ett smakprov här: Innovativ design för lärande.

Syftet med min blogg och Facebook-gruppen Hållbar utveckling i förskolan, grundskolan och gymnasiet är att dela inspiration och bidra till att stärka utbildning och lärande för hållbar utveckling (LHU) i förskolan och skolan. I FB-gruppen, som är en mötesplats och ett samtalsforum för alla som är intresserade av utbildning och lärande för hållbar utveckling i förskolan, grundskolan och gymnasiet, kan vi genom samtal, erfarenhetsutbyte och gemensamt lärande hjälpas åt att ge hållbarhetsfrågorna en central plats i förskolan och skolan. Dessutom kan vi hjälpas åt att öka kunskapen om de globala målen och bidra till genomförandet av Agenda 2030.

Varmt välkommen!

Maria

Vill du kontakta mig så använd formuläret eller Linkedin