Bild: Bo Helmersson

Vad roligt att du hittat hit. Välkommen och tack för att du visar intresse för barns och ungas rätt till en meningsfull och tillgänglig utbildning som genomsyras av lärande för hållbar utveckling.

Jag heter Maria Glawe och arbetar sedan 2010 som förstelärare på Söderslättsgymnasiet i Trelleborg (tidigare FN-skola). Dessförinnan arbetade jag som lärare och processledare inom grundskolan i Malmö. Jag är legitimerad grundskollärare i svenska, svenska som andraspråk, religion och historia samt legitimerad gymnasielärare i svenska. 2013 blev jag klar med min speciallärarutbildning inriktning språk-, läs- och skrivutveckling. Jag har en fil. mag. i specialpedagogik, påbyggnadsutbildning inom NPF, är utbildad processledare vid Karlstads universitet och meriterad förstelärare (särskilt yrkesskicklig lärare).

Hur tänker och arbetar en teorigrundad och innovativ designer?

Mina stora intresseområden är innovation, didaktisk design, digitalisering och hållbarhet. När dessa olika områden kopplas samman är utsikterna goda för att designa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla barn och unga (Se Mål 4 Agenda 2030). Genom ett extra stort fokus på hållbarhet främjas och stärks möjligheten för barn och unga att utveckla de kunskaper och kompetenser som behövs för att främja en hållbar utveckling (delmål 4.7). Samhället förändras i snabb takt och det uppstår ständigt nya utmaningar i undervisningen, så det gäller att kontinuerligt slipa på förmågan att utforska nya vägar till lärande och utveckling. Det är viktigt att använda forskning och beprövad erfarenhet som stöd för att förändra och utveckla, men även att som lärare våga ta klivet ut i det okända, våga tänka i nya banor och pröva helt nya idéer och lösningar. Innovation och forskning är avgörande för att skapa hållbar skolutveckling.

2021 debuterade jag som författare med boken Innovativ design för lärande som jag skrivit tillsammans med forskaren Staffan Selander. Boken ger inspiration och idéer så att lärare kan arbeta utifrån ett designorienterat perspektiv på lärande med literacy, hållbar utveckling och digital kompetens som röd tråd i undervisningen. Boken ger konkreta exempel på hur lärare kan tänka och arbeta som en teorigrundad och innovativ designer – med skolans dubbla uppdrag (kunskaper och värden) – tillsammans med barn och unga som medskapare i såväl undervisningen som i sitt eget lärande. Samtidigt som de inkluderas i samskapande lärprocesser som kopplas till lärande för hållbar utveckling är det möjligt för var och en att lära och utvecklas utifrån individuella behov. Boken kan användas både i lärarutbildning och i vidareutbildning för lärare.

Jag är också medförfattare till ett kapitel i den populära boken ”Att bli lärare” (3:e upplagan) Kapitlet ”Samskapande och inkluderande undervisning” som jag skrivit tillsammans med forskaren Eva Insulander finns med i del 4 och berör hur vi designar en skola för framtiden.

Genom åren har jag varit projektledare för en rad olika hållbarhetsprojekt som kopplas till utbildningsidén Sustainable Stories. Jag är också ordförande i den ideella föreningen Sustainable Poetry som driver det globala projektet Sustainable Poetry – Barns och ungas röster för en hållbar framtid.

På fritiden läser jag gärna forskning inom skolutveckling och delar gärna med mig till lärare med flera genom att skriva artiklar, böcker, blogginlägg m.m. Bland annat är sidan ”I huvudet på en innovativ didaktisk designer” en sådan öppen inspirationskälla. Genom att lärare reflekterar över sin egen praktik och delar med sig av kunskaper och erfarenheter till varandra skapas goda förutsättningar att tillsammans utveckla praktikgemenskaper och stärka professionsutvecklingen. Det stärker lärares förmåga att använda varandra som resurser i arbetet med undervisningsutveckling. Det bidrar också till att förankra undervisningen i forskning och beprövad erfarenhet och därmed främja en mer likvärdig undervisning (Se Skolverket Förstelärarens uppdrag). Jag har också ett särskilt intresse för att berika och skynda på utvecklingsarbetet med hållbarhet i undervisningen. Det är ett perspektiv som kan ge alla barn och unga, oavsett bakgrund och förutsättningar, möjlighet att engageras i en tillgänglig och meningsfull utbildning som genomsyras av hållbar utveckling (Läs mål 4 och delmål 4.7 i Agenda 2030). För att lyckas och bli framgångsrika med det behöver vi bli mer innovativa.

Jag har bland annat startat Facebook-gruppen Hållbar utveckling i förskolan, grundskolan och gymnasiet , som är en mötesplats och ett samtalsforum för alla som är intresserade av utbildning och lärande för hållbar utveckling i förskolan, grundskolan och gymnasiet. Det är en plats där vi kan dela kunskaper och erfarenheter, utforska och utbyta nya idéer samt samskapa för att ge hållbarhetsfrågorna en central plats i förskolan och skolan. Dessutom kan vi hjälpas åt att sprida kunskap om de globala målen och stärka genomförandet av Agenda 2030.

I mitt uppdrag som processledare och förstelärare på Söderslättsgymnasiet har jag genom åren varit drivande i kollegialt lärande och skolutveckling, bland annat i Läslyftet, tillgänglig utbildning UDL, designorienterat lärande, digital transformation och implementeringen av Google Education samt lärande för hållbar utveckling. Under ett antal år var mitt utvecklingsområde som förstelärare inriktat på digital transformation. Jag har också under ett antal år varit ämnesansvarig i svenska på skolan. Under läsåret 2022/2023 har jag tilldelats uppdraget som processledare med fokus på att undervisa särskilt begåvade elever. Ytterligare ett utvecklingsuppdrag är att bidra till att främja och stärka skolans elevdemokratiarbete.

Tidigare har jag arbetat med hållbar utveckling och Agenda 2030 på kommunledningsförvaltningen i Trelleborgs kommun. Mitt uppdrag som projektledare för Trelleborgs medverkan i det nationella projektet Glokala Sverige handlade om att stärka kunskap och engagemang för Agenda 2030 bland politiker och tjänstepersoner i kommunen. Bland annat resulterade utvecklingsarbetet i genomförandet av Trelleborgs framtids- och innovationsdag. I utvecklingsarbetet satsas det särskilt på barns och ungas delaktighet och medskapande i den lokala demokratin och samhällsutvecklingen på hållbar väg (kommunens arbete med barnkonventionen i praktiken).

Mer information om mina utbildningar och yrkeserfarenheter finns på Linkedin. I Omnämnd i media finns artiklar och reportage om mitt arbete och i Nomineringar & utmärkelser framgår motiveringar till de utmärkelser jag tilldelats för mitt ledarskap och undervisning.

Åter igen, så roligt att du hittat hit. Tack för att du visar intresse för barns och ungas rätt till en meningsfull och tillgänglig utbildning som genomsyras av lärande för hållbar utveckling. Hoppas du hittar inspiration för att innovera framöver!

Bästa hälsningar

Maria