Med blicken mot skolan 2030

Föreställ dig en levande mötesplats där mod och kreativitet uppmuntras, där alla är inspirerade och känner lust att lära.

Föreställ dig en lärande gemenskap där alla känner trygghet, är medskapande, kan nå sin fulla potential och samtidigt bidra till en hållbar värld.

Föreställ dig kraften i olikheter som blommar ut och viljan att använda kunskaper och förmågor för att skapa förändring tillsammans. Det ger energi som räcker långt efter skoldagen är slut.

Jag vill bidra till en hållbar värld som alla, inte bara vill, utan också kan tillhöra. Den tanken vill jag plantera i skolan. Att elever, lärare och skolledare ska känna lust att gå till skolan och känna glädje över att genom medskapande göra fantastiska saker tillsammans som ger goda effekter på lärande, välbefinnande och vår gemensamma värld.

Genom att möjliggöra för unga människor att utveckla ett dynamiskt mindset och genom utmanande undervisning och medskapande ökar måluppfyllelsen. Min målsättning är att skapa de bästa förutsättningarna så att ungdomar med egen drivkraft och teamet som resurs kan nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling, uppfylla sina drömmar och bidra till att förändra samhället i en hållbar riktning. Dessutom vill jag inspirera lärare till att gå utanför sin komfortzon för att ta sin undervisning till en helt annan nivå. Jag vill bidra till att lärare upptäcker sin inneboende drivkraft att, tillsammans med kollegor, skapa en lärande gemenskap där alla barn och unga, oavsett olikheter, känner lust att lära, är medskapande och når sin fulla potential samtidigt som de bidrar till en hållbar värld.

I mötet med ungdomar som hamnat i svårigheter och genom specialpedagogisk handledning med kollegor har det dynamiska ramverket Kreativ design för lärande vuxit fram. Ramverket ger stöd i lärares samarbete kring undervisning och elevernas lärande (innehåll, process och bedömning). Inom detta stödjande ramverk för undervisningsutveckling har det inkluderande arbetssättet Real Case – Värdeskapande lärande byggts upp. Det är ett demokratiskt språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt som genomsyras av lärande för hållbar utveckling. Senast 2030 ska vi säkerställa att alla studerande får de kunskaper och färdigheter som behövs för att främja en hållbar utveckling (UNDP – Gloabala målen)Det är således en stor utmaning, därför behöver vi varandra. Nyckeln till framgång är samarbete.

Jag arbetar som förstelärare och speciallärare på Söderslättsgymnasiet i Trelleborg där mitt huvudsakliga uppdrag är att designa tillgänglig undervisning som får magiska saker att hända med ungdomars lärande. Magin uppstår när vi hittar mening och vågar lämna komfortzonen. Min förhoppning är att du inspireras och utvecklar ett dynamiskt mindset. Det är då magiska saker börjar hända i undervisningen, vilket i sin tur får positiv effekt på samtligas lärande och välmående.

Välkomna utmaningar, samarbeta och var uthållig! Tillsammans kan vi förändra världen genom utbildning och lärande för hållbar utveckling. Mina ledord är: Gemenskap, delaktighet och medskapande.

Jag förkunnar inte. Jag bara visar något. Jag pekar på en verklighet, eller på någonting i verkligheten, som inte alls, eller i varje fall alldeles för lite har uppmärksammats. Jag tar den som lyssnar på mig vid handen och leder honom fram till fönstret. Jag öppnar fönstret och visar vägen ut. Jag har ingen lära att komma med, men jag för ett samtal. (Martin Buber)

Varmt välkommen!

Maria Glawe

Twitter: @MariaGlawe