Med blicken mot skolan 2030

Mina ledord: Gemenskap, delaktighet och medskapande

Föreställ dig en levande mötesplats där mod och kreativitet uppmuntras, där alla är inspirerade och känner lust att lära. Föreställ dig en lärande gemenskap där alla känner trygghet, är medskapande, kan nå sin fulla potential och samtidigt bidra till en hållbar värld. Föreställ dig kraften i olikheter som blommar ut och viljan att använda kunskaper och förmågor för att skapa förändring tillsammans. Det ger energi som räcker långt efter skoldagen är slut.

Tillsammans skapar vi en ny berättelse om skolan

Jag vill bidra till en hållbar värld som alla, inte bara vill, utan också kan tillhöra. Den tanken vill jag plantera i skolan. Att elever, lärare och skolledare ska känna lust att gå till skolan och känna glädje över att genom medskapande göra fantastiska saker tillsammans som ger goda effekter på lärande, välbefinnande och vår gemensamma värld.

Elever och lärare lär tillsammans

Genom att möjliggöra för unga människor att utveckla ett dynamiskt mindset och genom utmanande undervisning där eleverna är medskapande ökar måluppfyllelsen. Min målsättning är att skapa de bästa förutsättningarna så att ungdomar med egen drivkraft och teamet som resurs kan nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling, uppfylla sina drömmar och bidra till att förändra samhället i en hållbar riktning. Dessutom vill jag inspirera lärare till att gå utanför sin komfortzon för att ta sin undervisning till en helt annan nivå. Jag vill bidra till att lärare upptäcker sin inneboende drivkraft att, tillsammans med kollegor och elever, skapa en lärande gemenskap där alla barn och unga, oavsett olikheter, känner lust att lära, är medskapande och når sin fulla potential samtidigt som de bidrar till en hållbar värld.

Design för och i lärande

I mötet med ungdomar som hamnat i svårigheter och genom specialpedagogisk handledning med kollegor har det dynamiska ramverket Kreativ design för lärande vuxit fram. Ramverket bygger på designorienterad forskning och ger stöd i lärares samarbete kring undervisningsutveckling och elevernas lärande. Inom ramverket för undervisningsutveckling har arbetssättet Real Case – Värdeskapande lärande byggts upp. Det är ett demokratiskt språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt som genomsyras av lärande för hållbar utveckling och digital kompetens. Eleverna är aktiva medskapare i både undervisning och lärande. Senast 2030 ska vi säkerställa att alla studerande får de kunskaper och färdigheter som behövs för att främja en hållbar utveckling (UNDP – Gloabala målen)Det är således en stor utmaning, därför behöver vi varandra. Nyckeln till framgång är samarbete.

Mitt huvudsakliga uppdrag är således att designa tillgänglig undervisning som får magiska saker att hända med ungdomars lärande och välmående. Magin uppstår när vi hittar mening, vågar lämna komfortzonen och designar undervisning tillsammans med elever som aktiva medskapare. Välkomna utmaningar, samarbeta och var uthållig! Tillsammans kan vi förändra världen genom utbildning och lärande för hållbar utveckling.