Maria Glawe

Med blicken mot skolan 2030  – Tänk magiskt!

Föreställ dig en mötesplats där mod och kreativitet uppmuntras, där alla är inspirerade och känner lust att lära. Föreställ dig en lärande gemenskap där alla känner trygghet, är medskapande och kan nå sin fulla potential. Föreställ dig kraften i olikheter som blommar ut och viljan att skapa förändring tillsammans. Det ger energi som räcker långt efter skoldagen är slut. – Maria Glawe

Jag arbetar som förstelärare på Söderslättsgymnasiet i Trelleborg där mitt huvudsakliga uppdrag är att designa tillgängliga lärmiljöer och undervisning som får magiska saker att hända med elevernas lärande och utveckling. Magin uppstår när vi har mod att utmana invanda normer och vågar lämna vår trygghetszon.

Jag arbetar också med skolutvecklingsuppdrag på förvaltningsövergripande nivå. Uppdragen är kopplade till visionen som gäller för samtliga förskolor och skolor i kommunen;

9000 stolta barn, elever och studerande i Trelleborg. Vårt fokus är att skapa ansvarstagande medborgare, som tror på sin förmåga, kan samspela med andra, har drömmar, mål och fortsatt lust till ett livslångt lärande! – Bildningsförvaltningen, Trelleborg

Mina utvecklingsområden i huvudsak:

  • Designorienterad didaktik med ett holistiskt perspektiv på lärande – värdeskapande lärande för hållbar utveckling där skolan samverkar med näringslivet och omvärlden.
  • Demokratiskt språk – och kunskapsutvecklande arbetssätt
  • Globala kompetenser bland annat digital kompetens, dynamiskt ledarskap och kollegialt lärande

Läs mer om några av mina uppdrag via länken Förstelärare som inspiratör och facilitator 

Utbildning i urval

  • Meriterad förstelärare och processledare
  • Filosofie magisterexamen i specialpedagogik
  • Handledarutbildning språk-, läs- och skrivdidaktik (Läslyftet, Skolverket)
  • Legitimerad lärare åk. 3-9 svenska, svenska som andraspråk, historia och religion
  • Legitimerad lärare åk. 1-3 gymnasiet i svenska, humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering, SFI

Mer information om mina utbildningar finns via LinkedIn

Nätverk 

Utmärkelser

Men sin förmåga att skapa en trygg och inkluderande lärmiljö och samtidigt vara drivande i nya, kreativa projekt hjälper hon sina elever att nå sin fulla potential. I sin undervisning förenar hon värdeskapande lärande med verklig samhällsförankring när hon projektleder uppdrag med aktörer i näringslivet. Genom att sätta lärandet i ett större sammanhang lyckas hon skapa en glädje i att lära sig och utvecklas. Maria andas utveckling, innovation och mod, och är en förebild för både elever och lärare. För sitt gedigna engagemang och sin pedagogiska skicklighet är Maria värdig utmärkelsen Sveriges Bästa Lärare 2018. – Handelskammaren

 

Mitt bidrag till det utvidgade kollegiet

Min blogg syftar till att bidra till det kollegiala utbytet kring utbildning, lärande och skolutveckling som sker digitalt i olika forum. I försteläraruppdraget ingår bland annat att sprida kunskap och exempel från verksamheten och ta del av aktuell forskning och beprövad erfarenhet och sprida det till kollegor. Mitt uppdrag är också att delta i kommunövergripande utvecklingsarbete och synliggöra undervisning kopplat till bildningsförvaltningens definierade utvecklingsområden; språk och kunskapsutvecklande arbetsätt, samverkan skola, arbetsliv och omvärld, digitalisering samt inkluderande lärmiljöer.

Min förhoppning är att det jag delar med mig av ska inspirera till förändring och utveckling i skolan. Tillsammans kan vi genom erfarenhetsutbyte och professionellt lärande skapa tillgängliga kreativa lärmiljöer för alla barn och unga så att de kan nå sin fulla potential. Dessutom kan vi ge hållbarhetsfrågorna en central plats i skolan och förändra världen genom utbildning.

Varmt välkommen!

Maria Glawe

Twitter: @MariaGlawe