Om Maria

 

Jag heter Maria Glawe och arbetar som förstelärare och speciallärare på Söderslättsgymnasiet. Jag arbetar också med förvaltningsövergripande utvecklingsarbete i Trelleborgs kommun.

Mina intresseområden är framförallt design av inkluderande kreativa lärmiljöer och undervisning, som med stöd av teknologi, digitalisering och lärande för hållbar utveckling, knyter samman skola, arbetsliv och omvärld i värdeskapande projekt. Ytterligare ett intresseområde är förändringsledarskap och kollegialt lärande.

Jag har skapat Facebookgruppen Lärande för hållbar utveckling och är pedagogisk skribent på Lärarförbundets Förstelärarblogg. 

Min behörighet som leg. lärare är åk 3-9 svenska, svenska som andraspråk, historia och religion, åk 1-3 gymnasiet i svenska. Jag är speciallärare inriktning språk-, läs- och skrivutveckling och har en fil. mag. i specialpedagogik. Vidare är jag meriterad förstelärare och processledare.

 

Utmärkelser

  • Webbstjärnan (IIS) – Nominerad till Webbstjärnans lärarpris 2018
  • Guldäpplet 2017 – Nominerad till Guldäpplet 2017
  • Emerichfonden – Hederspris för läsutvecklingsprojekt med fokus på demokrati och mänskliga rättigheter.

 

Kort om mina uppdrag

Dagligen arbetar jag med förnyelse av undervisning med IKT, inkluderande kreativa lärmiljöer, entreprenöriellt och värdeskapande lärande inom ramen för hållbar utveckling och genom ett demokratiskt arbetssätt Kreativ design för lärande.

Jag handleder också lärare i språk-, läs-, och skrivdidaktik, lärande för hållbar utveckling, digitalisering och specialpedagogiska undervisningsstrategier.

Vidare ingår jag i bildningsförvaltningens utvecklingsteam för prioriterade utvecklingsområden (kommunövergripande nivå). Bland annat organisering, genomförande och uppföljning av fortbildningsinsatser för skolledare, processledare, förstelärare och pedagogisk personal i kommunen. Jag är också pedagogisk ambassadör för SSA i Trelleborgs kommun; samverkan skola arbetsliv.

 

Mitt bidrag till det utvidgade kollegiet

Min blogg syftar till att bidra till det kollegiala utbytet om utbildning, lärande och skolutveckling som sker digitalt i olika forum. I försteläraruppdraget ingår bland annat att sprida kunskap och exempel från verksamheten och ta del av aktuell forskning och beprövad erfarenhet och sprida det till kollegor. Mitt uppdrag är också att delta i kommunövergripande utvecklingsarbete och synliggöra undervisning kopplat till bildningsförvaltningens definierade utvecklingsområden; språk och kunskapsutvecklande arbetsätt, samverkan skola, arbetsliv och omvärld, digitalisering samt inkluderande lärmiljöer.

Min förhoppning är att det jag delar med mig av ska inspirera till förändring och utveckling i skolan. Tillsammans kan vi genom erfarenhetsutbyte och professionellt lärande skapa tillgängliga kreativa lärmiljöer för alla och samtidigt ge hållbarhetsfrågorna en central plats i skolan.

Varmt välkommen!

Maria Glawe

Mer information om mig finns på LinkedIn