Förstelärare – Speciallärare – Inspiratör

Vad brinner vi för, vart vill vi nå som skola, hur förändras samhället och världen runt omkring och hur tänker eleverna och vilka olika behov finns?  I en snabbt föränderlig värld med ökad digitalisering och komplexitet prövas den traditionella skolnormen och vänder upp och ner på det mesta. Jag tror på att tänka annorlunda och designa undervisning utifrån ett holistiskt perspektiv. En central del är att skapa inkluderande lärmiljöer där olika är normen. Ytterligare en viktig del är att vidga perspektivet och rikta blicken mot livslångt lärande för att barn och unga ska kunna möta det framtida samhället.

Genom normmedveten kultur, hållbart ledarskap och ett förändrat arbetssätt är det möjligt att skapa världens bästa skola. Mitt bidrag är att inspirera till förändring och stödja skolutvecklingsprocesser på flera nivåer som fokuserar på att optimera barns och ungas hälsa och lärande; dels genom design av inkluderande kreativa lärmiljöer och dels genom design av undervisning där eleverna är medskapare fullt ut. Jag vill inspirera lärare att våga lämna trygghetszonen för att magiska saker ska uppstå.

Ytterligare ett bidrag är att inspirera skolledare att fokusera på kollegialt lärande och leda lärares lärande utifrån ett långsiktigt perspektiv. Professionellt lärande är en aktiv process där lärare systematiskt undersöker hur effektiva olika undervisningsmetoder är för barn och elevers lärande (Timperley, Helen (2013) Det professionella lärandets inneboende kraft). I den moderna skolan är således lärare aktiva medskapare i hur undervisningen och verksamheten ska bedrivas och utvecklas på bästa sätt. Barn och elevers roll, också som aktiva medaktörer, visas genom delaktighet, inkludering och medskapande i värdeskapande lärprocesser som fördjupar viktiga samtidsfrågor. Genom utbildning och lärande för hållbar utveckling, som knyter samman skola, arbetsliv och omvärld, formas eleverna till aktiva världsmedborgare. Det handlar om kvalitetsförbättring utifrån ett långsiktigt och breddat perspektiv.

Tre nycklar till hållbar skolutveckling:

  • Normmedveten kultur – Tillgängliga kreativa lärmiljöer, ömsesidigt lärande och undervisning som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet  olika är normen och delaktighet, inkludering och medskapande är kärnvärden.
  • Hållbart ledarskap – Lärande organisation, dynamiskt mindset, kollegialt lärande och medarbetare som förebilder/ambassadörer/intraprenörer.
  • Kreativ design för lärande – Ett pedagogiskt ramverk med syfte att designa tillgänglig kreativ undervisning som utbildar elever till aktiva världsmedborgare. Med koppling till lärande för hållbar utveckling och genom ett demokratiskt arbetssätt, knyts skola, arbetsliv och omvärld samman i värdeskapande projekt där digitaliseringens möjligheter nyttjas för att berika och stödja lärande och utveckling.

 

 

                                                                                                                   Fotograf Roger Nellsjö