Inspiratör – Föreläsare – Processledare

Hållbar skolutveckling

Med digitaliseringens nya möjligheter och en snabbt föränderlig värld prövas den traditionella skolnormen och vänder upp och ner på det mesta. Genom förändrad kultur, ledarskap och arbetssätt är det möjligt att forma en hållbar skola i det digitaliserade samhället.

Mitt mål är att inspirera till förändring och stödja skolutvecklingsprocesser som fokuserar på att förbättra barn och elevers lärandemöjligheter; dels genom design av inkluderande kreativa lärmiljöer där olika är normen och dels genom design av undervisning där digitaliseringens kraft nyttjas och kopplas samman med värdeskapande lärande och  lärande för hållbar utveckling. Jag vill uppmuntra lärare att engagera sig i kollegialt lärande för att tillsammans designa, genomföra och följa upp undervisning och lärande. Professionellt lärande är en aktiv process där lärare systematiskt undersöker hur effektiva olika undervisningsmetoder är för barn och elevers lärande (Timperley, Helen (2013) Det professionella lärandets inneboende kraft). I den moderna skolan är således lärare aktiva medaktörer i hur verksamheten ska bedrivas och utvecklas på bästa sätt.

Barn och elevers roll, också som aktiva medaktörer, visas genom delaktighet, inkludering och medskapande i värdeskapande lärprocesser som fördjupar viktiga samtidsfrågor. Genom utbildning och lärande för hållbar utveckling, som knyter samman skola, arbetsliv och omvärld, formas eleverna till världsmedborgare. Det handlar om kvalitetsförbättring utifrån ett långsiktigt och breddat perspektiv.

Tre nycklar till hållbar skolutveckling: Förändrad kultur, ledarskap och arbetssätt

  • Tillgängliga kreativa lärmiljöer, ömsesidigt lärande och undervisning som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet – där olika är normen och delaktighet, inkludering och medskapande är kärnvärden.
  • Förändringsledarskap – Lärande och kreativ organisation, dynamiskt mindset, kollegialt lärande och medarbetare som förebilder/ambassadörer.
  • Kreativ design för lärande – Ett pedagogiskt ramverk med syfte att designa tillgängliga kreativa lärmiljöer och undervisning som utbildar elever till handlingskompetenta världsmedborgare. Med koppling till lärande för hållbar utvecklingDeep Learning förmågor och genom ett demokratiskt arbetssätt, knyts skola, arbetsliv och omvärld samman i värdeskapande projekt där digitaliseringens möjligheter nyttjas för att berika och stödja lärande och utveckling.