Försteläraren som skolutvecklare

I mitt försteläraruppdrag medverkar jag dels till att utveckla gymnasieskolan och dels bidra till skolutveckling på kommunövergripande nivå. Jag leder kollegialt lärande, vilket innebär att skapa mötesplatser för lärare att lära av och med varandra i syfte att utveckla undervisning som ger eleverna bättre måluppfyllelse. Det syftar också till att stärka likvärdig utbildning.

Tillsammans med en utvecklingsgrupp på bildningsförvaltningen i Trelleborg genomför jag  fortbildningsinsatser för skolledare, förstelärare, processledare, IKT-pedagoger, speciallärare/specialpedagoger och studie- och yrkesvägledare. Jag har också medverkat i planering och genomförande av fortbildningsdag för all pedagogisk personal i Trelleborgs kommun. De utvecklingsprocesser som planeras, genomförs och följs upp berör flera eller all skolpersonal. Mina uppdrag är utformade och anpassade efter de förutsättningar och utvecklingsområden som framkommit genom analys av lokala behov. Här följer några exempel:

Framtidssagor från Trelleborg – Lärande för hållbar utveckling (2017-2018)

Tillsammans med barn och elever, från förskolan till gymnasiet, som har en delaktig, inkluderande, medskapande och utforskande roll, tänker pedagogisk personal nytt och kreativt kring lärande för att stärka elevernas måluppfyllelse och samtidigt bidra till hållbar utveckling. Processen syftar också till att skapa inkluderande kreativa lärmiljöer där olika är normen. Lärare och andra aktörer i och utanför skolan bidrar och samverkar för att stärka likvärdigheten och den röda tråden genom skolstadierna. Det är ett betydande inslag i hållbar skolutveckling.

Noveller från Trelleborg (2016-2017)

Lärare, speciallärare, en författare och elever från grundskolan och gymnasiet har i en gemensam läroprocess skapat boken Noveller från Trelleborg. Lärare och speciallärare har också skapat en lärarhandledning så att fler kan arbeta med värdeskapande lärande i undervisningen. Pedagogisk personal och andra aktörer i och utanför skolan bidrar och samverkar för att stärka likvärdigheten och den röda tråden genom skolstadierna.

Läslyftet läsåret 2016-2017

Under läsåret 2016/2017 handledde jag pedagogisk personal på introduktionsprogrammen i två moduler inom läslyftet. Den verksamhetsnära fortbildningen bygger på en form av kollegialt lärande där deltagarna, med stöd av mig fått möjlighet att diskutera undervisningssituationer, didaktiska frågor, ledarskapsfrågor och lyfta upp problem och svårigheter, kritiskt granska både sin egen och andras undervisning eller handlingar samt gett och fått respons från andra deltagare. Den forskning vi läst gemensamt har vi diskuterat och därefter planerat, genomfört och följt upp undervisning tillsammans i den egna verksamheten. Vi har stärkt det professionella lärandet och fokuserat på följande områden; Textarbete i digitala miljöer och Grundläggande litteracitet för nyanlända ungdomar

Bokcirkel för lärare – Undervisning som vilar på forskning och beprövad erfarenhet

Informationen uppdateras för tillfället.

Berättelser som förändrar – Ett nationellt läsprojekt som blev ett lokalt läsprojekt på Söderslättsgymnasiet (VT 2017)

Informationen uppdateras för tillfället.

Komma igång med digitala arbetsprocesser i undervisningen läsåret 2016-2017 

Jag har genomfört inspirationsföreläsningar och workshop för arbetslagen på Resurscentrum och introduktionsprogrammen kring hur man kan arbeta med 1-1 i undervisningen utifrån ett inkluderande och tillgängligt perspektiv.

Läsfrämjande insatser och 1-1 i undervisningen på yrkesprogram läsåret 2015/2016  och 2016/2017

Jag har genomfört inspirationsföreläsningar och workshop i arbetslaget på byggprogrammet kring hur man kan arbeta med lässtrategier i alla ämnen och föra in läsningen i verkstaden, att bli läsande förebilder för varandra samt hur man kan arbeta med 1-1 i undervisningen utifrån ett inkluderande och tillgängligt perspektiv.

Hur arbetar vi läsfrämjande på gymnasiet? – TeachMeet läsåret 2016

Söderslättsgymnasiet hade under några år ett läsutvecklingsteam som träffas några gånger per läsår för att stärka det professionella lärandet kring läsfrämjande insatser i undervisningen. I teamet fanns en representant från alla arbetslag på skolan och representanterna har olika ämnesbehörigheter för att lyfta fram vikten av läsning i alla ämnen. Syftet är att nätverka kring läsutveckling, utveckling av läsfrämjande lärmiljöer och att stärka likvärdig utbildning. TeachMeet är ett möte för lärare av lärare som syftar till att inspirera och ge ny input för att förbättra undervisningen.

Mångfaldsdagen 2015 på Söderslättsgymnasiet

Alla elever och lärare på Söderslättsgymnasiet deltog i en schemabrytande dag i samband med Kristallnatten den 10 november. Fokus kretsade kring mångfald och läsfrämjande insatser. I arbetet fick eleverna möjlighet att på olika sätt tillägna sig olika typer av texter, bland annat genom inbjudna föreläsare, film, rap, sagor, livsberättelser, teater med mera. Mångfaldsdagens innehåll var varierande, presenterades på många olika sätt och eleverna fick möjlighet att utveckla lärandet genom olika arbetssätt. Under två fortbildningsdagar, vårterminen 2015 och höstterminen 2015, fick lärare tillsammans ägna sig åt kollegialt lärande för att planera och organisera för elevernas möjligheter till lärande under mångfaldsdagen.

Läsning ger oss vingar (2014) – läsinspiratörer från förskola till gymnasium

I samband med Världsbokdagen arrangeras olika aktiviteter runt om i världen för att främja läsning. Under våren 2014 skapade fem lärare en digital bok tillsammans med barn och ungdomar för att bidra till läsutveckling. Boken heter Läsning ger oss vingar – Lärare samtalar om läsupplevelser och läslust med barn och ungdomar.