Kreativ design för lärande – I praktiken

Designtänkande som utvecklar undervisningen för nutiden och framtiden

Genom mötet med elever, som av olika anledningar haft svårt att följa den ”traditionella” skolmodellen, har Kreativ design för lärande perspektivet vuxit fram. En modell som bland annat ersätter den traditionella specialundervisningen och inriktar sig mot tillgänglig undervisning för alla. Designmodellen kännetecknas av att vara dynamisk, vilket innebär att den kan anpassas utifrån det sammanhang där den ska implementeras. Det är således inget ”färdigt recept” eller en steg för steg lösning. Att arbeta med skolutveckling är ett komplext arbete, därför är det viktigt att inte förenkla processer och tro på ”quick fix”. Istället kan vi lära tillsammans för att skapa bättre förutsättningar för alla elever att lära och utvecklas optimalt utifrån olika behov och förutsättningar.

Via bloggen Kreativ design för lärande – går det att följa ett demokratiskt arbetssätt i gymnasieskolan, där elever med olika behov och förutsättningar, från olika program, möts i kreativa rum, för att huvudsakligen utveckla kunskaper och förmågor i ämnet svenska och svenska som andraspråk som kopplas samman med hållbar utveckling, samverkan skola, arbetsliv och omvärld och digitalisering i värdeskapande projekt.