Aktionsforskning

Aktionsforskning är sammanlänkad med tanken om att utbildning ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Kortfattat handlar aktionsforskning om att lärare utforskar sin praktik och upptäcker nya sätt att utveckla skolverksamheten. Genom aktionsforskning kan lärare utveckla förmågan att analysera och kritiskt granska sin egen undervisning och på ett systematiskt sätt pröva nya angreppssätt. (Skolverket – Aktionsforskning ett sätt att ta makten över lärandet )

Aktionsforskning i gymnasieskolan:

Glawe, Maria (2014). Lärarprofessionalism kring läsfrämjande insatser växer fram i relationer – Aktionsforskning i gymnasieskolan. Högskolan i Kristianstad

Studiens övergripande syfte är att undersöka huruvida lärarprofessionalism kring läsfrämjande insatser växer fram i relationer. Syftet är också att utforska speciallärarens- och förstelärarens roll som kvalificerad samtalspartner samt undersöka om relationell handledning möjliggör för lärare att förändra och utveckla undervisningen gällande läsfrämjande insatser. Ytterligare ett syfte är att undersöka om det genom relationell handledning går att bygga en bro mellan specialpedagogik och pedagogik.

Studien har en kvalitativ ansats och studiens design ligger inom ramen för aktionsforskning. Kvalitativ data har samlats in genom observationer, intervjuer och loggbok och resultatet haranalyserats utifrån hermeneutiskt metod med stöd i det sociokulturella- och pragmatiska perspektivet, intersubjektivitetsteori samt systemteori.

Resultatet pekar på att lärarprofessionalism kring läsfrämjande insatser växer fram genom mellanmänskliga möten. Genom förstelärarens och speciallärarens särskilda yrkeskompetens och genom lärarnas vilja att utvecklas i sin yrkesroll skapas goda möjligheter för att lärande ska ske. Specialläraren presenteras nytt ljus, där relationella inslag gör sig gällande. Det handlar om utveckling av undervisnings- och lärandemiljöer och förebyggande arbete genom kvalificerad handledning. Förstelärarens arbete för att skapa pedagogiska mötesplatser, handleda kollegor och utveckla undervisningen på skolan synliggörs i studien.