Lärande för hållbar utveckling

Om en samhällsmedborgare ska formas och våga lita på demokratin, så måste man få jobba med det, leva det. – Ingela Bjursjöö

Utbildning på hållbar väg – skolan och det dynamiska samhället kopplas samman i ett lärande ekosystem

Skolan, liksom samhället i stort, genomgår omvälvande förändringar, vilket utmanar invanda föreställningar och handlingar om undervisning och lärande. Den svenska läroplanen är tydlig med vårt ansvar att rusta elever med kunskaper och kompetenser för att kunna förstå hur miljö, ekonomi, hälsa och rättvisa länkas samman. Sverige har anslutit sig till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling i syfte att leda världen mot en hållbar framtid. Att hållbarhetsfrågorna ska ha en central plats i skolan är en självklarhet, men många gånger är det lättare sagt än gjort att få till i praktiken. Lärare behöver kompetensutveckling och goda möjligheter till samarbete och att få ingå i ett medskapande ledarskap. Det berättar jag mer om i mina föreläsningar och i kommande bok som riktar sig till lärarstudenter, verksamma lärare och andra intresserade.

Lärande för hållbar utveckling är ett perspektiv som utmanar och ger fantastiska möjligheter för lärare att designa modern undervisning som motiverar och engagerar elever. Hållbar utveckling är ett nyckelord i våra styrdokument och handlar om ett förhållningssätt som genomsyrar alla skolans ämnen. Lärande för hållbar utveckling ska inte förväxlas med traditionell miljöundervisning utan kännetecknas av bland annat ämnesövergripande samarbeten, demokratiska arbetsprocesser där eleven är medskapande och omvärldsarbete med komplexa frågor utan givna svar. Perspektivet syftar till att människor ska utveckla djupa kunskaper, och handlingskompetens samt möjlighet att aktivt bli medskapande i samhällsutvecklingen.

Sustainable Stories – Ungas röst och handlingskraft i samhället – för att bidra till en hållbar framtid

Mina elever arbetar undersökande och kreativt problemlösande i samhället med verkliga komplexa frågeställningar utan givna svar. Det är ett arbetssätt som motiverar, engagerar och skapar lust att både utforska och skapa. Bland annat utvecklar de djupa kunskaper och betydande framtidskompetenser, exempelvis kritiskt tänkande, kommunikation, kreativitet och samarbete, när de genom att arbeta i team omsätter idéer till handling för hållbar utveckling. Deras livsvärldar, intressen och olika perspektiv knyts samman med undervisningen som genomsyras av FN: 17 globala mål för hållbar utveckling. Dessutom kopplas undervisningen samman med omgivande samhällsaktörer exempelvis bibliotek, museer, ideella organisationer, företag m fl. i värdeskapande projekt för att stärka genomförandet av Agenda 2030. Utifrån ett barnrätts- och ungdomsperspektiv arbetar vi i ett lärande ekosystem där medskapande är en framgångsfaktor.

Digital kompetens en naturlig och central del i undervisningen. Eleverna ges förutsättningar att utveckla förmågan att använda digitala resurser och medier på ett tryggt, effektivt och ansvarsfullt sätt. De ges också goda förutsättningar att utveckla digital kreativitet, vilket innebär att vara medskapande i det digitala ekosystemet – skapa nytt innehåll och omsätta idéer till handling med hjälp av digitala verktyg. Slutligen stärks deras förmåga att använda digitala resurser och medier för att lösa globala utmaningar och skapa nya möjligheter.

Sustainable Stories – Ta del och inspireras av elevernas värdeskapande projekt!

Läs mer om arbetssättet genom följande länkar:

Lär sig ta plats i samhället – Tidningen gymnasiet

På en av Sveriges bästa lektioner – Trelleborgs Allehanda