Försteläraren som skolutvecklare

I mitt försteläraruppdrag medverkar jag dels till att utveckla gymnasieskolan och dels bidra till skolutveckling på kommunövergripande nivå. Jag leder kollegialt lärande, vilket innebär att skapa mötesplatser för lärare att lära av och med varandra i syfte att utveckla undervisning som ger eleverna bättre måluppfyllelse. Det syftar också till att stärka likvärdig utbildning.

Tillsammans med en utvecklingsgrupp på bildningsförvaltningen i Trelleborg genomför jag  fortbildningsinsatser för skolledare, förstelärare, processledare, IKT-pedagoger, speciallärare/specialpedagoger och studie- och yrkesvägledare. Jag har också medverkat i planering och genomförande av fortbildningsdag för all pedagogisk personal i Trelleborgs kommun. De utvecklingsprocesser som planeras, genomförs och följs upp berör flera eller all skolpersonal. Mina uppdrag är utformade och anpassade efter de förutsättningar och utvecklingsområden som framkommit genom analys av lokala behov. Här följer några exempel:

Framtidssagor från Trelleborg – Lärande för hållbar utveckling (2017-2018)

Tillsammans med barn och elever, från förskolan till gymnasiet, som har en delaktig, inkluderande, medskapande och utforskande roll, tänker pedagogisk personal nytt och kreativt kring lärande för att stärka elevernas måluppfyllelse och digital kompetens och samtidigt främja hållbar utveckling. Processen syftar också till att skapa inkluderande kreativa lärmiljöer där olika är normen. Lärare och andra aktörer i och utanför skolan bidrar och samverkar för att stärka likvärdigheten och den röda tråden genom skolstadierna. Det är ett betydande inslag i hållbar skolutveckling. Jag är initiativtagare och projektledare och har med stöd av SSA, Trelleborg, drivit projektet.

Noveller från Trelleborg (2016-2017)

Lärare, speciallärare, en författare och elever från grundskolan och gymnasiet har i en gemensam läroprocess skapat boken Noveller från Trelleborg. Lärare och speciallärare har också skapat en lärarhandledning så att fler kan arbeta med värdeskapande lärande i undervisningen. Pedagogisk personal och andra aktörer i och utanför skolan bidrar och samverkar för att stärka likvärdigheten och den röda tråden genom skolstadierna. Jag är initiativtagare och projektledare och har med stöd av SSA, Trelleborg, drivit projektet.

Läslyftet läsåret 2016-2017

Under läsåret 2016/2017 handledde jag pedagogisk personal på introduktionsprogrammen i två moduler inom läslyftet. Den verksamhetsnära fortbildningen bygger på en form av kollegialt lärande där deltagarna, med stöd av mig, som handledare, fått möjlighet att diskutera undervisningssituationer, didaktiska frågor, ledarskapsfrågor och lyfta upp problem och svårigheter, kritiskt granska både sin egen och andras undervisning eller handlingar samt gett och fått respons från andra deltagare. Den forskning vi läst gemensamt har vi diskuterat och därefter planerat, genomfört och följt upp undervisning tillsammans i den egna verksamheten. Vi har stärkt det professionella lärandet och fokuserat på följande områden; Textarbete i digitala miljöer och Grundläggande litteracitet för nyanlända ungdomar

Bokcirkel för lärare – Undervisning som vilar på forskning och beprövad erfarenhet

Forskning för klassrummet

Lärare på intruduktionsprogrammen och på Resurscentrum fick avsatt tid för att, under VT16 och HT17, läsa boken Forskning för klassrummet (Skolverket), reflektera och skriva digital läslogg samt medverka i workshop utifrån fyra centrala teman: lärarledd undervisning, lärarnas professionsutveckling och kollegialt lärande, formativ bedömning och inkluderande arbetssätt. Genom strukturerat samarbete och stöd av mig som handledare fick lärare möjlighet att lära av och med varandra över ämnesgränserna. Lärarteamen fick ansvara för olika teman och förbereda en presentation av innehållet samt delge hur diskussionerna förts. Min roll var bland annat att ge återkoppling så att samtalen och diskussionerna fördjupades och utvecklades. När jag tillsammans med rektor valde fortbildningslitteratur hade vi Läslyftet i åtanke. Båda arbetslagen var aktuella för att delta i Läslyftet under läsåret 16/17 därför kändes det angeläget och meningsfullt är inleda lyftet med just den bokenÖversikten gav inga färdiga lösningar, men fungerade som inspiration och stöd för ett forskningsbaserat arbetssätt.

De fem stora

Skolledare påverkar elevernas måluppfyllelse genom att stärka lärarnas professionella lärande. Andra förändringar får liten effekt, menar Dylan Wiliams som är en av de fem största forskarna inom pedagogik ur ett lärarperspektiv som Jesper Ersgård skriver om i boken De fem stora – Fullan-Hattie-Timperley -William -Dweck.

På uppdrag av rektor har jag handlett lärarteamet på introduktionsprogrammen och främjat till kollegialt lärande. Syftet är, som Dylan Williams skriver, att få lärare att sluta göra bra saker för att istället göra ännu bättre saker. Tillsammans har vi definierat vad vi behöver bli bättre på, utifrån elevernas behov, och arbetat med processer som stärker lärares lärande och professionsutveckling.

Under VT17 förenades teamet kring modern forskning som ger stöd åt vårt systematiska kvalitetsarbete. Läsning av boken De fem stora av Jesper Ersgård gav oss en gemensam utgångspunkt gällande aktuell skolforskning. Vi läste var och en för sig med möjlighet att diskutera läsupplevelser och ställa frågor, under läsningens gång, via vår gemensamma digitala plattform Google Classroom. När boken var utläst var det dags för workshop som genomfördes med en annorlunda mötesform; Speed Dating. Budskapet: Våga tänka nytt kring kompetensutveckling! Bygg upp en dela-kultur och stärk det professionella lärandet.

Berättelser som förändrar – Ett nationellt läsprojekt som blev ett lokalt läsprojekt på Söderslättsgymnasiet (VT 2017)

Informationen uppdateras för tillfället.

Komma igång med digitala arbetsprocesser i undervisningen läsåret 2016-2017 

Jag har genomfört inspirationsföreläsningar och workshop för arbetslagen på Resurscentrum och introduktionsprogrammen kring hur man kan arbeta med 1-1 i undervisningen utifrån ett inkluderande och tillgängligt perspektiv.

Läsfrämjande insatser och 1-1 i undervisningen på yrkesprogram läsåret 2015/2016  och 2016/2017

Jag har genomfört inspirationsföreläsningar och workshop i arbetslaget på byggprogrammet kring hur man kan arbeta med lässtrategier i alla ämnen och föra in läsningen i verkstaden, att bli läsande förebilder för varandra samt hur man kan arbeta med 1-1 i undervisningen utifrån ett inkluderande och tillgängligt perspektiv.

Hur arbetar vi läsfrämjande på gymnasiet? – TeachMeet läsåret 2016

Söderslättsgymnasiet hade under några år ett läsutvecklingsteam som träffas några gånger per läsår för att stärka det professionella lärandet kring läsfrämjande insatser i undervisningen. I teamet fanns en representant från alla arbetslag på skolan och representanterna har olika ämnesbehörigheter för att lyfta fram vikten av läsning i alla ämnen. Syftet är att nätverka kring läsutveckling, utveckling av läsfrämjande lärmiljöer och att stärka likvärdig utbildning. TeachMeet är ett möte för lärare av lärare som syftar till att inspirera och ge ny input för att förbättra undervisningen.

Mångfaldsdagen 2015 på Söderslättsgymnasiet

Alla elever och lärare på Söderslättsgymnasiet deltog i en schemabrytande dag i samband med Kristallnatten den 10 november. Fokus kretsade kring mångfald och läsfrämjande insatser. I arbetet fick eleverna möjlighet att på olika sätt tillägna sig olika typer av texter, bland annat genom inbjudna föreläsare, film, rap, sagor, livsberättelser, teater med mera. Mångfaldsdagens innehåll var varierande, presenterades på många olika sätt och eleverna fick möjlighet att utveckla lärandet genom olika arbetssätt. Under två fortbildningsdagar, vårterminen 2015 och höstterminen 2015, fick lärare tillsammans ägna sig åt kollegialt lärande för att planera och organisera för elevernas möjligheter till lärande under mångfaldsdagen.

Läsning ger oss vingar (2014) – läsinspiratörer från förskola till gymnasium

I samband med Världsbokdagen arrangeras olika aktiviteter runt om i världen för att främja läsning. Under våren 2014 skapade fem lärare en digital bok tillsammans med barn och ungdomar för att bidra till läsutveckling. Boken heter Läsning ger oss vingar – Lärare samtalar om läsupplevelser och läslust med barn och ungdomar.