Uppdrag

Försteläraren som inspiratör och facilitator

Visionen är vårt gemensamma VARFÖR. Passion och energi är avgörande, men det behövs också en gemensam inriktning och ett fokus som vägleder. Förutom att skapa magi i undervisningen arbetar jag med skolutvecklingsuppdrag på förvaltningsövergripande nivå. I uppdraget ingår bland annat att kommunicera vår gemensamma vision och prioriterade utvecklingsområden som gäller för alla förskolor och skolor i Trelleborgs kommun:

9000 stolta barn, elever och studerande i Trelleborg. Vårt fokus är att skapa ansvarstagande medborgare, som tror på sin förmåga, kan samspela med andra, har drömmar, mål och fortsatt lust till ett livslångt lärande! – Bildningsförvaltningen, Trelleborg

Prioriterade utvecklingsområden: Inkluderande lärmiljöer, språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, digital kompetens och samverkan skola, arbetsliv och omvärld.

Rollen som inspiratör och facilitator handlar om att underlätta förändrings- och utvecklingsprocesser, stödja professionellt lärande, skapa möjligheter för delaktighet och synliggöra potentialen hos alla deltagare så att olika kompetenser blir värdefulla för gruppens väg mot ett gemensamt mål. Dessutom handlar det om att stimulera till “Walk the Talk”; att gå från ord till handling.

I försteläraruppdraget ingår bland annat att sprida kunskap och exempel från verksamheten och ta del av aktuell forskning och beprövad erfarenhet och sprida det till kollegor. I uppdraget ingår också att nätverka, delta i kommunövergripande utvecklingsarbete och synliggöra undervisning kopplat till bildningsförvaltningens prioriterade utvecklingsområden.

Mina inresseområden:

  • Designorienterad didaktik med ett holistiskt perspektiv på lärande – värdeskapande lärande för hållbar utveckling där skolan samverkar med näringslivet och omvärlden
  • Demokratiskt språk – och kunskapsutvecklande arbetssätt med fokus på literacyutveckling och globala kompetenser, bland annat digital kompetens
  • Hållbart- och autonomistödjande ledarskap med fokus på dynamiskt mindset samt kollegialt lärande
  • Specialpedagogik i förebyggande syfte – Kreativ design för lärande

Uppdrag:

2017-2018  Leda och driva utvecklingsprocesser 

Tillsammans med ett utvecklingsteam på bildningsförvaltningen i Trelleborg har jag under läsåret 2017/2018 organiserat, genomfört och följt upp kompetensutvecklinsinsatser för skolledare, förstelärare, processledare, IKT-pedagoger, speciallärare/specialpedagoger och studie- och yrkesvägledare (se bild). Insatserna har genomförts med utgångspunkt i visionen och prioriterade utvecklingsområden som gäller för samtliga förskolor och skolor i kommunen. Läs mer via bifogade länkar:

Trelleborgs barn ska få samma möjligheter till drömmar – Trelleborgs Allehanda

Att leda handlar om att bygga broar – Strategier för en likvärdig skola

Härligt avslut på läsårets kompetensutvecklingsinsats för nyckelpersonen som ska leda och driva utvecklingsprocesser

2017-2018  Framtidssagor från Trelleborg – Lärande för hållbar utveckling

Tillsammans med kreativa barn och elever, från förskolan till gymnasiet, som har en delaktig, inkluderande, medskapande och utforskande roll, tänker pedagogisk personal nytt kring undervisning och lärande för att stärka elevernas måluppfyllelse och digital kompetens och samtidigt främja hållbar utveckling. Processen syftar också till att skapa inkluderande kreativa lärmiljöer där olika är normen.

Lärare och andra aktörer i och utanför skolan bidrar och samverkar för att berika undervisningen, stärka likvärdigheten och den röda tråden genom skolstadierna. Det är ett betydande inslag i hållbar skolutveckling. Jag är initiativtagare och projektledare och har med stöd av SSA, Trelleborg, drivit projektet. I projektet har vi bland annat ägnat oss åt kollegialt lärande i syfte att utveckla undervisningen i förskolan, grundskolan och gymnasiet med fokus på inkluderande lärmiljöer där olika är normen, samverkan skola, arbetsliv och omvärld omsatt i värdeskapande lärprocesser, språkutveckling och digitalisering.

2016-2017 Noveller från Trelleborg

Lärare, speciallärare, en författare och elever från grundskolan och gymnasiet har i en gemensam läroprocess skapat boken Noveller från Trelleborg. Lärare och speciallärare har också skapat en lärarhandledning så att fler kan arbeta med värdeskapande lärande i undervisningen. Pedagogisk personal och andra aktörer i och utanför skolan bidrar och samverkar för att stärka likvärdigheten och den röda tråden genom skolstadierna.

Jag är initiativtagare och projektledare och har med stöd av SSA, Trelleborg, drivit projektet. Boken delades ut till samtlig pedagogisk personal i Trelleborgs kommun under en gemensam fortbildningsdag

Novellboken i e-format finns att ladda ner via kommunens hemsida, likaså lärarmaterialet.

Noveller från Trelleborg sprids över hela Sverige

2016-2017  Läslyftet

Under läsåret 2016/2017 handledde jag pedagogisk personal på introduktionsprogrammen i två moduler inom läslyftet. Den verksamhetsnära fortbildningen bygger på en form av kollegialt lärande där deltagarna, med stöd av mig, som handledare, fått möjlighet att diskutera undervisningssituationer, didaktiska frågor, ledarskapsfrågor och lyfta upp problem och svårigheter, kritiskt granska både sin egen och andras undervisning eller handlingar samt gett och fått respons från andra deltagare.

Den forskning vi läst gemensamt har vi diskuterat och därefter planerat, genomfört och följt upp undervisning tillsammans i den egna verksamheten. Vi har stärkt det professionella lärandet och fokuserat på följande områden; Textarbete i digitala miljöer och Grundläggande litteracitet för nyanlända ungdomar

Kollegialt lärande – Grundläggande litteracitet för nyanlända ungdomar Under arbetsprocessen samverkade vi med Göteborgs universitet som tagit fram modulen tillsammans med Skolverket.

Kollegialt lärande – digital kompetens Under arbetsprocessen kombinerades fortbildningen med skolans  1-1 satsning.

Forskning för klassrummet – Bokcirkel för lärare; undervisning som vilar på forskning och beprövad erfarenhet

Lärare på intruduktionsprogrammen och på Resurscentrum fick avsatt tid för att, under VT16 och HT17, läsa boken Forskning för klassrummet (Skolverket), reflektera och skriva digital läslogg samt medverka i workshop utifrån fyra centrala teman: lärarledd undervisning, lärarnas professionsutveckling och kollegialt lärande, formativ bedömning och inkluderande arbetssätt. Genom strukturerat samarbete och stöd av mig som handledare fick lärare möjlighet att lära av och med varandra över ämnesgränserna. Lärarteamen fick ansvara för olika teman och förbereda en presentation av innehållet samt delge hur diskussionerna förts. Min roll var bland annat att ge återkoppling så att samtalen och diskussionerna fördjupades och utvecklades. När jag tillsammans med rektor valde fortbildningslitteratur hade vi Läslyftet i åtanke. Båda arbetslagen var aktuella för att delta i Läslyftet under läsåret 16/17 därför kändes det angeläget och meningsfullt är inleda lyftet med just den bokenÖversikten gav inga färdiga lösningar, men fungerade som inspiration och stöd för ett forskningsbaserat arbetssätt.

Forskning för klassrummet – verksamhetsnära fortbildning

De fem stora – Speed Dating på SSG

Skolledare påverkar elevernas måluppfyllelse genom att stärka lärarnas professionella lärande. Andra förändringar får liten effekt, menar Dylan Wiliams som är en av de fem största forskarna inom pedagogik ur ett lärarperspektiv som Jesper Ersgård skriver om i boken De fem stora – Fullan-Hattie-Timperley -William -Dweck.

På uppdrag av rektor har jag handlett lärarteamet på introduktionsprogrammen och främjat till kollegialt lärande. Syftet är, som Dylan Williams skriver, att få lärare att sluta göra bra saker för att istället göra ännu bättre saker. Tillsammans har vi definierat vad vi behöver bli bättre på, utifrån elevernas behov, och arbetat med processer som stärker lärares lärande och professionsutveckling.

Under VT17 förenades teamet kring modern forskning som ger stöd åt vårt systematiska kvalitetsarbete. Läsning av boken De fem stora av Jesper Ersgård gav oss en gemensam utgångspunkt gällande aktuell skolforskning. Vi läste var och en för sig med möjlighet att diskutera läsupplevelser och ställa frågor, under läsningens gång, via vår gemensamma digitala plattform Google Classroom. När boken var utläst var det dags för workshop som genomfördes med en annorlunda mötesform; Speed Dating. Budskapet: Våga tänka nytt kring kompetensutveckling! Bygg upp en dela-kultur och stärk det professionella lärandet.

Speed Dating på SSG – mötet med “De fem stora”

Berättelser som förändrar – Nationellt läsprojekt som blev ett lokalt läsprojekt 

Elever från olika program som läser svenska och elever från språkintroduktion; nyanlända ungdomar ges genom inkluderande samarbeten möjlighet att dela läsupplevelser och berika varandras språkutveckling och lärande på olika sätt. Dessutom blir eleverna läsförebilder för andra ungdomar i och utanför skolan genom läsfrämjande uppdrag. Läsprojektet ger oss också möjlighet att stärka det kollegiala lärandet eftersom lärare i svenska och svenska som andraspråk, speciallärare inriktning språk-läs-, och skrivutveckling samt skolbibliotekarier planerar, genomför och utvärderar undervisning och lärande tillsammans. Win-win! Vi kopplade också ihop läsprojektet med verksamhetsnära fortbildning för lärare; Grundläggande litteracitet för nyanlända ungdomar (Skolverket).

I lärandeprocesserna integreras skolans mediatek som mötesplats för lärande och via digitala kanaler möter vi elever och lärare från andra skolor, vilket öppnar upp för samtal som nyanserar och vidgar perspektiv. Ann Boglind, huvudpedagog i projektet, förmedlar att böckerna vi läser ska vara som en spegel och ett fönster för eleverna. […] Genom att tolka, förstå och känna sympati för litterära karaktärers handlanden uppövar man sin kreativa fantasi och man blir bättre på att förstå verkliga människor utan att alltid ha samma åsikt som de (Boglind, A. (2016) Berättelser kan förändra. I: Berättelser som förändrar. Läsrörelsen).

Berättelser som förändrar på SSG – Ett nationellt läsprojekt blir lokalt läsfrämjande 

Läs mer via undervisningsbloggen Kreativ design för lärande

Komma igång med digitala arbetsprocesser i undervisningen  

Jag har genomfört olika inspirationsföreläsningar och workshops för arbetslagen på Resurscentrum och introduktionsprogrammen kring hur man kan arbeta med 1-1 i undervisningen utifrån ett inkluderande och tillgängligt perspektiv.

Läsfrämjande insatser och 1-1 i undervisningen på yrkesprogram 

Jag har genomfört inspirationsföreläsningar och workshop i arbetslaget på byggprogrammet kring hur man kan arbeta med lässtrategier i alla ämnen inkl. i verkstaden bland annat att bli läsande förebilder för varandra och därmed i synnerhet stärka pojkars språk-, läs- och skrivförmåga. Vidare har jag planerat och genomfört workshops där lärare tillsammans utforskat hur man kan arbeta med 1-1 i undervisningen utifrån ett inkluderande och tillgängligt perspektiv.

Hur arbetar vi läsfrämjande på gymnasiet? – TeachMeet

Söderslättsgymnasiet hade under några år ett läsutvecklingsteam som träffades några gånger per läsår för att stärka det professionella lärandet kring läsfrämjande insatser i undervisningen. Dessutom var det för att stärka och främja samarbetet mellan skolbiblioteken och lärare för att berika undervisningen. I teamet fanns en representant från alla arbetslag på skolan och representanterna hade olika ämnesbehörigheter för att lyfta fram vikten av läsning i alla ämnen. Syftet var att nätverka kring läsutveckling, utveckling av läsfrämjande lärmiljöer och att stärka likvärdig utbildning. TeachMeet med fokus på läsfrämjande insatser var ett möte för lärare av lärare som syftade till att inspirera och ge ny input för att förbättra undervisningen.

Mångfaldsdagen 2015 på Söderslättsgymnasiet

Alla elever och lärare på Söderslättsgymnasiet deltog i en schemabrytande dag i samband med Kristallnatten den 10 november. Fokus kretsade kring mångfald och läsfrämjande insatser. I arbetet fick eleverna möjlighet att på olika sätt tillägna sig olika typer av texter, bland annat genom inbjudna föreläsare, film, rap, sagor, livsberättelser, teater med mera. Mångfaldsdagens innehåll var varierande, presenterades på många olika sätt och eleverna fick möjlighet att utveckla lärandet genom olika arbetssätt. Under två fortbildningsdagar, vårterminen 2015 och höstterminen 2015, fick lärare tillsammans ägna sig åt kollegialt lärande för att planera och organisera för elevernas möjligheter till lärande under mångfaldsdagen. Vi hade också samarbete med Den globala skolan och erbjöd lärare kompetensutveckling. Tillsammans med skolledare hade jag en drivande roll i genomförandet och fungerade som ett stöd för arbetslagen under förberedelsearbetet.

Läsfrämjande projekt – Söderslättsgymnasiet

Läsning ger oss vingar (2014) – läsinspiratörer från förskola till gymnasium

I samband med Världsbokdagen arrangeras olika aktiviteter runt om i världen för att främja läsning. Under våren 2014 skapade fem förstelärare runt om i Sverige en digital bok tillsammans med barn och ungdomar för att bidra till läsutveckling. Boken heter Läsning ger oss vingar – Lärare samtalar om läsupplevelser och läslust med barn och ungdomar. Arbetet genomfördes helt digitalt; från idé till färdigt resultat.

Digital bok ska öka intresset för läsning – Trelleborgs Allehanda

“Ge mitt barn läshunger, det ber jag er om med brinnande hjärta!” – Lärarförbundets förstelärarblogg