Type your search keyword, and press enter

“Ungas Idéer för framtiden” – InnoCarnival Skåne 2018

Undervisning och lärande för nutid och framtid

Det mest spännande med skolan nu och framåt är hur vi engagerar barn och unga att bli medskapande i lärande för hållbar utveckling. Det handlar om en förändrad undervisning som arbetar med autentiska “skarpa” uppdrag där skola, arbetsliv och omvärld möts för att gemensamt bidra till hållbar utveckling. I fokus hamnar elevernas möjligheter att bland annat utveckla handlingskompetens, vilket är centralt i lärande för hållbar utveckling. Handlingskompetens betyder att eleverna kritiskt kan värdera olika alternativ och perspektiv för att ta beslut kring vägen mot en mer hållbar framtid; både för egen del och som världsmedborgare.

I praktiken märks det genom en undervisningen som är elevfokuserad, holistisk och inriktad på livslångt lärande. Eleverna som arbetar i team, med stöd av lärarens närvaro och ledning, är delaktiga och har inflytande i uppdragen från början till slut. Läraren är ämnesexperten som vågar och är villig att lära tillsammans med sina elever. Dessutom är ramplaneringen, som läraren gör, öppen för att formas och omformas under läsårets gång, vilket är en central aspekt i lärande för hållbar utveckling. Det gäller att samverka över ämnesgränserna, följa med i samhällsutvecklingen och fånga upp olika teman med koppling till miljö, sociala eller ekonomiska frågor. (Skolverket,Skola för hållbar utveckling). Att arbeta språkutvecklande är navet i lärande för hållbar utveckling; om barn och elever har tillgång till språket kan de ta makten över sina egna liv och förstå, hantera och påverka det som sker i skolan, i samhället och i världen. Vidare är teknologin och internet användbara verktyg i LHU, dels för att optimera undervisning, lärande och kreativt skapande för alla, men också för att kommunicera och samverka med skolor, näringslivet och samhällslivet. I följande avsnitt presenteras ett “skarpt” uppdrag inom lärande för hållbar utveckling.

Elever från Söderslättsgymnasiet ska tävla i InnoCarneval 2018

Ett av uppdragen som just nu pågår i undervisningen är att “bli idésmart och rädda världen”, vilket handlar om medverkan i InnoCarneval Skåne 2018 – “Ungas idéer för framtiden”. Det går ut på att elever, tillsammans i ett team, ska delta i en innovationsprocess som stärker bland annat språkutveckling, digital kompetens och handlingskompetens samtidigt som de bidrar till en mer hållbar framtid för alla. Syftet är att genom kreativa demokratiska arbetsprocesser hitta lösningar på utmaningar i de globala målen. Genom undervisningen och samarbetet med Cool Minds (Lek- och kunskapsland för barn och ungdomar), ska eleverna komma på en idé och tävla med den på Malmö Live i maj. Idén ska kopplas ihop med Agenda 2030, ha hög kreativitet och vara nytänkande samt vara möjlig att genomföra. En riktigt rolig utmaning för eleverna!

Jag har valt en digital inriktning för att stärka elevernas digitala kompetens. De ska lära sig att koda för att bygga ett spel, ett program eller en app. Programmerare på Cool Minds handleder både eleverna och mig samtidigt, vilket är en spännande process, som jag hoppas att fler lärare vill testa. Ett alternativ är att “kroka ihop” med skolan IKT-pedagoger för att få i gång ett sådant samarbete. Det är när vi börjar arbeta mer tvärfunktionellt i skolan som vi kan forma nya spännande undervisningsmiljöer. I vår blogg Kreativ design för lärande är det möjligt att följa processen. När du besöker bloggen får du gärna lämna avtryck. Det uppskattas! 🙂

Jag hopppas vårt arbete kan inspirera fler lärare att öppna upp för lärande för hållbar utveckling på sin skola. Gå gärna med i nätverket på FB för att samtala, ge/få tips, utbyta erfarenheter och samverka. Vi kan tillsammans hjälpas åt att ge eleverna verktyg för att ta sig an framtiden.

InnoCarneval Skåne 2018 drivs av Malmö stad, genom Pedagogisk Inspiration och Region Skåne, i samarbete med näringsliv, offentliga verksamheter och kulturliv från hela regionen.

Nytt år, nya möjligheter!

En tillbakablick på året 2017

Med glädje blickar jag tillbaka på ytterligare ett spännande och lärorikt år med utbildning och lärande för hållbar utveckling, vilket avslutades med Marias julkalender, som syftade till att främja ett ökat intresse för att ge hållbarhetsfrågorna i central plats i skolan. Jag startade också en grupp på FB Lärande för hållbar utveckling för att möjliggöra en mötesplats och ett samtalsforum för alla som är intresserade av utbildning och lärande för hållbar utveckling. Jag hoppas du också vill ansluta och dela med dig av dina erfarenheter och tankar. Sociala medier öppnar upp för att att lära av och med varandra bortom tid och rum, vilket tror jag på sikt kan ge ringar på vattnet ute i verksamheterna och bidra till mål 4 “God utbildning för alla” och delmål 4.7 “utbildning och lärande för hållbar utveckling”.

Under året har flera Real Case med koppling till Agenda 2030 förverkligats, vilket bland annat ökat intresset för hållbarhetsfrågorna och stärkt elevernas språk-, läs-, och skrivutveckling, digitala kompetens och handlingskompetens. Vi har tagit oss an flera av de globala målen och arbetat värdeskapande med “skarpa uppdrag” som kopplar samman olika aktörer i skolan, arbetslivet och omvärlden. Det har också sammanfört förskolan, grundskolan och gymnasiets arbete med de globala målen, språkutveckling, digitalisering, bred vägledning och inkludering. I bloggen finns flera autentiska; både pågående och avslutade exempel på olika Real Case som kopplas samman med hållbar utveckling och Agenda 2030.

Förutom att, i praktiken med elever och kollegor, arbeta med våra definierade utvecklingsområden innehar jag ett utvecklingsuppdrag i kommunen som går ut på att tillsammans med en utvecklingsgrupp, utsedd av utbildningscheferna, designa och genomföra utbildning för bland annat skolledare, förstelärare, processledare, studie- och yrkesvägledare och IKT-utvecklare som ska leda och driva utvecklingsprocesser på förskolorna och skolorna. Ett minst sagt viktigt, spännande, givande och lärorikt uppdrag som ska stärka hållbar och likvärdig utbildning i Trelleborgs kommun. Vår vision lyder; 9000 stolta barn, elever och studerande i Trelleborg.
Vårt fokus är att skapa ansvarstagande medborgare, som tror på sin förmåga, kan samspela med andra, har drömmar, mål och fortsatt lust till ett livslångt lärande!

Möjligheter och utmaningar fortsätter under 2018

Just nu pågår flera Real Case bland annat Framtidssagor från Trelleborg – Lärande för hållbar utveckling som knyter samman förskolan, grundskolan och gymnasiets arbete med hållbar utveckling och Agenda 2030, språkutveckling, digital kompetens, samverkan skola, arbetsliv och omvärld och inkluderande lärmiljöer. Lärare, speciallärare, IKT-utvecklare, sagopedagoger, bibliotekarier, företag och organisationer, lokalt, nationellt och internationellt knyts till projektet. Tanken är att barnen och eleverna tillsammans ska skapa en digital sagosamling som publiceras på bloggen. Vi gör olika studiebesök på företag och företag besöker förskolorna och skolorna för att barnen och eleverna ska lära sig mer om hållbarhetsarbete. De får också, genom undervisningen, samarbeta, utforska begreppet hållbar utveckling och berikas av sagor och annan inspiration sammanlänkat med språk-, läs och skrivutveckling. Projektet är värdeskapande och fokuserar på inkludering och de globala målens ledord “Leave no one behind”. Blicka in i pågående arbetsprocesser genom att besöka bloggen.

Det känns fantastiskt roligt att både vara delaktig i processen med eleverna och kollegorna och vara projektledare tillsammans med kollegor som arbetar med Samverkan skola arbetsliv. Det är spännande att följa hur utbildning och lärande för hållbar utveckling växer fram genom engagerade elever och kollegor som samarbetar över ämnesgränserna och åldersgränserna. Samverkan skola, arbetsliv och omvärld med koppling till utbildning och lärande för hållbar utveckling är oslagbar!

Parallellt med Framtidssagor från Trelleborg pågår två andra Real Case; Unga reportrar för ett hållbart samhälle och Unga idéer för framtiden och läsprojektet Framtidsskildringar. Ta del av arbetsprocesserna i bloggen Kreativ design för lärande. Min ambition är att jag framöver ska fortsätta dela med mig av hur lärare i praktiken kan leda och utveckla utbildning och lärande för hållbar utveckling. I en undersökning gjord av Håll Sverige Rent framgår det att lärare saknar resurser och stöd för att undervisa i hållbar utveckling, vilket jag tror vi tillsammans kan ändra på genom bland annat målmedvetet samarbete. Vi behöver samla mod och våga dela med oss av arbetsprocesser medan de pågår och inte endast visa upp färdiga resultat. Lärarförbundet och Skolverket föreslår en kartläggning av hur undervisningen fungerar, vilket är jättebra. Det behövs således en gemensam nationell strategi, men också att lärare redan nu på lokal nivå börjar lära av och med varandra för att rusta eleverna väl så att de kan påverka sin egen utbildning och de stora utmaningar världen står inför. För att nå målet om en hållbar och rättvis värld måste vi snabbt ge hållbarhetsfrågorna en central plats i den svenska skolan (Hållbar utveckling i skolan – vi måste snabba på. (2017) Naturskyddsföreningen).

Att leda med både hjärta och hjärna

Att leda med både hjärta och hjärna sätter punkt för årets julkalender och handlar om hållbart ledarskap. En empatisk ledare “ser” medarbetarna och intresserar sig för att främja goda relationer. På så vis väcks inre motivation för att lära och utvecklas tillsammans med kollegor. Det handlar om att förstå känslor och viljan att stötta och coacha. När jag läste boken Chefen som kom ut ur sitt rum – så blir du en relationsfrämjande ledare av Nicolas Jacquemot funderade jag på hur hållbart ledarskap kan utvecklas och berika skolorganisationer på alla nivåer. I boken presenteras Det empatiska ledarskapets sju budord. Sammanfattningsvis handlar det om att leda med både hjärta och hjärna.

Vet du vilka individer du leder? Om du vill ta välgrundade beslut är förståelse för någons situation en god utgångspunkt. Skolledare som “går i lärarnas skor” och lärare som “går i elevernas skor” får syn på flera olika perspektiv. Hur mår individerna? Hur fungerar deras arbete? Vilka utmaningar står de inför? Hur känner de inför dessa utmaningar? Vilken stöttning ges? är frågor som lyfts fram i boken. Skapar du en närhet till individerna du ska leda?  Om du verkligen vill förstå lärarna eller eleverna, vars lärande du förväntas leda, behöver du visa intresse för hur de tänker och känner. En icke – dömande attityd är viktigt. LinkedIns CEO Jeff Weiner benämner det empatitid (compassion time). Jag håller med författaren Jacquemot som anser att det är väl investerad tid. Ett hållbart ledarskap hänger samman med “mjuka” egenskaper, vilket inte står i motsats till “hårda” egenskaper menar Jacquemot. Det handlar om att vara strategisk, beslutsam och tänka långsiktigt, men samtidigt vara snäll och empatisk.

I boken refererar författaren till läkaren och författaren Stefan Einhorn som skrivit boken Konsten att vara snäll eftersom han belyser att en snäll person ofta är en klok person med etiken i sitt hjärta. Snällhet är bra för att bygga goda relationer och lönsamt för organisationen. I snällhet ryms ömsesidig respekt, tillmötesgående, stöttande och coachande och förmågan att ta beslut, visa riktning och sätta gränser. Var en god förebild, led med närvaro, medkänsla och var genuint nyfiken. Se till att de beslut du tar i dag skapar mervärde. Det bästa är när hjärta och hjärna kan samverka i harmoni (Jacquemot, 2016).

Jag hoppas innehållet i min kalender varit till glädje för alla som är intresserade av lärande för hållbar utveckling. Till sist, vill jag önska en riktigt god och hållbar jul och ett gott nytt år!