Real Case – Värdeskapande lärande för hållbar utveckling

Vad är Real Case – Värdeskapande lärande för hållbar utveckling?

Genom värdeskapande lärprocesser, i trygga och kreativa miljöer, ges unga personer möjlighet att utveckla och använda sina kunskaper och förmågor för att tillsammans skapa verkliga lösningar för hållbar utveckling. Det är ett inkluderande demokratiskt språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt som genomsyras av lärande för hållbar utveckling. Vi arbetar både med mindre och större idébaserade projekt där samverkan med näringslivet och andra aktörer utanför skolan berikar skolverksamheten och integrerar den i det omgivande samhället.

21st Century Skills – Sex hörnstenar som kreativ utgångspunkt för värdeskapande lärande för hållbar utveckling

Livslångt lärande – (Lära för livet)

Nyfikenhet, lust och vilja att kontinuerligt lära sig nytt är viktigt i en föränderlig, digitaliserad och globaliserad värld. I undervisningen ges eleverna möjlighet att utveckla ett dynamiskt mindset och  21 st Century Skills, vilket är förmågor som efterfrågas i den moderna utbildningen och på arbetsmarknaden, exempelvis kommunikation, digital kompetens, kritiskt tänkande, samarbete, kreativitet och innovation. Förmågorna kommer att vara avgörande för att de ska kunna nå sin fulla potential, verka som aktiva världsmedborgare och vara konkurrenskraftiga i ett framtida arbetsliv.

Från elev till medskapande värdeskapare (Eleven i centrum med fokus på vårt gemensamma bästa)

Eleverna; medskapare i undervisningen och aktiva samhällsaktörer, blir värdeskapare som ingår i en lärande gemenskap och arbetar programöverskridande i team. Det handlar om att ge varje elev en viktig roll i ett sammanhang som är mycket större än individen själv. Teamet/gruppen med sina olikheter blir resurser för varandra och lär sig att samarbeta stödjande och berikande så att alla vill och kan ta ansvar för process och resultat.

Kreativa rum för lärande och demokratiska arbetsprocesser

Vi är inte bundna vid enbart klassrummet utan använder oss med fördel av olika mötesplatser och kreativa rum såväl i skolan som i det omgivande samhället. Vi nyttjar den miljö som bäst gynnar lärandet. Centrala moment i undervisningen är MakerspacePop-up undervisning och happenings.

Hållbar utveckling förutsätter delaktighet, samarbete och medskapande. Värdegrundsarbetet sker tillsammans med kunskapsuppdraget i den processorienterad undervisningen. Det finns ett stort utrymme för kritisk reflektion – en betydande förmåga för att kunna vara en aktiv samhällsmedborgare.

Lärandet sker inte enbart tillsammans med mig som undervisande lärare utan också genom mötet med olika aktörer utanför skolan. Syftet är att inspirera och bidra med kunskap och erfarenheter från olika aktörer utanför skolan (exempelvis näringslivet, organisationer etc.) så att ungdomar blir bättre rustade för att göra medvetna val rörande deras framtida studie- och yrkesval.

Helhetsbild 

Ett lärande för hållbar utveckling underlättas av ett arbetssätt som främjar helhetstänk; ett samspel mellan de olika hållbarhetsdimensionerna. Eleverna ges möjlighet att arbeta ämnesintegrerat och utveckla kritiska kunskapsförmågor, som de använder för att läsa verkliga utmaningar/problem. Undervisningen är processinriktad

Olika perspektiv – fokus på kritiskt, kreativt, empatiskt och samarbetsinriktat tänkande

I undervisningen uppmuntras en öppenhet för olika perspektiv och synsätt. Tillämpningen av ett Critical Literacy-perspektiv handlar om att eleverna antar ett undersökande och analytiskt förhållningssätt till texter de möter och till omvärlden. Text utgår från en vid syn; skrivna texter, film, bild, musik etc. Det kritiska textarbetet bidrar till att eleverna ges möjlighet att samtala om texter de läser och då stärka läsförståelsen samtidigt som förståelsen för omvärlden ökar.

Reflektion och “Workfulness” 

För att kunna göra medvetna val behövs reflektion. I slutet av varje undervisningssekvens tränar eleverna metakognition och under undervisningssekvenserna lär de sig strategier för att fokusera, prestera och må bra i en uppkopplad arbetsmiljö.

Varför utbildning och lärande för hållbar utveckling?

Den mest och kanske bäst utbildade delen av jordens befolkning är den som påverkar jordens miljö mest negativt – Charles Hopkins (Ordförande för Unescos Sustainable Development).

Med kunskap kan vi ta bättre beslut gällande vår framtid – Börja lokalt, tänk globalt

Vår tid kännetecknas av accelererande förändring och komplexa utmaningar och möjligheter, vilket ställer krav på en förändrad utbildning. I läroplanen för gymnasiet står det att eleverna ska kunna orientera sig och agera i en komplex verklighet med stort informationsflöde, ökad digitalisering och snabb förändringstakt. De ska kunna kritiskt granska information och inse konsekvenserna av olika alternativ samt kunna använda ny kunskap. Syftet är att de ska närma sig ett vetenskapligt sätt att tänka och arbeta. Senast 2030 ska vi säkerställa att alla studerande får de kunskaper och färdigheter som behövs för att främja en hållbar utveckling (UNDP – Globala målen). Lärarens uppgift att överföra värden, förmedla kunskaper och förbereda eleverna för att arbeta och verka i samhället förmedlas också. Skolan ska förmedla sådana mer beständiga kunskaper som utgör den gemensamma referensramen i samhället och som utgår från grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som alla omfattas av. Målet med utbildning för hållbar utveckling är en värld där alla har tillgång till inkluderande god utbildning som främjar värderingar, kunskaper och färdigheter, som bidrar till hållbar utveckling.

Forskning visar att inkluderande utbildning av god kvalitet för alla är en av de viktigaste grunderna för välstånd, hälsa och jämställdhet i varje samhälle (UNDP – Globala målen).

Bilder: OECD

PISA conceives of global competence as a multidimensional, lifelong learning goal. Globally competent individuals can examine local, global and intercultural issues, understand and appreciate different perspectives and world views, interact successfully and respectfully with others, and take responsible action toward sustainability and collective well-being (OECD).