Real Case – Värdeskapande lärande för hållbar utveckling

Real Case- värdeskapande lärande för hållbar utveckling bygger på ett demokratiskt språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt som kopplas samman med Lärande för hållbar utveckling och Global Competence. Det bygger också på en bredare variant av entreprenöriellt lärande, som kallas värdeskapande lärande, vilket innebär att elever utmanas med  ”skarpa” uppdrag där samverkan med näringslivet och andra aktörer berikar skolverksamheten och integrerar den i det omgivande samhället.

Värdeskapande lärande möjliggör för elever att utveckla globala kompetenser (21st Century Skills), vilka behövs såväl i skolan, som i arbetslivet och i samhällslivet. Kompetenserna är betydande för att elever ska nå sin fulla potential och samtidigt skapa värde för människor och omvärld (bidra till en hållbar värld). I takt med att samhället förändras och blir alltmer komplex behövs globala kompetenser så att elever blir engagerade, ansvarsfulla och handlingskraftiga världsmedborgare. I praktiken betyder det att:

  • Eleverna utmanas med autentiska uppdrag för att dels nå sin fulla potential, dels stärka sin förståelse av världen, dels bidra till hållbar utveckling. De är medskapare i undervisningen och i sitt eget lärande. De utforskar och upptäcker, skapar nya idéer, produkter och sociala innovationer och delar dessa med omvärlden. Tanken är således att världen ska bli mer begriplig för eleverna och att de ska bli handlingskraftiga.
  • Eleverna arbetar teambaserat, över ämnesgränser och ofta åldersblandat, i kreativa rum där tillgången till sociala, digitala och fysiska resurser stödjer och berikar lärande och utveckling.
  • Eleverna arbetar utifrån olika intressesfärer och teman med koppling till skolans styrdokument. De arbetar också utifrån olika förutsättningar och behov. (Designprocessen i Kreativ design för lärande öppnar upp för att skapa nya lärandemöjligheter där mångfalden är normen.)

I det globala samhället, är förmågan att hantera stora mängder information, hitta lösningar på komplexa problem/utmaningar, kommunicera effektivt, arbeta i team, använda digital teknik, och att producera ny kunskap avgörande. Det är när skolarbetet leder till något mer än skolkunskaper som det blir meningsfullt och lustfyllt att lära. Real Case – värdeskapande lärande för hållbar utveckling är således ett win-win koncept som sätter det livslånga lärandet i fokus.

 

 

Bilder: OECD