Det sägs att den som inte står för något faller för allt, vilket är helt sant. Vet du varför du gör som du gör? Jag är övertygad om att goda resultat skapas när individer mår bra och förstår varför de gör vad de gör. Snart stundar ett nytt läsår och i samband med det förväntas du fatta en mängd olika beslut, bland annat hur ditt ledarskap och din undervisning ska bli ännu bättre än föregående läsår. Alla lärare kan, och måste ständigt bli bättre. Inte för att de är dåliga utan för att samhället blir alltmer komplicerat, vilket ställer högre krav på eleverna och därmed även på lärarna (Dylan Wiliams).

Mitt varför handlar om att utmana invanda föreställningar och att tänka holistiskt för att skapa de bästa förutsättningarna för varje elevs lärande så att vi tillsammans ska kunna förändra världen. Jag gör det genom att designa tillgängliga lärmiljöer och undervisning som möjliggör för alla elever, oavsett behov och förutsättningar, att ingå i en lärande gemenskap där de känner trygghet, lust att lära, är medskapande, når sin fulla potential och samtidigt bidrar till en hållbar värld genom värdeskapande lärande.

Simon Sinek, som är författare till boken ”Fråga först VARFÖR”, har inspirerat mig med sin gyllene cirkel som utgår från VARFÖR, därefter HUR och slutligen VAD. Således ett inifrån och ut perspektiv. Frågan vad kan omskapas i takt med att omvärlden förändras, medan frågan varför förblir oförändrad år efter år. När vi börjar med varför följer ett ökat fokus, det vill säga om du vet varför har du således en riktning och faller inte för vad som helst. Att hitta VARFÖR handlar om att upptäcka, inte om att uppfinna, skriver Sinek. Det föds ur en individs eller liten grupps erfarenheter. Mitt varför upptäckte jag när jag som nyexaminerad lärare började utforska och reflektera över vägen till inkludering.

I mitt uppdrag som speciallärare på gymnasiet möter jag dagligen elever som under grundskoletiden haft en orimligt tuff uppförsbacke i lärandet och utvecklingen. Det ger mig drivkraft att göra skillnad. För att kunna bedriva ett professionellt ledarskap som främjar motivation, engagemang, prestation och välbefinnande behövs en förståelse för varje elevs grundläggande behov, vilket, enligt Self-determinaiton theory, är kompetens, tillhörighet och autonomi. (Det är något helt annat än att erbjuda enkla särlösningar.) Att främja elevernas autonomi är i synnerhet en utmaning för lärare eftersom det bland annat handlar om elevernas möjlighet till medskapande i undervisningen och att vara drivande i sin egen lärandeprocess. 

Jag förespråkar ett autonomistödjande ledarskap och undervisning som innebär att alla elever känner sig kompetenta och inkluderade; att få delta och vara medskapande i en lärande gemenskap oavsett olikheter. Undervisningen bedrivs i en strukturerad kreativ miljö där olikheter är en tillgång, där både mål och mening synliggörs och där uppmuntran, process- och reglerande feedback är centrala inslag. När mina elever arbetar med Real case – värdeskapande lärande för hållbar utveckling är glädjen i att lära och utvecklas centralt; det är helt enkelt roligt, stimulerande, utmanande och fängslande, vilket i sin tur leder till positiv utveckling. En spännande utmaning för lärare nu och framåt är att skapa win-win situationer där alla elever är inkluderade, känner lust att lära och utvecklas utifrån ett livslångt perspektiv samtidigt som de når de mer kortsiktiga målen. Till en början är arbetssättet en stor utmaning för både lärare och elever eftersom många ofrivilligt skolats in i en helt annan tradition. Det framgår tydligt genom arbetet med Real Case att invanda föreställningar om undervisning och lärande utmanas.

Att förändra ledarskap och undervisning är krävande och kan skapa en viss rädsla, men samtidigt är det tillfredställande och meningsfullt. Funderar du över varför du gör som du gör? Vad du brinner för; vad som helt enkelt får dig inspirerad och känna lust att gå till jobbet? Att drivas av passion är en fantastisk drivkraft som smittar av sig på både elever och kollegor. Elever märker i ditt ledarskap och i undervisningens kvalitet om du är inspirerad, motiverad och engagerad. De märker om du vågar lämna din komfortzon för att bli en möjliggörare som lär och utvecklas år efter år. Om du vågar tänka annorlunda, så smittar det av sig på eleverna. Är du medveten om kraften i dig själv som förebild? Om inte, så fundera på det. Att vara lärare är att vara del av något mycket större. Sinek skriver att varje organisation med förmågan att inspirera börjar med en individ eller en liten grupp individer som är inspirerade att göra något som är större än de själva. Utmaningen är inte att upptäcka VARFÖR utan att hålla fast vid sin övertygelse år efter år. Förutom passion och energi behövs riktning och fokus.

Avslutningsvis vill jag citera Sinek och föreslå att du läser boken och ser hans berömda TED-talkOm våra ledare vore noga med att börja med VARFÖR skulle optimismen härska och nytänkandet skulle blomstra. /…/ Om vi alla – oavsett organisationens storlek – åtog oss att börja med VARFÖR och inspirera andra till att göra likadant då skulle vi tillsammans kunna förändra världen. Och det är ganska inspirerande. Eftersom Sinkes bok inspirerade mig, låter jag den gå vidare till dig så att du också kan bli inspirerad.

Referenser

Sinek, Simon (2018) Fråga först varför – Hitta din mening och inspirera till handling.

UR-skola, Lärandet idéhistoria – Dylan Wiliams om lärandets vitala verktyg