Så har vi vänt upp och ner på traditionell specialundervisning

Det var glädjande att få presentera mitt prisbelönta arbete tillsammans med Anna och Daniel; 2:a pristagare i Guldäpplet och professor Staffan Selander (Didaktisk design) under Skolforum och Framtidens lärande i Stockholm. Framtidens lärande är en konferens om digitalisering i skolan och en mötesplats för att skapa en dialog mellan praktik och forskning.

Jag berättade om hur jag tillsammans med mina elever som medskapare vänt upp och ner på traditionell specialundervisning i gymnasiet och vänt svårigheter till möjligheter så att alla ska få möjlighet att lyckas, oavsett behov och förutsättningar. Istället för anpassningar och särskilda insatser har vi tillsammans designat tillgänglig undervisning som förenar elevernas livsvärldar och erfarenheter med ämnet svenska och svenska som andraspråk i verkliga uppdrag som kopplar samman undervisningen med det omgivande samhället i värdeskapande projekt. Eleverna når sina mål samtidigt som de lär sig ta plats i samhället. Det är som Elisabeth och Mattias berättar i filmen; ett meningsfullt lustfyllt arbetssätt som skapar motivation, engagemang och lust att lära. Ett lärande som får eleverna att längta till skolan.

Vi arbetar med Real Case – värdeskapande lärande för hållbar utveckling, vilket innebär ett demokratiskt språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt som genomsyras av lärande för hållbar utveckling, digital kompetens och samverkan mellan skolan och det omgivande samhället i värdeskapande projekt. Ett arbetssätt där eleverna är aktiva medskapare i både undervisning och lärande samtidigt som de genom teamwork skapar verkliga lösningar för hållbar utveckling.

Det innebär att eleverna genom samarbetslärande, bygger kunskap tillsammans i trygga lärmiljöer där olikheter är en tillgång. Det innebär också att de antar spännande utmaningar för att nå längre i kunskapsutvecklingen och skapar genom kreativa lärprocesser något av värde för andra utanför skolan. Vårt arbetssätt kopplas samman med ett designorienterat perspektiv där hemligheten i vårt designspråk är tillgänglighet. Vi vill genom vårt sätt att arbeta visa att våra olikheter är en tillgång och gör oss framgångsrika. Vi har en lång tradition i skolan där elever med funktionsnedsättning hamnat i ett “bristtänk” istället för ett “resurstänk”. Det vill vi förändra!

Alla Real Case kopplas samman med lärande för hållbar utveckling, Agenda 2030 och digital kompetens. Det innebär att vi arbetar med komplexa frågor och inte förenklade skoluppgifter. I filmen framgår flera exempel på Real Case. Exempelvis ett uppdrag där eleverna skrev remissyttrande på kommunens klimatanpassningsplan. En spännande utmaning som resulterade i ett remissyttrande med förslag som nu finns inskrivna i kommunens plan och ska realiseras i verkligheten. Bland annat ska eleverna planera, genomföra och följa upp ett av de förslag de själva föreslog, vilket är en återkommande dag där kommunens förskolebarn får lära sig mer om hållbarhet och i synnerhet det som rör klimatfrågan. Detta ska ske genom kreativa lärorika övningar där förskolebarnen kan vara medskapande tillsammans med äldre elever.

Ett annat exempel är elevernas deltagande i kommunens projekt Unga arkitekter i skolan där de fick möjlighet att lära sig mer om hållbar stadsutveckling och påverka den nya stadsdelen Sjöstaden 2025 som ska växa fram i Trelleborg. Det gjordes genom kreativt skapande som resulterade i Miljöpoesi. Dessa dikter blev väldigt uppskattade och fick åka på turné i Trelleborg. Först ställdes de ut i Kuststadens utställning för medborgarna i kommunen, därefter på stadens bibliotek, på skolans mediatek och nu slutligen ställs de ut så att ungdomar på Söderslättsgymnasiet kan läsa och bli inspirerade till att själv skapa poesi.

Ett tredje exempel jag berättade om är Framtidssagor från Trelleborg. Troligen världens första digitala sagosamling som handlar om hållbar utveckling och Agenda 2030 som är skapad av barn och unga från förskolan till gymnasiet. Barn och ungas röster för en hållbar framtid! Navigera till bloggen och ta del av ett framgångsrecept; både lärprocesser och resultat går att fånga in.

Vidare talade jag om Global Quiz; en digital innovation som eleverna framställde och presenterade i samband med InnoCarnival 2018. Det är en spelapp där barn, unga och vuxna på ett lekfullt och roligt sätt ska utveckla sina kunskaper om hållbar utveckling och utmana varandra att lära mer. Eleverna fick delta i designprocesser; från idé till färdigt resultat där bland annat programmering knöts till undervisningen. De vann dessutom 2:a pris för bästa arbetsprocess. En arbetsprocess som fokuserade på att utveckla 21st Century Skills; betydelsefulla framtidskompetenser. Nu pågår samarbetet mellan elever från olika gymnasieprogram för att färdigställa prototypen. Det är ett kreativt samarbete över ämnesgränser och åldersgränser. Bland annat samverkar vi också med förskolan för att tidigt väcka nyfikenheten för naturvetenskap och teknik.

Slutligen bjöd jag in lyssnarna till medskapande; att testa årets Real Case i undervisningen. Projektet heter Poetry for A Sustainable Future och går ut på att hela världen samarbetar för att skapa och publicera poesi för en hållbar framtid i samband med World Poetry Day 2019. Det är ett inkluderande projekt som lyfter barns och ungas röster och stärker deras medskapande roll i både undervisning och i det omgivande samhället. Du som läser är också välkommen att bli medskapare tillsammans med dina elever. Ett av agendans ledord är ”Leave No One Behind”.

Genom att nyttja digitaliseringen möjligheter utforskar vi tillsammans nya vägar till lärande. Kodordet är design. En ständigt pågående process där eleverna är aktiva medskapare och upplever nya lärandeupplevelser genom alla sinnen. Design är en förutsättning för att skapa en bra lärupplevelse.

Vi designar således undervisning som berör elevernas livsvärldar, som är tillgänglig utifrån individuella behov och förutsättningar och skapar en lärande gemenskap där alla kan och vill vara medskapande i både sin egen lärandeprocess och i vårt gemensamma skapande av verkliga lösningar för hållbar utveckling. Ett win-win koncept!

Foto: Daniel Nilsson

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *