Designfilosofi

Föreställ dig en dynamisk mötesplats där mod, kreativitet, kritiskt tänkande och samarbete uppmuntras, där alla är inspirerade och känner glädje och lust att lära. Föreställ dig en lärande gemenskap där alla känner trygghet, är medskapande och kan nå sin fulla potential. Föreställ dig kraften i våra olikheter som blommar ut och hur vi genom att lära tillsammans bygger kunskap och skapar förändring som ger livskvalitet, handlingskraft och framtidstro. Det ger energi som räcker långt efter arbetsdagen är slut. – Maria Glawe

Hur bygger vi rum för dynamiskt samarbete och medskapande? – Skolan och samhället som en lärande gemenskap – meningsfullhet, medskapande och kunskapande utifrån ett holistiskt perspektiv

“People know what they do; they frequently know why they do what they do; but what they don’t know is what what they do does” (Foucault). Frågan vad det vi gör gör hjälper oss att fånga det som är relevant; skillnaden som gör skillnad. Det är i tillsammansanda som vi formar en hållbar värld.

Tänk globalt, agera lokalt – vad innebär ett glokalt förhållningssätt?

Alla barn och unga, oavsett behov och förutsättningar, har rätt till att må bra, ingå i en gemenskap, lyckas i skolan samt rustas väl för att navigera på ett tryggt, men också utforskande sätt in i en ständigt föränderlig framtid. Men otrygghet, stress över skolprestationer, oro över framtiden och ett orättvist skolsystem med fel fokus skapar hinder.

Jag tror på ett lärande ekosystem där elever involveras i designprocesser som frambringar tillgängliga dynamiska och hälsofrämjande lärmiljöer och undervisning som genomsyras av lärande för hållbar utveckling. Läranderum som kännetecknas av gemenskap, glädje, meningsfullhet, medskapande och kunskapande. För att barnrätts- och ungdomsperspektivet ska tillämpas i praktiken behövs en långsiktig dialog där barns och ungas röster och handlingskraft kring utbildning och andra komplexa samhällsfrågor tas till vara. I tillgängliga kreativa lärmiljöer som kännetecknas av lärande för hållbar utveckling stimuleras, utmanas och engageras elever för att utveckla djupa kunskaper, stärka handlingskompetens och bli medskapare till den hållbara framtid vi skapar tillsammans.

Hela världen är sammanlänkad tack vare den tekniska framfarten och det ger oss oändliga möjligheter att bygga ett lärande ekosystem utifrån ett glokalt förhållningssätt. Det betyder att vi tänker globalt och agerar lokalt. Inspireras av vårt arbete, inspirera själv och bli samskapande till en hållbar framtid genom att gå med i FB-gruppen Education & Learning for a Sustainable Future

Innovativ design för lärande – Om att våga göra något annorlunda

Mitt designperspektiv har en normkreativ utgångspunkt och bygger på tanken om skolan och samhället som en lärande gemenskap, individfokuserade arbetsprocesser med fokus på vårt gemensamma bästa, medskapande ledarskap och tvärvetenskapliga samarbeten som är långsiktigt hållbara.

I stark tillsammasanda designas samtidens- och framtidens dynamiska upplevelsebaserade lärmiljöer med koppling till Agenda 2030. Innovativ design för lärande handlar om designprocesser som syftar till att utveckla nytänkande lösningar som skapar arbetsglädje, engagemang, undanröjer onödiga hinder, sätter lärande och progression i fokus och ger barn, unga och vuxna meningsfulla upplevelser som optimerar deras lärande och utveckling.

Processerna syftar också till att motverka utveckling av otillgängliga lärmiljöer genom att tänka kritiskt och ompröva tidigare arbetssätt och att reflektera. I dag används exempelvis “anpassningsbingo” på individnivå flitigt när fokus istället behöver riktas mot undervisningsutveckling med fokus på tillgängliga lärmiljöer.