Om Maria Glawe

Jag arbetar som förstelärare och speciallärare på Söderslättsgymnasiet i Trelleborg. Huvudsakligen undervisar jag i svenska 1, 2 och 3, svenska som andraspråk och grundläggande litteracitet för nyanlända som genomsyras av lärande för hållbar utveckling och digital kompetens.

Jag arbetar också med specialpedagogiska uppdrag både undervisning och kollegial handledning. Bland annat har jag varit handledare i Läslyftet. Därtill arbetar jag med skolutvecklingsuppdrag på förvaltningsövergripande nivå. Prioriterade utvecklingsområden i kommunen är: inkluderande lärmiljöer, literacyutveckling, digital kompetens och samverkan skola, arbetsliv och omvärld.

Jag är också VIS-Lärare. VIS, Vetenskap i skolan, är en organisation i Skåne med forskarutbildade lärare och lärare som besitter en speciell expertkompetens. Vi tar del av aktuell forskning och samarbetar med olika aktörer för att skapa en skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Tidigare har jag arbetat i grundskolan (åk. 6-9) där jag undervisat i svenska, svenska som andraspråk och samhällsvetenskapliga ämnen. Jag har också ingått i ledningsgruppen och arbetat som processledare och arbetslagsledare. Bland annat har jag medverkat i att omorganisera arbetssättet på en högstadieskola; från ämnesuppdelad undervisning till ämnesintegrerad/tematisk undervisning med språkutvecklande profil.

Läs mer om mina utbildningar och uppdrag:

Utbildningar

Uppdrag