Veckans lästips inom LHU

”Veckans lästips inom LHU” är en mix av lästips inom området lärande för hållbar utveckling och handlar kort och gott om att jag vill dela med mig av inspirerande böcker, artiklar m.m. som jag läser och dela med mig till lärare, skolbibliotekarier, skolledare och alla andra som är nyfikna och intresserade av lärande för hållbar utveckling.

Syftet är att bidra och skynda på utvecklingen så att fler barn och unga kan få uppleva och berikas av en utbildning som genomsyras av LHU. Förvänta dig inte en traditionell bokrecension – utan snarare ett kortfattat boktips som väcker din nyfikenhet – som förhoppningsvis resulterar i ett positivt ”läsmåste”. Jag delar alla lästips i FB-gruppen Lärande för hållbar utveckling i förskolan, grundskolan och gymnasiet, med möjlighet att också samtala och dela tankar och idéer med utgångspunkt i lästipsen.

Innovativ design för lärande av Maria Glawe & Staffan Selander

Hur kan samskapande och inkluderande undervisning med fokus på hållbarhetsfrågor ge möjlighet för alla elever att bygga kunskaper, utveckla kompetenser och bli medskapare i den lokala demokratin och samhällsutvecklingen på hållbar väg?

Boken kopplar ihop teori och praktik och innehåller inspirerande undervisningexempel som skildrar hur lärare kan skapa dynamiska lärmiljöer och undervisning som genomsyras av LHU tillsammans med elever som medskapare. Digitala resurser är ett naturligt inslag, likaså att förena skolans dubbla uppdrag till en helhet.

”Tanken är att eleverna ska ges en relevant och tidsenlig utbildning som rustar dem för att fungera som aktiva medborgare i ett digitaliserat samhälle, både här och nu och i framtiden” (s. 147).

Didaktiska perspektiv på hållbarhetsteman – I barn- och ungdomslitteratur av Corina Löwe & Åsa Nilsson Skåve (Red.)

Hur kan lärare på ett inspirerande sätt utveckla elevernas personliga förhållningssätt till hållbarhet, miljö och framtid?

Antologin innehåller många intressanta exempel på undervisningsupplägg för olika åldrar och stadier. Den är given för svenskämnet, men har även relevans i ämnesövergripande undervisning. Redan i inledningen fångas läsaren av hur berättelser som knyts till hållbarhet, miljö och framtid kan levandegöra, skaka om och gripa tag i oss. ”Fiktionen utgör ett unikt uttryck för människans föreställningar kring såväl en hotad och hotande som en hoppingivande framtid” (s. 8)

Jag håller med bokens redaktörer Corina Löwe och Åsa Nilsson Skåve som skriver att ”barns och ungas möten med engagerande berättelser i olika sammanhang bär” […] de ”bär på en unik didaktisk potential”( s. 7)

Lärarnas agenda 2030 – Så kan du utbilda om de globala målen av Charlotta Granath och Paul Sharma

Varför ska du använda de globala målen i undervisningen och hur kan elever få möjlighet att förstå, bli delaktiga och utveckla agens i relation till de komplexa samhällsutmaningarna?

Bokens innehåll syftar till att inspirera och visa olika möjligheter för arbetet med de globala målen i undervisningen. Den innehåller många praktiska undervisningsexempel samt citat och intervjuer med lärare och experter inom hållbarhetsområdet.

Jag bidrar dels med ett undervisningsexempel i kapitel 6 Ämnesövergripande arbeten där flera mål berörs – som knyts till lärande för hållbar utveckling, dels med följande citat;

”Om vi ska få till den långsiktiga och hållbara dimensionen i skolans utvecklingsarbete med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling behöver skolledare tillsammans med lärare och elever skapa möjligheter för samskapande aktiviteter kring hållbar utveckling där alla kan ingå i en lärande gemenskap. Det handlar då inte om enstaka temadagar utan om ett systematiskt kvalitetsarbete med lärande för hållbar utveckling som röd tråd.

Att arbeta med hållbarhetsfrågor i undervisningen är ett angeläget uppdrag för att rusta eleverna med de kunskaper och förmågor som en aktiv samhällsmedborgare behöver för att kunna navigera och verka i en samtid och framtid som kännetecknas av komplexitet och ständig förändring. Dessutom är det angeläget att stärka elevernas personliga utveckling; att med grund i kunskaper och ett kritiskt förhållningssätt värdera olika handlingsalternativ för att skapa en hållbar livsstil” (s. 29).