Att samskapa framtidens skola med stöd av AI

Det finns en stress, vem är det som skrivit det jag bedömer? säger Desirée Granström Lind, specialpedagog i en intervju kring hur AI påverkar skolans verksamhet. Det är förstås AI-roboten Chat-GPT som frambringar denna stress och oro bland lärare – och inte bara lärare för den delen. Hör SVT- inslaget här: Ny AI-robot skriver uppsatser av hög kvalitet – stressar lärare i Umeå: ”Vem är det som skrivit det jag bedömer?” Denna oro som framgår i inslaget är viktig att ta på allvar. Lärare och andra professioner i skolan behöver erbjudas kompetensutveckling som går hand i hand med den digitala utvecklingen eftersom det påverkar skolans arbete och elevernas möjligheter att lära och utvecklas optimalt. 

Samtalet som pågår om att ”slänga ut” tekniken, att ”skruva lite här och där” eller ”skrapa lite på ytan” och sedan fortsätta som vanligt behöver ersättas av samtal kring hur lärare på olika sätt kan arbeta framgångsrikt med stöd av AI i utbildningen. Det är dock inget ensamarbete eller ”eldsjälsarbete” utan handlar om samskapande handlingar och processer för att få till hållbara lösningar. Bland annat behövs förändringar i skolkulturen kring hur vi ser på kunskap, hur undervisning kan designas för mångfald: hur vi kan tänka kring lärsekvenser, kunskapsrepresentationer och nya bedömningspraktiker, hur vi kan följa tecken på lärande över tid med eleverna som medskapare. Dessutom handlar det om att rikta ljuset mot det meningsfulla lärandet som genomsyras av ett lärande för hållbar utveckling. Det är väl få elever som ”fuskar” om det som ska läras känns relevant, meningsfullt och viktigt. Meningsfullt lärande ska inte förväxlas med att eleverna själva väljer vilket innehåll som är intressant och relevant – tvärtom så byggs det berikande och meningsfulla lärandet upp av att läraren tar med eleverna på ett spännande äventyr i mötet med det okända och oväntade – med koppling till samtidens och framtidens aktuella frågor, i synnerhet hållbarhetsfrågor. Skickliga lärare nyttjar olika vägar och resurser för att koppla ihop det nya och komplexa med elevernas tidigare kunskaper och livsvärldar. Ett viktigt perspektiv är att stärka eleverna som medskapare i undervisningen – som meddesigners. Ett annat är att lyfta blicken och vidga perspektiven, överträffa förväntningar och leda eleverna tryggt och samtidigt utforskande in i nya frågeställningar och områden. I en sådan undervisning är digital teknik, bland annat AI, en tillgång för lärande, utveckling och välmående. HUR? Det förknippas med lärarens didaktiska val och det är i detta sammanhang behövs innovativ didaktisk design.

Det är minst sagt spännande att vara lärare idag och få möjlighet att arbeta samskapande med hur framtidens skola kan tänkas se ut och fungera – med Chat GPT och annan teknisk utveckling som stöd. Vi har endast sett början av vad digital teknik kan bidra med för att skapa en modern, tillgänglig och berikande utbildning, så det är klokt att skolledare skapar rum för lärare att gemensamt utforska och bygga förståelse för hur exempelvis AI kan komma att förändra förutsättningar för lärares undervisning och elevernas lärande framöver. Skolledares viktiga uppgift framöver är således att stödja lärarnas lärande genom att skapa rum för att gemensamt utforska innovativ didaktisk design där fokus riktas mot hur tekniken kan användas för undervisningsutveckling och inte hur tekniken kan integreras i nuvarande undervisning.