Perspektiv på hållbar skolutveckling

Kategori: Lärande för hållbar utveckling Sida 2 av 4

2023 – ”De frivilliga innovationernas år”

TV4 Growth del 2 innehåller ett intressant samtal om den tid vi lever i nu och om framtiden som vi skapar tillsammans – på hållbar väg. Ur kriser föds nya möjligheter. Jag håller med om att fler ledare borde läsa poesi – och därmed aktivt söka sig utanför sina egna fält och öppna upp för mångfaldens perspektiv. Hur kan vi exempelvis bygga in poesin i föremål och få in det i människors liv? – Kjell A. Nordström 

Flexibilitet är vägledande – friheten att få välja är här för att stanna. Livskvalitet – cirkulärt – närmiljö… Nya rum för arbete, skola, hälsa växer fram, vilket öppnar upp för ett samskapande ledarskap där skapandet, tilliten och friheten är stor. Nu väcks många innovativa tankar om skolan – hur vi å ena sidan kan designa undervisning framöver som löser många av de problem som ständigt tycks upprepas i skolan och å andra sidan hur vi kan se bortom det som redan är bra och överträffa barns och ungas förväntningar med berikande upplevelser och meningsfullhet i lärandet.

Tänk att få barn och unga att längta till skolan på riktigt…Då behöver vi bli mer innovativa och bjuda in barn och unga till medskapande. Vi behöver designa undervisning som väcker nyfikenhet, är utforskande och samtidigt tillgänglig för alla – som lämnar öppenhet för det oväntade. 2023 blir ”De frivilliga innovationernas år!”

Är det dags att montera ner hatthyllan?

Varför gör vi på detta viset? Det är en bra fråga att ställa sig lite då och då. Inte minst i skolan eftersom mycket tyvärr genomförs på rutin utan reflektion. De berömda orden lever och frodas; ”så här har vi alltid gjort…”

I podcasten ”Livslångt” (en podd om livslångt lärande som görs av RISE – Research Institutes of Sweden) intervjuas Leif Denti, doktor i innovationspsykologi om hur man åstadkommer innovation på riktigt och vad som krävs för att bli framgångsrik. Bland annat uppmanas alla verksamheter att ”locka fram sin inre rumpnisse” och fråga sig; ”varför gör vi på detta viset?” Vi får också veta mer om hur vi kan göra upp med alla dessa hatthyllor som skapar hinder i innovationsarbetet… 

Kanske blir just du inspirerad till att stärka din innovationskraft och tillsammans med elever och kollegor utveckla undervisningen på hållbar väg? I innovationsarbetet är lärandet helt centralt – för att innovera behöver du vara beredd på att avlära och lära nytt. Lyssna på det intressanta avsnittet här: Leif Denti GU Fler behöver skruva ner hatthyllan

Skapa ”Studiestrategimagi” tillsammans med eleverna som medskapare

Hur kan lärare rusta elever med en verktygslåda som både stödjer deras kunskapsutveckling och välmående? Hur kan elever bli medskapare i undervisningen, designers av sitt eget lärande och samtidigt samskapa något av värde för hela skolan?

Kunskap om studiestrategier för alla elever

Kunskap om studiestrategier är bra för alla elever och helt nödvändigt för elever i behov av stöd och elever i behov av berikning för att nå längre i sin kunskapsutveckling. I projektet ”Studiestrategimagi” har elever (både på yrkesprogram och studieförberedande program) på Söderslättsgymnasiet i Trelleborg gemensamt läst och bearbetat boken ”Tänk – Studiestrategier i gymnasiet” (2016) av Anna Tebelius Bodin. Läsningen var lärarledd med inslag av både gemensam och individuell läsning. Eleverna arbetade med egna läsmål och utvärderade dessa vid två tillfällen. Vi prioriterade läsningen i undervisningen och kom överens om att försöka nå ett gemensamt läsmål – att läsa ut boken på två veckor. Om vi prioriterade läsning under två veckor i kursen svenska så blev det sammanlagt sex timmars läsning. Vi tog reda på hur lång tid det skulle ta att lyssna på boken, vilket visade sig vara cirka tre timmar. Det var således gott om tid för både läsning och reflekterande samtal. Dessutom var det möjligt att differentiera undervisningen utifrån olika förutsättningar och behov. När jag presenterade boken för eleverna pratade vi om användbarheten. Boken hamnade således i ett större övergripande perspektiv – med användbara strategier som är tillämpbara dels i olika ämnen, dels i vidare studier och dels i arbetslivet. Den värdeskapande inramningen och gemenskapen fick fart på läsmotivationen, förhöjde läsupplevelsen och bidrog till ett meningsfullt lärande. Eleverna fick uppleva att läsning under ledning av läraren var högt prioriterat i undervisningen och att ingen lämnades ensam med sin läsning. Vi skapade således läsglädje och byggde samtidigt kunskaper tillsammans.

Det viktiga samtalet

Under tiden eleverna läste boken var det obligatoriskt att skriva anteckningar. Eleverna fick tipsa varandra om olika sätt att sammanfatta – exempelvis genom tankekarta, digitala anteckningar i punktform eller i löpande text. Några elever valde att dela anteckningar muntligt genom röstinspelning. Att låta eleverna välja själv öppnar upp för olika vägar till samma mål. Eleverna fick testa sig fram. Ett kapitel i boken handlar specifikt om läsning och ett annat om att anteckna – på så vis var det möjligt för eleverna att omsätta strategierna till praktisk handling under läsprocessen. Deras anteckningar blev därefter utgångspunkt för reflekterande samtal och den samskapande aktiviteten som mynnade ut i postern ”Studiestrategimagi”(se bild i slutet av texten). Postern som illustrerats av Nikki Schmidt finns på olika platser i skolan – i undervisningsalar, korridorer, på studietorgen, i mediateken, hos speciallärare och elevhandledare samt på skolans anslagstavlor. Workshopen är ”fångad” genom Live-Scribing i undervisningen.

Illustratör Nikki Schmidt, Big Brain Agency

Föreställ er hur stolta eleverna var över resultatet och så givetvis den berikande lärprocessen fram till det gemensamma målet. Det handlade dels om den individuella ansträngningen, dels det dynamiska samskapandet mellan eleverna och dels det färdiga resultatet som de fick möjlighet att skapa tillsammans med illustratören Nikki Schmidt, Big Brain Agency. Undervisningsdesignen möjliggjorde för eleverna att få ett reellt inflytande i såväl undervisningen som i sitt eget lärande. Eleverna var indelade i grupper och fick delge olika strategier som de blivit nyfikna på eller som de testat i undervisningen. Gruppen fick sedan söka efter mönster och utse de 10 bästa strategierna som flest elever lyft fram (se film). Det uppstod en livlig diskussion och samtidigt startade ett jämförande arbete som mynnade ut i postern. Slutligen funderade eleverna ut en träffsäker rubrik. Det lämnades olika förslag och den sista gruppen bearbetade det sista i underlaget till illustratören och fick därmed välja ut den bästa rubriken. Rubriken blev ”Studiestrategimagi – 10 tips för att överleva på SSG”. (SSG är förkortningen på vår skola Söderslättsgymnasiet.) Det var roligt att höra elevernas resonemang när jag frågade huruvida de hade valt ut de 10 bästa tipsen för att bli framgångsrika på SSG. En elev kontrade snabbt med att säga; överleva Maria. Det handlar om att överleva. Det är så vi ungdomar ser det, sa eleven och resten av eleverna nickade samstämmigt.

Undervisa studiestrategier – ”Whole School Approach”

Genom att inkludera strategierna i undervisningen får eleverna en gemensam ”verktygslåda” som de flexibelt kan använda efter individuella behov och i sammanhang där de faktiskt gör skillnad. I arbetet med att utveckla studiestrategier stärks bland annat elevernas metakognitiva förmåga (Läs också Storvik & Wåxberg (2022) Studiestrategier i gymnasiet – för undervisning och lärande). Genom ”Whole School Approach” finns goda möjligheter att stärka likvärdigheten i skolan – dvs. att alla lärare, oavsett ämne, samlas kring att undervisa studiestrategier. Mentorstiden kan vara en bra tid för eleverna att reflektera över sitt eget lärande och utveckling. Förslagsvis kan eleverna samtala om vilka strategier de prövat och utbyta tankar och erfarenheter med koppling till kunskapsutveckling och personlig utveckling. I samband med utvecklingssamtalen kan även ”Studiestrategimagi” lyftas fram för elever och vårdnadshavare. Att arbeta med studiestrategier i alla ämnen genom hela utbildningen borde vara en självklar del av skolans förbyggande och hälsofrämjande arbete med fokus på ledning och stimulans för alla elever.

Illustratör Nikki Schmidt, Big Brain Agency

I postern finns en länk till Söderslättsgymnasiets studietrategiportal och där samlar skolans mediatek i världsklass olika tips som kan optimera elevernas lärande och utveckling. Dessutom finns boken, som ligger till grund för ”Studiestrategimagi”, att låna i skolans mediatek. Förhoppningen är att postern ska väcka nyfikenhet så att eleverna vill testa nya strategier. Kanske kan den även inspirera fler elever till att läsa hela boken och därmed få goda kunskaper om studiestrategier och personlig utveckling.

Hoppas ”Studiestrategimagi” på SSG har inspirerat dig och din skola så att ni hittar ett bra sätt att rusta elever med en verktygslåda som både stödjer deras kunskapsutveckling och välmående. Hälsa och lärande går hand i hand.

Sida 2 av 4

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén