Bild: Bo Helmersson

Vad roligt att du hittat hit. Välkommen och tack för att du visar intresse för barns och ungas rätt till en meningsfull och tillgänglig utbildning som genomsyras av lärande för hållbar utveckling.

Jag heter Maria Glawe och arbetar sedan 2010 som förstelärare på Söderslättsgymnasiet i Trelleborg (tidigare FN-skola). Dessförinnan arbetade jag som lärare och processledare inom grundskolan i Malmö. Jag är legitimerad grundskollärare i svenska, svenska som andraspråk, religion och historia samt legitimerad gymnasielärare i svenska. 2013 blev jag klar med min speciallärarutbildning inriktning språk-, läs- och skrivutveckling. Jag benämner inriktningen literacyutveckling. Jag har en fil. mag. i specialpedagogik, påbyggnadsutbildning inom NPF, är utbildad processledare och sedan 2013 meriterad förstelärare (särskilt yrkesskicklig lärare).

Hur tänker och arbetar en teorigrundad och innovativ designer?

Jag antar att du är nyfiken på innovation, didaktisk design, digitalisering och hållbarhet och literacy i skolan eftersom du hamnade här? Kanske var det slumpen? Oavsett, så är du varmt välkommen att ta del av min tankar och idéer kring hur framtidens hållbara skola kan växa fram och ständigt vidareutvecklas. Mitt stora intresseområde är hur lärare kan designa meningsfull och tillgänglig utbildning för alla barn och unga (oavsett förutsättningar och behov) som genomsyras av lärande för hållbar utveckling. En betydande del i det området är att stärka lärarnas lärande och professionsutveckling kring hållbarhet, literacy, didaktisk design, digitalisering och innovation. När dessa olika områden kopplas samman och berikar ömsesidigt är utsikterna goda för att designa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla barn och unga. En utbildning av god kvalitet säkerställer att alla barn och unga får de kunskaper och kompetenser som behövs för att främja en hållbar utveckling (Se Mål 4 och delmål 4.7 i Agenda 2030).

Samhället förändras i snabb takt och det uppstår ständigt nya utmaningar i undervisningen, så det gäller att kontinuerligt slipa på förmågan att utforska nya vägar till lärande och utveckling. Det är viktigt att använda forskning och beprövad erfarenhet som stöd för att förändra och utveckla, men även att som lärare våga ta klivet ut i det okända, våga tänka i nya banor och pröva helt nya idéer och lösningar tillsammans med både elever och kollegor (beprövad erfarenhet). Jag är övertygad om att förena innovation och forskning för att skapa hållbar skolutveckling.

Innovativ didaktisk design

2021 debuterade jag som författare med boken Innovativ design för lärande som jag skrivit tillsammans med forskaren Staffan Selander. Boken ger lärare inspiration och idéer för att arbeta utifrån ett designorienterat perspektiv på lärande med literacy, hållbarhet och digital kompetens som röd tråd i undervisningen. Boken ger konkreta exempel på hur lärare kan tänka och arbeta som en teorigrundad och innovativ designer – med skolans dubbla uppdrag (kunskaper och värden) – tillsammans med barn och unga som medskapare i såväl undervisningen som i sitt eget lärande. Samtidigt som de inkluderas i samskapande lärprocesser som kopplas till lärande för hållbar utveckling är det möjligt för var och en att lära och utvecklas utifrån individuella behov. I boken berör vi också hur innovation sker genom ett dynamiskt samspel mellan olika aktörer – det är således en samskapande prestation. Boken kan användas både i lärarutbildning och i vidareutbildning för lärare.

Jag är också medförfattare till ett kapitel i den populära boken ”Att bli lärare” (3:e upplagan) Kapitlet ”Samskapande och inkluderande undervisning” som jag skrivit tillsammans med forskaren Eva Insulander finns med i del 4 och berör hur vi designar en skola för framtiden.

Genom åren har jag varit projektledare för en rad olika hållbarhetsprojekt som kopplas till utbildningsidén Sustainable Stories. Jag är också ordförande i den ideella föreningen Sustainable Poetry som driver det globala projektet Sustainable Poetry – Barns och ungas röster för en hållbar framtid.

På min fritid tycker jag om att skriva poesi, spendera tid i familjens japanska trädgård och läsa såväl poesi som forskningslitteratur. Ett annat intresse är att mitt medskapande i föreningen Sustainable Poetry samt att skriva fortbildningslitteratur för lärare, elevhälsa, skolledare med flera. Jag tycker det är viktigt med ”delakultur” och delar därför mer än gärna med mig av min atankar och idéer till fler genom att skriva artiklar, blogginlägg, delta i intervjuer, föreläsa m.m. Bland annat är sidan ”I huvudet på en innovativ didaktisk designer” en sådan öppen inspirationskälla. Genom att lärare reflekterar över sin egen praktik och delar med sig av kunskaper och erfarenheter till varandra skapas goda förutsättningar att tillsammans utveckla praktikgemenskaper och stärka professionsutvecklingen. Det stärker lärares förmåga att använda varandra som resurser i arbetet med undervisningsutveckling. Det bidrar också till att förankra undervisningen i forskning och beprövad erfarenhet och därmed främja en mer likvärdig undervisning (Se Skolverket Förstelärarens uppdrag).

Jag har också ett särskilt intresse för att berika och skynda på utvecklingsarbetet med hållbarhet och digitala resurser i undervisningen. Det är perspektiv som kan ge alla barn och unga, oavsett bakgrund och förutsättningar, möjlighet att engageras i en tillgänglig och meningsfull utbildning som genomsyras av hållbar utveckling. För att bli framgångsrika behöver vi designa för en dynamisk, innovativ och hållbar skolutveckling. Jag har bland annat startat Facebook-gruppen Hållbar utveckling i förskolan, grundskolan och gymnasiet , som är en mötesplats och ett samtalsforum för alla som är intresserade av utbildning och lärande för hållbar utveckling i förskolan, grundskolan och gymnasiet. Det är en plats där vi kan dela kunskaper och erfarenheter, utforska och utbyta nya idéer samt samskapa för att ge hållbarhetsfrågorna en central plats i förskolan och skolan. Dessutom kan vi hjälpas åt att sprida kunskap om de globala målen och stärka genomförandet av Agenda 2030.

I mitt uppdrag som processledare och förstelärare på Söderslättsgymnasiet har jag genom åren varit drivande i kollegialt lärande och skolutveckling, bland annat i Läslyftet, fortutbildning som rör tillgänglig utbildning, bland annat UDL och designorienterat lärande, digital transformation och implementeringen av Google Education samt demokrati och lärande för hållbar utveckling. Under ett antal år var mitt utvecklingsområde som förstelärare inriktat på digital transformation på övergripande nivå. Jag var bland annat aktiv i ett lärarnätverk i kommunen som samlade förstelärare från olika skolstadier – med ett gemensamt fokus på att främja och stärka digital transformation. Jag har också under ett antal år varit ämnesansvarig i svenska på skolan – med fokus på att främja och stärka det digitala och multimodala. Under läsåret 2022/2023 har jag uppdrag som processledare med fokus på kollegialt lärande kring design av undervisning för särskilt begåvade elever. Ytterligare ett uppdrag att processleda är lärarnas relationerna ledarskap. Jag ingår också i skolans utvecklingsgrupp (tillsammans med skolledningen) för att främja och stärka skolans elevdemokrati.

Tidigare har jag arbetat med hållbar utveckling och Agenda 2030 på kommunledningsförvaltningen i Trelleborgs kommun. Mitt uppdrag som projektledare för Trelleborgs medverkan i det nationella projektet Glokala Sverige handlade om att stärka kunskap och engagemang för Agenda 2030 bland politiker och tjänstepersoner i kommunen. Bland annat resulterade utvecklingsarbetet i genomförandet av Trelleborgs framtids- och innovationsdag. I utvecklingsarbetet satsades det särskilt på barns och ungas delaktighet och medskapande i den lokala demokratin och samhällsutvecklingen på hållbar väg (exempelvis kommunens arbete med barnkonventionen i praktiken).

Mer information om mina utbildningar och yrkeserfarenheter finns på Linkedin. I Omnämnd i media finns artiklar och reportage om mitt arbete och i Nomineringar & utmärkelser framgår motiveringar till de utmärkelser jag tilldelats för mitt ledarskap och undervisning.

Åter igen, så roligt att du hittat hit. Tack för att du visar intresse för barns och ungas rätt till en meningsfull och tillgänglig utbildning som genomsyras av lärande för hållbar utveckling. Hoppas du hittar inspiration för att innovera i förskolan och skolan framöver. Kanske ses vi i Facebook- gruppen Hållbar utveckling i förskolan, grundskolan och gymnasiet eller i ett annat sammanhang.

Bästa hälsningar

Maria Glawe