”Studiestrategimagi” – Så kan elevernas medskapande lyfta hela skolan

Sambandet mellan elevers möjlighet till delaktighet och inflytande i lärande och undervisning är av stor bety­delse för såväl goda kunskapsresultat som välmående. Det framgår bland annat i boken Delaktighet för lärande utgiven av Skolverket. Boken belyser forskning som visar hur man kan arbeta med elevers delaktighet och inflytande i undervisningen och i skolans utvecklingsarbete.

I delmomentet ”Studiestrategimagi” (som ingår i ett projekt om hållbar skolutveckling) samskapar eleverna på Söderslättsgymnasiet i Trelleborg över programgränserna för att blir mer aktiva i sitt eget lärande samtidigt som de engageras i skolans viktiga utvecklingsfrågor. Dessutom har de fått ett spännande värdeskapande uppdrag, vilket går ut på att föra den nya kunskapen vidare till elever på skolan. De har gemensamt läst boken ”Tänk – studiestrategier för gymnasiet” av Anna Tebelius Bodin, antecknat, samtalat och slutligen varit aktiva i kreativa workshops för att ta fram en poster med en Topp 10 lista som kan vara bra för alla elever som studerar på skolan. Det här handlar om lärande för hållbar utveckling när det är som bäst. Hälsa och lärande går hand i hand!

Undervisningssekvenserna, som skapat möjligheter för eleverna att vara aktiva medskapare, har sammanlagt pågått under tre veckor (två undervisningstillfällen per vecka) och bidragit till ökad motivation, ansvarstagande och lärande. Genom ett strukturerat och tydligt upplägg har eleverna fått bygga kunskaper tillsammans och dela erfarenheter med varandra för att sedan genom samskapande inslag (workshops) använda deras samlade kunskap och kreativitet för att skapa en ny kunskapsrepresentation. De har läst hela boken i undervisningen i skolan (pendlat mellan högläsning och egen läsning med möjlighet att läsa och lyssna för de som behöver det). Under läsprocessen har de skrivit loggar/tankekartor. I boken har de hämtat värdefulla tips, exempelvis hur de kan läsa aktivt, reflektera och anteckna för att minnas. Vi har avslutat varje lässekvens med att gå laget runt och delge en kort reflektion över det lästa för att sedan reflektera på egen hand i loggboken. Det var många elever som överträffade sina egna förväntningar gällande läsningen, reflektionsarbetet och att reagera på texten.

Eleverna delades slutligen in i mindre team (4-6 personer) för att börja samskapa kring postern som nu finns tillgänglig för alla på skolan. De var förberedda för workshopen genom att ha läst hela boken och skrivit loggbok/tankekartor, vilket gjorde att de snabbt kom igång och hittade ett bra flyt i processen. Inför projektstarten talade vi om vad demokratiska arbetsprocesser innebär. Eleverna hjälptes åt så att alla fick komma till tals, alla blev lyssnade till och att bemötandet var vänligt, respektfullt och öppet för olika tankar och idéer. Det blev livliga diskussioner och till slut kom eleverna slutligen fram till en topp 10 lista med, enligt eleverna, de bästa tipsen från boken. När alla grupper varit delaktiga i olika workshops blev det slutligen ett team som fick anta utmaningen att gå igenom alla teamens förslag, försöka hitta mönster och slutligen sammanställa postern. Slutprodukten blev således en topp 10 lista som alla varit delaktiga i att ta fram och som ska delas med alla på skolan.

Jag tycker att det har varit en bra och lärorik lektion där vi lärt oss att samarbeta och jobba tillsammans trots olika tankar och idéer. Vi fick till slut fram en bra lista som jag hoppas kan nå ut till många.

Elevcitat

Den sista workshopen genomfördes tillsammans med Mina Legnered och Nikki Schmidt ✏️ (Big Brain Agency) som genom Live Scribing fångade höjdpunkterna, ”tecken på lärande”, elevernas engagemang och transformerade samskapandet till en visuell sammanfattning.

Genom detta initiativ, med utgångspunkt i elevernas behov, blir det tydligt hur elevers delaktighet, inflytande och medskapande påverkar skolans utvecklingsarbete i hållbar riktning. I boken Delaktighet för lärande (Skolverket) skriver Alerby & Bergmark att det centrala i skolans arbete är att skapa förutsättningar för alla elever att aktivt delta i frågor som rör dem själva och deras lärande. I skollagen ser man hur Barnkonventionen varit väg­ledande, till exempel genom att barn och elever ska ges möjlighet att fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbe­tet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem (sid. 13).