Föreställ dig en lärande gemenskap där alla känner trygghet, meningsfullhet, lust att lära, är medskapande, når sin fulla potential och bidrar till en hållbar värld