”Genom att sätta lärandet i ett större sammanhang lyckas hon skapa en glädje i att lära sig och utvecklas. Maria andas utveckling, innovation och mod, och är en förebild för både elever och lärare. För sitt gedigna engagemang och sin pedagogiska skicklighet är Maria värdig utmärkelsen Sveriges Bästa Lärare 2018.” – Ur motiveringen till utmärkelsen Sveriges bästa lärare 2018

Jag är Maria Glawe och har under 20 års tid arbetat engagerat för att ge hållbarhetsfrågor en naturlig plats i förskolan och skolan. Vi lever i en snabbt föränderlig värld med stora komplexa utmaningar. Det är utmaningar där ekologiska, sociala och ekonomiska perspektiv påverkar varandra. Som Skolverket påtalar behöver barn och unga ”kunna orientera sig och agera i en komplex värld där konflikter mellan värden uppstår i samband med beslut inför framtiden. De behöver få förutsättningar att reflektera över olika lösningar på nuvarande och framtida utmaningar. De behöver också utveckla handlingskompetens att, utifrån kunskaper och värderingar, kunna agera för att främja ett demokratiskt samhälle och en global hållbar utveckling” (Utveckla undervisningen inom lärande för hållbar utveckling – Skolverket).

Till min stora glädje finns det en del förskolor och skolor som arbetar framgångsrikt med hållbarhetsfrågor i utbildningen, men många gånger hänger arbetet på ”eldsjälar” och så kan vi inte ha det. God utbildning – som säkerställer att barn och unga får de värden, kunskaper, och kompetenser som behövs för att bidra till en hållbar framtid – får inte vara ett lotteri. I granskningar gjorda av Naturvårdsverket framgår till exempel att det verkar vara ”slumpen” som avgör vilka barn och unga som får en utbildning som genomsyras av lärande för hållbar utveckling. Det framgår också i en granskning av Skolinspektionen att det är få skolor som når hög kvalitet i sitt arbete med lärande för hållbar utveckling. Här finns således en enorm förbättringspotential att ta tag i.

Det viktiga uppdraget att ge hållbarhetsfrågorna en naturlig plats i förskolan och skolan framgår dessutom tydligt i styrdokumenten, i barnkonventionen och i Agenda 2030. Det är således ingen om utan en hur-fråga för förskolor och skolor, så låt oss hjälpas åt att få fart på omställningen. Jag vill gärna bidra till omställningsarbetet bland annat genom att skriva och dela med mig på den här sidan, fortsätta driva projektet Sustainable Poetry samt skapa nätverksmöjligheter för lärare, förskollärare, skolbibliotekarier, skolledare, forskare med flera genom Facebook – grupperna: Sustainable Poetry och Lärande för hållbar utveckling i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan.

Jag har också ett särskilt intresse för skolutvecklingsarbete som inriktas mot en skolkultur som främjar innovation och etablering professionella lärandegemenskaper kring lärande för hållbar utveckling. Det kan leda till en högre grad av psykologisk trygghet, tillit, professionalitet, engagemang och samskapande mellan skolans lärare. Genom ett tvärvetenskapligt samskapande kan vi bygga kunskap och skala upp engagemanget kring lärande för hållbar utveckling utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. En betydande aktör i ett sådant utvecklingsarbete är skolledare som förväntas leda lärande för hållbar utveckling. Dessutom är jag intresserad av hur kommuner och skolhuvudmän tar ansvar så att alla barn och unga får en utbildning som främjar hållbar utveckling.

Jag hoppas att det jag skriver och delar med mig av på den här sidan väcker nyfikenhet, utmanar och inspirerar. Min förhoppning är att vi gemensamt vågar utmana status quo och utforska nya vägar till lärande, utveckling och välbefinnande på hållbar väg. Kontakta mig gärna här eller via Linkedin.

Glada hälsningar

Maria 📚✍️🍃

Tankar och idéer på dessa sidor är personliga.