Vår största utmaning i det nya århundradet är att ta en idé som upplevs som abstrakt – hållbar utveckling – och göra det verkligt för alla världens människor (Kofi Annan, FN:s tidigare generalsekreterare).

Även om det finns ett starkt stöd för lärande för hållbar utveckling i skolans styrdokument verkar det vara slumpen som avgör vilka elever som erbjuds en sådan utbildning. Det visar en undersökning gjord av Naturskyddsföreningen Hållbar utveckling i skolan – Vi måste snabba på(2017). Undersökningen visar också att endast tre av tio kommuner har en strategi för hur utbildning och lärande för hållbar utveckling ska utvecklas och förbättras i skolan. Det rimmar dåligt med skollagens grundläggande mål – att alla barn och unga har rätt till en likvärdig utbildning av god kvalitet. Dessutom enligt mål 4 i Agenda 2030 ska vi senast 2030 säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla och enligt delmål 4.7 säkerställa att alla studerande får de kunskaper och kompetenser som behövs för att främja en hållbar utveckling. Vi måste således snabba på!

Trots dessa dystra resultat i Naturskyddsföreningens rapport framträder några strålar av hopp; dels skildras några olika aktörers initiativ för att främja utbildning och lärande för hållbar utveckling, dels presenteras ett antal kommuner som är på god väg i arbetet med att ge hållbarhetsfrågorna en naturlig plats i verksamheten. Det är hoppfullt! Kanske har bilden förändrats till det bättre? Undersökningen genomfördes 2017…

Naturskyddsföreningen presenterades också en rad olika förslag på åtgärder, bland annat att Skolverket gör en genomlysning av arbetet med lärande för hållbar utveckling i landets skolor och att Skolinspektionen granskar arbetet med LHU i landets skolor. Skolverket har exempelvis tagit fram stöd för lärarnas kollegiala lärande genom modulen Hållbar utveckling (Lärportalen – Skolverket) och erbjuder dessutom rektorer möjlighet att delta i fortbildning (vid olika lärosäten) för att utveckla förmågan att leda skolans arbete med hållbar utveckling (Leda lärande för hållbar utveckling – fortbildning för rektorer – Skolverket). Skolinspektionens pågående granskning berör huruvida skolor arbetar med lärande för hållbar utveckling på ett sätt som präglar utbildning i sin helhet. Enligt skolinspektionen saknas en samlad bild av hur utbildningen genomförs samt tecken på bristande styrning och stöd i det didaktiska och ämnesövergripande arbetet. (Det är 30 grundskolor runt om i landet som ingår i granskningen. Läs mer: Skolors arbete med lärande för hållbar utveckling – Skolinspektionen). Min förhoppning är att det ska komma något bra ur granskningen och att Skolverkets insatser leder till reell förändring och utveckling. Det borde år 2023 vara en självklarhet att alla barn och unga erbjuds en utbildning som genomsyras av lärande för hållbar utveckling.

Det här läsåret ska jag ta upp bloggandet igen och söka svar på vad det är som står i vägen för att hållbarhetsfrågorna ska ges en central och framskjuten plats i den svenska förskolan och skolan. (Tidigare år har jag haft fullt upp med att skriva artiklar om lärande för hållbar utveckling, driva hållbarhetsprojekt och skriva boken ”Innovativ design för lärande”) Jag ska också omvärldsbevaka området – söka nyskapande idéer och dela inspirationen med fler. Sist men inte minst delar jag gärna mig av hur jag själv arbetar med LHU på min skola och hur jag genom olika samskapande projekt samarbetar med kollegor på andra skolor lokalt, nationellt och internationellt. Är du intresserad av lärande för hållbar utveckling så följ med på äventyret. Besök också Facebook-gruppen Hållbar utveckling i förskolan, grundskolan och gymnasiet och dela dina tankar, erfarenheter, idéer och undervisningsexempel. Genom ett dynamiskt samskapande kan vi hjälpas åt att få fart på hållbarhetsarbetet i såväl förskolan som skolan.

.