”Tanken är att eleverna ska ges en relevant och tidsenlig utbildning som rustar dem för att fungera som aktiva medborgare i ett digitaliserat samhälle, både här och nu och i framtiden” (Innovativ design för lärande av Glawe & Selander, 2021. s. 147).

Det moderna samhällets förändringar och utveckling samt teknologins framsteg har lett till en omvärdering av hur skolan bör designa utbildningsmiljöer. Innovativa lärmiljöer är avgörande för att elever ska bli kunniga, kompetenta och handlingskraftiga i en snabbt föränderlig värld. Lärarens roll omformas från att vara informationsförmedlare till en innovativ didaktisk designer av samskapande processer för lärande, utveckling och välbefinnande. Elevens roll förändras också från att vara åhörare till medskapare – en meddesigner i såväl undervisning som lärande, utveckling och välbefinnande (Glawe & Selander, 2021). Lärandet sker i en mångfald av dynamiska rum (såväl fysiska som digitala miljöer samt utomhus- och inomhusmiljöer) och ses som pågående innovativa och samskapande designprocesser med eleverna som medskapare. Dessa dynamiska rum stimulerar nyfikenhet och uppmuntrar elevernas utforskande och engagemang.

Hur tänker och arbetar en innovativ didaktisk designer för lärande, utveckling och välbefinnande?

Läraren som innovativ didaktisk designer söker således ständigt nya vägar för att hitta bättre sätt att göra saker på. En viktig strävan är att skapa dynamiska, engagerande och meningsfulla lärandeupplevelser för och med eleverna. Läraren är inte rädd för gå utanför sin komfortzon och utmana status quo i syfte att skapa en undervisningskultur som främjar utforskande, samskapande och innovativt lärande. Teknologi, AI och multimodalitet används i undervisningen för att optimera lärandet och arbetet med kreativa projekt och autentiska hållbarhetsutmaningar stimulerar elevernas nyfikenhet och motivation att lära sig. Läraren är en ämnesexpert som är villig att prova nya koncept och samskapar över alla möjliga gränser för att hitta unika lösningar på svåra utmaningar. Designtänkande som innebär att förstå elevernas verkliga behov bidrar till att skapa undervisning som förbättrar elevernas lärande, utveckling och välbefinnande och motverkar att ohållbara lösningar skapas.

I utbildningen finns stort utrymme för eleverna att utveckla tillit till den egna förmågan, förstå sig själva och omvärlden samt utveckla handlingskompetens. Tanken med skolundervisningen innebär bland annat att elever över tid blir alltmer autonoma och oberoende i såväl tanke som handling (Biesta, 2011). Det meningsfulla lärandet – som elever upplever relevant, intressant, komplext och utmanande – som därtill väcker känslor – är i fokus (Glawe & Selander, 2021).

Läraren som innovativ didaktisk designer är framtidsinriktad och integrerar kunskap och erfarenhet från olika områden. På så vis är det möjligt att kombinera olika perspektiv i undervisningen och bland annat främja elevernas kritiska tänkande, kreativitet och samskapande för en hållbar framtid. Läraren signalerar till eleverna att lärandet som sker inte handlar om isolerade skoluppgifter utan om det livslånga lärandet som pågår överallt. Det finns en stor flexibilitet och god anpassningsförmåga, vilket i praktiken betyder att läraren är lyhörd för respons på undervisningen och justerar designprocessen baserat på nya insikter och resultat. Ett mycket viktigt perspektiv är att främja och stärka elevernas lärandeidentitet och rusta dem med framgångsrika studiestrategier. Läs mer och ta del av konkreta exempel i boken Innovativ design för lärande av Glawe & Selander, 2021.