Publiceringar

Tillsammans med forskaren Staffan Selander har jag skrivit boken Innovativ design för lärande. Den handlar bland annat om hur lärare kan utvecklas som innovativa designers för lärande och undervisa utifrån ett genomtänkt didaktiskt och pedagogiskt perspektiv med eleverna som aktiva medskapare i en utbildning som genomsyras av lärande för hållbar utveckling. I boken förenas skolans dubbla uppdrag med syftet att ge elever en meningsfull, relevant och tidsenlig utbildning som rustar dem väl för att fungera som aktiva medborgare i ett digitaliserat samhälle, både här och nu och i framtiden.

I boken Att bli lärare (3:e uppl.) bidrar jag med kapitlet Samskapande och inkluderande undervisning som jag skrivit tillsammans med forskaren Eva Insulander. Kapitlet finns med i del 4; På väg mot framtiden – och handlar om hur vi organiserar en skola för framtiden. (Eva Insulander & Staffan Selander är bokens redaktörer.)

Jag bidrar med ett exempel i Röster från praktiken som finns med i Skolverkets lärportal – modul Hållbar utveckling – grundskola åk 1-6 – del 7: Estetiska uttrycksformer, kreativitet och nya berättelser.

Jag har skrivit sammanställningen EPIC – Innovation i krisens spår. Den handlar om hur en kris kan användas som möjlighet för utveckling och förnyelse inom skolan. Och hur elever kan engageras i arbetet med en digital innovation som gör skillnad för undervisning, lärande och välmående. I samband med omställningen under coronakrisen gav Vinnova stöd till initiativ som genom samverkan drivit fram innovation för en hållbar framtid (Se Vinnova (2020) Omställning av samhälle, verksamheter och produktion i spåren av coronaepidemin.). Läs sammanställningen här: EPIC – Innovation i krisens spår

I boken Lärarnas agenda 2030 – så kan du utbilda om de globala målen av Charlotta Granath och Paul Sharma bidrar jag med ett undervisningsexempel i kapitel sex: Läsprojektet Framtidssagor – lärande för hållbar utveckling s. 80 – 83 som berör ämnesövergripande arbeten där flera globala mål berörs och där lärande för hållbar utveckling (LHU) genomsyrar undervisningen.

Min magisteruppsats i specialpedagogik heter Lärarprofessionalism kring läsfrämjande insatser växer fram i relationer: aktionsforskning i gymnasieskolan och handlar om speciallärarens- och förstelärarens roll som kvalificerad samtalspartner i samband med undervisningsutveckling inom området läsfrämjande insatser. Studien har en kvalitativ ansats och studiens design ligger inom ramen för aktionsforskning.