Type your search keyword, and press enter

“Något har hänt inom svensk skola”

Nyligen läste jag boken Flip the system – förändra skolan från grunden där bland annat Per Kornhall skriver om kollegialt lärande. Forskningen kring professionellt lärande ger, som Kornhall skriver, en tydlig signal om hur lärare bäst lär sig nya saker. Kollegialt lärande är nyckeln till framgångsrik skolutveckling och borde vara ett ramverk på alla skolor.

Skolverket lyfter fram förstelärarens roll som en framgångsfaktor och betonar också rektor/biträdande rektors ledarskap som avgörande för framgången. Rektor/biträdande rektor behöver organisera och tydliggöra förstelärarens uppdrag i verksamheten samt ge stöd och förutsättningar för ett framgångsrikt arbete. En tydlig struktur för det gemensamma arbetet med lärarna och för den uppföljande dialogen mellan rektor och förstelärare har visat sig vara en mycket tydlig framgångsfaktor. […] De huvudmän som rekryterar förstelärare genomtänkt, tydliggör deras uppdrag för alla lärare och låter dem leda viktiga utvecklingsuppdrag är mest framgångsrika visar utvärderingar av karriärreformen (Skolverket).

Vidare betonar Skolverket att utvecklingsområden ska identifieras i det systematiska kvalitetsarbetet och rektor/biträdande rektor behöver skapa förtroende för förstelärarnas uppdrag. En förutsättning för ett gott gemensamt arbete är att skolans personal har förtroende för hur tillsättningen av förstelärare går till och att den som får tjänsten har legitimitet. Skoledare behöver därför rekrytera klokt och därmed skapa mervärde för alla lärare (Skolverket). Genom att försteläraren har mandat att leda och driva kollegialt lärande och ett nära samarbete med rektor/bitr. rektor skapas förutsättningar för lärare att gemensamt utveckla sin egen praktik utifrån forskning och beprövad erfarenhet och därmed stärka likvärdigheten. Alla lärare får möjlighet att använda varandra som resurser för att påverka och bidra till skolutveckling. Ett skickligt skolledarskap handlar om att “se med lärarnas ögon” och skapa väl sammansatta lärarteam som driver sin egen professionsutveckling.

I boken Tänk om allt du vet om utbildning är fel? lyfter David Didau fram tre förslag på hur lärare kan göra ännu bättre ifrån sig: (Bra kan bli bättre!)

  • Ta reda på vad lärare gör bra och börja där
  • Fokusera på styrkor i stället för svagheter
  • Gör svåra saker

Det är betydelsefullt att synliggöra vad lärare gör bra och fokusera på hur lärares olika kompetenser kan utvecklas och berika det kollegiala lärandet. Utmaningen är att odla positivt tänkande som bidrar till att lärare tillsammans hittar lösningar som ger bra resultat på lång sikt. Kornhalls önskan; en skola för alla kan gå i uppfyllelse om vi systematiskt ägnar oss åt kollegialt lärande och därmed möjliggör för alla barn och elever en likvärdig utbildning. Något har hänt inom svensk skola. […] De stängda klassrumsdörrarna öppnas alltmer och då blir också lärarprofessionens tysta kunskap och skicklighet synlig. – Per Kornhall

 

Bli en mindful ledare

För att kunna leda andra behöver du kunna leda dig själv

Under många år har jag ägnat mig åt mindfulnessträning för att utvecklas i min ledarroll och 2011 vidareutbildade jag mig inom mindfulness för lärare. Ett medvetet ledarskap handlar om närvaro och fokus (förmågan att rikta uppmärksamhet) samt att stänga av autopiloten (vi tappar kreativiteten när autopiloten slås på). Det mesta vi gör är vanemässigt tänkande och handlande, vilket hämmar kreativt- och innovativt tänkande. En mindful skolledare strävar efter att anpassa organisationen utifrån nya förhållanden, ger möjligheter för individer att leda sig själva och ger tid för samtal, reflektion och lärande. Genom mindfulnessträning blir individer medvetna om egna värderingar eftersom de hänger samman med de val och beslut som tas. Mindfulness sänker stressnivåerna, förbättrar fokus och prestation samt hjälper oss att fatta genomtänkta beslut. Det hjälper oss också att våga prova nytt, lära och vidareutvecklas.

Innovation är det centrala för framtidens skola

I boken Fokus på jobbet (2014) av Sara Hultman och Martin Ström berättas det om hur mindfulnessträning hjälper individer, företag och organisationer att nå högre nivåer av innovation. Kreativitet är grunden för nyskapelse, vilket kommer att förändra hur skolorganisationer utvecklas. Lärande organisationer växer, förändras och utvecklas och det beror på individer som går utanför sin trygghetszon, ändrar sitt mindset samt värdesätter teamwork. Det handlar om en inre personlig resa som är en förutsättning för kreativitet och innovation. Detta hänger ihop med mindfulness eftersom kreativitet börjar i ett medvetet och uppmärksammat tänkande. Kreativitet består av 1 procent inspiration och 99 procent perspiration. – Thomas Edison 

Carol Dwecks forskning om mindset (läs tidigare inlägg) hjälper oss att förstå vilken avgörande roll vårt medvetna tänkande har. Eftersom vi mestadels styrs av omedvetna tankar är det lätt att falla tillbaka i gamla hjulspår. Visst, känns det bekant? Att ändra tänkande och invanda beteenden är en långsiktig process som kräver uthållighet. Framtidens skolledare, precis som alltfler lärare, intresserar sig för hjärnforskningen eftersom vi behöver förstå hur hjärnan fungerar för att förstå mänskligt tänkande och handlande.

Mindfulness och kollegialt lärande

Genom kollegialt lärande som fortbildningsmodell bildas ett forum för vidareutveckling där handledaren har en betydande roll för att främja professionellt lärande som baseras på forskning och beprövad erfarenhet. För att lyckas väl måste ledare främja och bidra till att skapa en lärkultur som kännetecknas av positivt tänkande där lärare känner sig trygga att samtala och reflektera om sin undervisning, att lära och lära om samt vara öppna för att ge och ta emot (John Hattie).  Vidare är det viktigt att våga misslyckas och skaffa sig ny kunskap för att vidareutvecklas. Edison igen; I have not failed. I have just found 10 000 ways that won’t work. Att träna mindfulness leder till ökad självkännedom och hur väl man känner sig själv avgör hur man bemöter människor och hanterar situationer. Andra professionella vinster med medveten närvaro är exempelvis att utveckla förståelse på djupet, frigöra kreativitet och att överföra förmågor och kunskap till nya sammanhang.

It’s a discipline; you have to practice it

Avslutningsvis får en av vår tids största innovatörer summera vikten av medveten närvaro;  If you just sit and observe, you will see how restless your mind is. If you try to calm it, it only makes things worse, but over time it does calm, and when it does, there’s room to hear more subtle things — that’s when your intuition starts to blossom and you start to see things more clearly and be in the present more. Your mind just slows down, and you see a tremendous expanse in the moment. You see so much more than you could see before. It’s a discipline; you have to practice it – Steve Jobs

 

Lärares professionella lärande i fokus

Du blir aldrig färdig, och det är som det skall. – Tomas Tranströmer

I veckan var jag på handledarutbildning i Läslyftet och fick uppdraget att fundera över min roll som handledare. Hur utvecklas jag som handledare? Den första tanken som väcktes är mitt genuina intresse för lärares lärande och utveckling, vilket jag tror avspeglas i mitt brinnande engagemang under våra kontinuerliga handledningsmöten. Jag funderade också över hur många olika handledarutbildningar jag har i bagaget och i vilka olika sammanhang jag handlett kollegor. Olika erfarenheter och varierad utbildning spelar så klart en betydande roll för hur jag utvecklas som handledare, men också mitt dynamiska tankesätt. Att leda och utveckla sig själv som ledare och samtidigt främja lärande och utveckling för kollegor handlar mycket om att vara genuin; jag är inte rädd för att misslyckas utan lär mig av misstagen och jag sporras av utmaningar. Jag söker självmant efter intressanta utmaningar och vänder svårigheter till möjligheter. Det är viktigt att poängtera följande: vi blir aldrig färdigutvecklade och bra kan alltid bli bättre!

Min förhoppning är att alla lärare tar kontroll över sitt eget lärande, överträffar sig själv och antar utmaningar. Som lärande ledare vill jag främja lärares professionella lärande på ett sätt som påverkar elevernas lärande (Helen Timperley). Tillsammans kan vi inspirera, påverka och lyfta varandra och därmed också utmana rådande normer i syfte att förbättra och utveckla verksamheten. Mitt uppdrag handlar bland annat om att kombinera olika arbetssätt under handledningsmötena, hitta strategier för att främja och “odla” lärarnas engagemang, utmana rådande normer, fördjupa och problematisera samt ge möjligheter för lärare att tänka i andra banor och testa något nytt. Tanken är att främja lärares inre motivation och förbättra känslan av autonomi. Alla lärares kompetenser är viktiga därför vill jag synliggöra dessa i teamet. En önskan är att alla lärare upptäcker glädjen och kraften i att vara sin egen lärande ledare.

Under handledningsmötena får alla komma till tals och ges möjlighet att påverka. Dessutom förväntas alla ta ansvar och bidra till lärandet. Jag tror vi växer av förväntningar och genom att engagera oss. Det vi vill åstadkomma samt färdriktningen har vi bestämt tillsammans, vilket jag tror hjälper oss att känna meningsfullhet och att hålla fokus på rätt sak. Genom att utforska vår praktik och ringa in elevernas behov kom vi fram till att vi har ett gemensamt behov av att utveckla vårt professionella lärande gällande hur vi skapar tillgänglig undervisning för nyanlända ungdomar.

Du blir aldrig färdig, och det är som det skall skrev Tranströmer. Budskapet kanske är tro på dig själv och våga gå utanför din cormfortzone. Vi har alla möjligheter inom oss; att lära, utvecklas och därmed designa undervisning som möjliggör för alla elever att nå sin fulla potential.